Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела кадров». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела кадров на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела кадров (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу кадрів призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства ______________________ .
 2. Начальник відділу кадрів підпорядкований директору підприємства.
 3. У своїй діяльності начальник відділу кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Начальник відділу кадрів:
 1. організовує роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух;
 2. керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів;
 3. організовує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, інформування робітників підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розташування об’яв про наймання працівників;
 4. бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії підприємства;
 5. вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства;
 6. забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи;
 7. здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей;
 8. контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства;
 9. здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування керівників і фахівців, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах;
 10. бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів;
 11. організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород;
 12. забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення;
 13. організовує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми "АСУ-кадри" системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов’язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування;
 14. здійснює методичне керівництво виконання керівниками структурних підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами;
 15. вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників. Здійснює зв’язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів;
 16. організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 17. розроблює заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання;
 18. складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами;
 19. керує працівниками відділу.
 20. _____________________________________________________________________.
 21. _____________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу кадрів має право:
 1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства або його заступника;
 2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;
 3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;
 4. вносити пропозиції керівництву підприємства щодо заходів покращення роботи з кадрами.
 5. _____________________________________________________________________.
 6. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Згідно з чинним законодавством начальник відділу кадрів несе повну відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього завдань і функцій, передбачених Положенням про відділ кадрів та цією Інструкцією.

V. Повинен знати

Начальник відділу кадрів повинен знати:
 1. законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом;
 2. трудове законодавство;
 3. структуру і штат підприємства;
 4. його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;
 5. кадрову політику і стратегію підприємства;
 6. порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної потреби у кадрах;
 7. джерела забезпечення підприємства кадрами;
 8. стан ринку праці;
 9. системи і методи оцінювання персоналу;
 10. методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів;
 11. порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом;
 12. порядок формування і ведення банку даних про персонал підприємства;
 13. організацію табельного обліку;
 14. методи обліку руху кадрів, порядок складання встановленої звітності;
 15. можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб;
 16. передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з персоналом;
 17. основи профорієнтаційної роботи;
 18. порядок розроблення планів комплектування підприємства кадрами;
 19. положення про порядок призначення та виплати державної допомоги;
 20. порядок оформлення приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;
 21. організацію табельного обліку;
 22. методи обліку просування кадрів, порядок складання встановленої звітності;
 23. основи профорієнтаційної роботи;
 24. основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва та управління;
 25. трудове законодавство;
 26. засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.
 27. _____________________________________________________________________.
 28. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Начальником відділу кадрів призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (маґістр, спеціаліст) та стаж роботи з управління персоналом – не менше 2 років.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності надає копії наказів про звільнення, прийняття і переміщення за посадами.
 3. _____________________________________________________________________.
 4. _____________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела кадров (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 66 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела кадров Резюме начальник отдела кадров Работа начальник отдела кадров в Киеве Резюме начальник отдела кадров в Киеве Работа начальник отдела кадров в Днепре Резюме начальник отдела кадров в Днепре Работа начальник отдела кадров во Львове Резюме начальник отдела кадров во Львове Работа начальник отдела кадров в Одессе Резюме начальник отдела кадров в Одессе Работа начальник отдела кадров в Харькове Резюме начальник отдела кадров в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Должностная инструкция: начальник отдела авторских программ
Должностная инструкция: начальник отдела аренды
Должностная инструкция: начальник отдела банка
Должностная инструкция: начальник отдела видеопроизводства
Должностная инструкция: начальник отдела внутреннего контроля
Должностная инструкция: начальник отдела вычислительной техники
Должностная инструкция: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Должностная инструкция: начальник отдела закупок
Должностная инструкция: начальник отдела инноваций
Должностная инструкция: начальник отдела информации
Должностная инструкция: начальник отдела информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела капитального строительства
Должностная инструкция: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: начальник отдела контроля качества
Должностная инструкция: начальник отдела логистики
Должностная инструкция: начальник отдела маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Должностная инструкция: начальник отдела организации и оплаты труда
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны труда
Должностная инструкция: начальник отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: начальник отдела по защите информации
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу