Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «бухгалтер по учету основных средств». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: бухгалтер по учету основных средств на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных средств (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер з обліку основних засобів відноситься до категорії фахівців.
 2. Вимоги до кваліфікації:
  - Бухгалтер I категорії: повна вища освіта (спеціаліст) і стаж роботи на посаді бухгалтера II категорії не менше 3 років;
  - Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет;
  - Бухгалтер: середня професійна (економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальна підготовка за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років.
 3. Бухгалтер з обліку основних засобів повинен знати:
  - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку основних фондів та складання звітності на даній ділянці;
  - форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
  - план і кореспонденцію рахунків, зокрема, з обліку основних фондів;
  - організацію документообігу на даній ділянці бухгалтерського обліку;
  - порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку оцінки амортизації, відновлення і вибуття основних засобів;
  - методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - економіку, організацію праці та управління;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці.
 4. Призначення на посаду бухгалтера з обліку основних засобів та звільнення з посади здыйснюються наказом генерального директора за поданням головного бухгалтера.
 5. Бухгалтер з обліку основних засобів підпорядковується головному бухгалтеру.
 6. На час відсутності бухгалтера з обліку основних засобів (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку належать організації основних засобів, оприбуткування основних засобів, розрахунку фактичної собівартості основних засобів і т.п.
 2. Бере участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 3. Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує її до рахункової обробки.
 4. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів.
 5. Складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю основних засобів з урахуванням всіх витрат.
 6. Проводить нарахування податків, що виникають на даній ділянці.
 7. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівняною та достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.
 8. Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
 9. Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.
 10. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних.
 11. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обгрунтовані системи обробки економічної інформації.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер з обліку основних засобів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер з обліку основних засобів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция бухгалтера по учету основных средств (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа бухгалтер по учету основных средств Резюме бухгалтер по учету основных средств Работа бухгалтер по учету основных средств в Киеве Резюме бухгалтер по учету основных средств в Киеве Работа бухгалтер по учету основных средств в Днепре Резюме бухгалтер по учету основных средств в Днепре Работа бухгалтер по учету основных средств во Львове Резюме бухгалтер по учету основных средств во Львове Работа бухгалтер по учету основных средств в Одессе Резюме бухгалтер по учету основных средств в Одессе Работа бухгалтер по учету основных средств в Харькове Резюме бухгалтер по учету основных средств в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер (с дипломом специалиста)
Должностная инструкция: бухгалтер департамента контроля качества
Должностная инструкция: бухгалтер материального учета офиса
Должностная инструкция: бухгалтер по банковским операциям
Должностная инструкция: бухгалтер по налоговому учету
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по учету заемных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету капитальных вложений
Должностная инструкция: бухгалтер по учету кассовых операций
Должностная инструкция: бухгалтер по учету материалов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету нематериальных активов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных фондов
Должностная инструкция: бухгалтер предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер структурного подразделения
Должностная инструкция: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер-аналитик
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-оператор
Должностная инструкция: бухгалтер-ревизор
Должностная инструкция: бактериолог
Должностная инструкция: бар-менеджер
Должностная инструкция: бармен - кассир
Должностная инструкция: бармен 4-го разряда
Должностная инструкция: бармен 5-го разряда
Должностная инструкция: береговой матрос
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу