Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела охраны окружающей среды». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела охраны окружающей среды на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо ___________________.
 4. На посаду Начальника відділу охорони навколишнього середовища призначається особа, яка має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних і керівних посадах з охорони навколишнього середовища.
 5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища повинен знати:
  - Екологічне законодавство;
  - Нормативні та методичні матеріали з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Систему екологічних стандартів і нормативів; - Перспективи розвитку галузі і підприємства;
  - Технологію виробництва продукції підприємства;
  - Устаткування підприємства і принципи його роботи;
  - Організацію роботи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів;
  - Систему екологічної сертифікації;
  - Метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
  - Порядок проведення екологічного моніторингу;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;
  - Порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища;
  - Основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - Основи трудового законодавства;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. На період тимчасової відсутності Начальника відділу охорони навколишнього середовища його обов'язки покладаються на ____________________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує розробкою та впровадженням заходів, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства щодо дотримання стандартів і нормативів у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, створення економіки замкненого циклу при проектуванні, будівництві та експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і реконструкції діючих виробництв.
 2. Організовує складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням.
 3. Бере участь у розробці заходів щодо забезпечення екологічної чистоти продукції, що випускається, її безпеки для споживачів, створення нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.
 4. Забезпечує проведення екологічної експертизи техніко-економічних обгрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, впровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.
 5. Керує розробкою екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до чинних державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.
 6. Контролює правильність експлуатації очисних і захисних споруд..
 7. Розробляє заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, дотримання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови праці, а також щодо попередження можливості аварій і катастроф.
 8. Бере участь у розробці планів: - впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних і дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, заснованої на екологічно раціональної циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробці та утилізації відходів;
  - впровадження маловідходної, безвідходної та екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанню природних ресурсів;
  - капітального будівництва по природоохоронних об'єктів.
 9. Проводить обгрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів.
 10. Організовує розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх попередження.
 11. Керує розробкою заходів щодо поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення та узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.
 12. Організовує ведення обліку показників, що характеризують стан навколишнього середовища, створення системи зберігання відомостей про нещасні випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, що надається в розпорядження координатора природоохоронної діяльності.
 13. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, поширюваної на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.
 14. Бере участь у розробці програм екологічного навчання.
 15. Забезпечує складання встановленої звітності.
 16. Керує працівниками відділу.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в функціональні обов'язки його відділу.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень та завдань працівниками відділу.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що стосуються питань діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, які належать до виробничої діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела охраны окружающей среды (укр..)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела охраны окружающей среды Резюме начальник отдела охраны окружающей среды Работа начальник отдела охраны окружающей среды в Киеве Резюме начальник отдела охраны окружающей среды в Киеве Работа начальник отдела охраны окружающей среды в Днепре Резюме начальник отдела охраны окружающей среды в Днепре Работа начальник отдела охраны окружающей среды во Львове Резюме начальник отдела охраны окружающей среды во Львове Работа начальник отдела охраны окружающей среды в Одессе Резюме начальник отдела охраны окружающей среды в Одессе Работа начальник отдела охраны окружающей среды в Харькове Резюме начальник отдела охраны окружающей среды в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела информации
Должностная инструкция: начальник отдела информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела капитального строительства
Должностная инструкция: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: начальник отдела контроля качества
Должностная инструкция: начальник отдела логистики
Должностная инструкция: начальник отдела маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Должностная инструкция: начальник отдела организации и оплаты труда
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны труда
Должностная инструкция: начальник отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: начальник отдела по защите информации
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу