Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник планово-экономического отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник планово-экономического отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник планово-економічного відділу належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника планово-економічного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник планово-економічного відділу безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник планово-економічного відділу:
 1. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
 2. Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
 3. Керує складанням планів підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.
 4. Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства.
 5. Організує розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.
 6. Забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат.
 7. Організує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення.
 8. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньогосподарського розрахунку.
 9. Забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.
 10. Організує систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням завдань, а також статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені строки.
 11. Організує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
 12. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, яка надходить на підприємство, проведення досліджень з питань економіки підприємства, методичне керівництво організацією економічної роботи в підрозділах підприємства, діяльністю творчих об'єднань працівників.
 13. Керує працівниками відділу.
 14. ____________________________________________________________________________.
 15. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Начальник планово-економічного відділу має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з виробничо-господарських та фінансово-економічних питань.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення виробничо-господарської та фінансово-господарської діяльності підприємства.
 3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 6. Встановлювати службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників.
 7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділівнеобхідну інформацію.
 8. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо:
  - призначення, переведення та звільнення працівників відділу;
  - заохочення працівників, які відзначилися;
  - притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 9. Залучати спеціалістів інших підрозділів до участі в розробці планів господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства.
 10. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до компетенції керованого ним відділу та не вимагають рішення керівника підприємства.
 11. ______________________________________________________________________________.
 12. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Начальник планово-економічного відділу також несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.
 5. _______________________________________________________________________________.
 6. _______________________________________________________________________________.


V. Начальник планово-економічного відділу повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування.
 2. Методи обліку і аналізу господарської діяльності підприємства.
 3. Перспективи розвитку підприємства.
 4. Організацію планової роботи на підприємстві.
 5. Порядок розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.
 6. Організацію статистичного обліку, планово-облікову документацію, строки і порядок складання звітності.
 7. Методи економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства та його підрозділів.
 8. Порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін.
 9. Організацію господарського розрахунку.
 10. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
 11. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства.
 12. Економіку і організацію виробництв, праці та управління.
 13. Основи технології виробництва.
 14. Можливості використання організаційної і обчислювальної техніки для обліку, проведення техніко-економічних розрахунків та аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.
 15. Основи трудового законодавства.
 16. _________________________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника планово-економічного відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник планово-економічного відділу взаємодіє:
  2.1. З начальником фінансового відділу з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - фінансових та кредитних планів;
  - звітів про виконання кредитних планів;
  - результатів фінансового аналізу;
  - _______________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - планів виробничої діяльності підприємства;
  - результатів економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства;
  - копій планових економічних завдань, що поставлені перед підрозділами підприємства;
  - _______________________________________________________________.
  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - інформації, необхідної для економічного планування, прогнозування та аналізу;
  - балансу та оперативних звітів про видатки та прибутки;
  - розрахунків заробітної плати;
  - _______________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - планів виробництва продукції в цілому по підприємству та по окремим підрозділам;
  - проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;
  - звітів про виконання планів структурними підрозділами та підприємством в цілому;
  - _______________________________________________________________.
  2.3. З начальником юридичного відділу з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - роз'яснень діючого законодавства та порядку його застосування;
  - аналізу змін та доповнень у адміністративному та цивільному законодавстві;
  - _______________________________________________________________.
  2.3.2. Надання:
  - проектів договорів на придбання обладнання, оргтехніки, меблів, госптоварів тощо для правової експертизи та візування;
  - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів та на роз'яснення діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.
  2.4.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.5.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.6.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника планово-экономического отдела (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 146 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник планово-экономического отдела Резюме начальник планово-экономического отдела Работа начальник планово-экономического отдела в Киеве Резюме начальник планово-экономического отдела в Киеве Работа начальник планово-экономического отдела в Днепре Резюме начальник планово-экономического отдела в Днепре Работа начальник планово-экономического отдела во Львове Резюме начальник планово-экономического отдела во Львове Работа начальник планово-экономического отдела в Одессе Резюме начальник планово-экономического отдела в Одессе Работа начальник планово-экономического отдела в Харькове Резюме начальник планово-экономического отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу