Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «бухгалтер по расчету заработной платы». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: бухгалтер по расчету заработной платы на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер з розрахунку зарплати відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду бухгалтера з розрахунку зарплати призначається особа, яка має вищу професійну (економічну) освіту і стаж фінансово-господарської роботи не менше 2 років.
 3. Призначення на посаду бухгалтера та звільняється з неї здійснюється наказом директора за поданням головного бухгалтера.
 4. Бухгалтер з розрахунку зарплати повинен знати:
  - законодавство про бухгалтерський облік;
  - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали фінансових та контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також ті, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство;
  - структуру і штатний розклад підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;
  - положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;
  - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;
  - форми і порядок фінансових розрахунків;
  - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
  - порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;
  - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;
  - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
  - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
  - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей;
  - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;
  - правила проведення перевірок і документальних ревізій;
  - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку та можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;
  - передовий вітчизняний та закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку;
  - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
  - основи технології будівництва і виробництва;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю та охорону праці України;
  - правила і норми охорони праці.
 5. Бухгалтер з розрахунку зарплати підпорядковується безпосередньо ___________________.
 6. В період тимчасової відсутності бухгалтера з розрахунку зарплати (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора, яке несе відповідальність за їх належне використання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.
 2. Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
 3. Здійснює нарахування заробітних плат працівникам підприємства, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.
 4. Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення.
 5. Здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
 6. Готує періодичну звітність по ЕСН у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
 7. Веде на основі відомостей виплату зарплати працівникам підприємства.
 8. Здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами.
 9. Готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати грошових коштів.
 10. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
 11. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
 12. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
 13. Виконує інші доручення головного бухгалтера (його заступника).
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією.
 3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 5. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер з розрахунку зарплати несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
 4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Дожностная инструкция бухгалтера по расчету заработной платы (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа бухгалтер по расчету заработной платы Резюме бухгалтер по расчету заработной платы Работа бухгалтер по расчету заработной платы в Киеве Резюме бухгалтер по расчету заработной платы в Киеве Работа бухгалтер по расчету заработной платы в Днепре Резюме бухгалтер по расчету заработной платы в Днепре Работа бухгалтер по расчету заработной платы во Львове Резюме бухгалтер по расчету заработной платы во Львове Работа бухгалтер по расчету заработной платы в Одессе Резюме бухгалтер по расчету заработной платы в Одессе Работа бухгалтер по расчету заработной платы в Харькове Резюме бухгалтер по расчету заработной платы в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: бригадир (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов
Должностная инструкция: бригадир на участках основного производства
Должностная инструкция: брокер
Должностная инструкция: брокер торговый
Должностная инструкция: бурильщик
Должностная инструкция: бурильщик
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер
Должностная инструкция: бухгалтер (с дипломом специалиста)
Должностная инструкция: бухгалтер департамента контроля качества
Должностная инструкция: бухгалтер материального учета офиса
Должностная инструкция: бухгалтер по банковским операциям
Должностная инструкция: бухгалтер по налоговому учету
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по учету заемных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету капитальных вложений
Должностная инструкция: бухгалтер по учету кассовых операций
Должностная инструкция: бухгалтер по учету материалов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету нематериальных активов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных фондов
Должностная инструкция: бухгалтер предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер структурного подразделения
Должностная инструкция: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер-аналитик
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-оператор
Должностная инструкция: бухгалтер-ревизор
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу