Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела кадров». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела кадров на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела кадров (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу кадрів належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника відділу кадрів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник відділу кадрів безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.
 4. ______________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________.
II. Завдання та обов'язки

Начальник відділу кадрів:
 1. чолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки та ділових якостей.
 2. Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв'язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об'єктів.
 3. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в кадрах на основі планів економічного і соціального розвитку підприємства.
 4. Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства.
 5. Забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи.
 6. Систематично вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників підприємства з метою добору кадрів на заміщення посад, які входять у номенклатуру керівника підприємства і створення резерву на висування, здійснює контроль за його оновленням та поповненням, сприяє формуванню складу кадрів керівників із затвердженого резерву.
 7. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників, зарахованих до резерву, підготовці до роботи на керівних посадах.
 8. Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.
 9. Організує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.
 10. Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, а також подання їх в органи соціального забезпечення.
 11. Організує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на удосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов'язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування.
 12. Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами.
 13. Вживає заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з кадрами.
 14. Визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.
 15. Здійснює зв'язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.
 16. Організує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.
 17. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.
 18. Керує працівниками відділу.
 19. _____________________________________________________________.
 20. _____________________________________________________________.


III. Права
Начальник відділу кадрів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності відділу.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання діяльності підприємства (відділу).
 3. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та інших працівників необхідну інформацію.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 6. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 7. ______________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник відділу кадрів несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. ______________________________________________________________.


V. Начальник відділу кадрів повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи з кадрами, обліку особового складу.
 2. Перспективу розвитку галузі і підприємства, основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.
 3. Порядок розроблення планів комплектування підприємства кадрами.
 4. Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги, порядок оформлення приймання, переведення і звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок і особових справ, оформлення пенсії працівникам підприємства і їх сім'ям.
 5. Організацію табельного обліку, методи обліку просування кадрів.
 6. Порядок складання встановленої звітності.
 7. Основи профорієнтаційної роботи.
 8. Основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва і управління.
 9. Трудове законодавство.
 10. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
 11. ________________________________________________________________


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі управління персоналом за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника відділу кадрів його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу кадрів взаємодіє:
 3. 2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - заявок на працівників;
  - характеристик на працівників;
  - пропозицій щодо складення графіка відпусток;
  - _________________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - рішень про заохочення працівників;
  - копій наказів про прийом на роботу, переміщення та звільнення;
  - затверджених графіків відпусток;
  - _________________________________________________________________.
  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - довідок про заробітну плату для оформлення пенсії;
  - _________________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - відомостей про прийом на роботу, переведення та звільнення працівників;
  - графіка відпусток;
  - _________________________________________________________________.
  2.3. З ________________________________ з питань:
  ___________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________.
  2.4. З ________________________________ з питань:
  ___________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________.Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела кадров (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 113 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела кадров Резюме начальник отдела кадров Работа начальник отдела кадров в Киеве Резюме начальник отдела кадров в Киеве Работа начальник отдела кадров в Днепре Резюме начальник отдела кадров в Днепре Работа начальник отдела кадров во Львове Резюме начальник отдела кадров во Львове Работа начальник отдела кадров в Одессе Резюме начальник отдела кадров в Одессе Работа начальник отдела кадров в Харькове Резюме начальник отдела кадров в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Должностная инструкция: начальник отдела авторских программ
Должностная инструкция: начальник отдела аренды
Должностная инструкция: начальник отдела банка
Должностная инструкция: начальник отдела видеопроизводства
Должностная инструкция: начальник отдела внутреннего контроля
Должностная инструкция: начальник отдела вычислительной техники
Должностная инструкция: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Должностная инструкция: начальник отдела закупок
Должностная инструкция: начальник отдела инноваций
Должностная инструкция: начальник отдела информации
Должностная инструкция: начальник отдела информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела капитального строительства
Должностная инструкция: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: начальник отдела контроля качества
Должностная инструкция: начальник отдела логистики
Должностная инструкция: начальник отдела маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Должностная инструкция: начальник отдела организации и оплаты труда
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны труда
Должностная инструкция: начальник отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: начальник отдела по защите информации
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу