Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник планово-экономического отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник планово-экономического отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник планово-економічного відділу належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника планово-економічного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник планово-економічного відділу безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник планово-економічного відділу:
 1. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
 2. Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
 3. Керує складанням планів підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.
 4. Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства.
 5. Організує розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.
 6. Забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат.
 7. Організує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення.
 8. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньогосподарського розрахунку.
 9. Забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.
 10. Організує систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням завдань, а також статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені строки.
 11. Організує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
 12. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, яка надходить на підприємство, проведення досліджень з питань економіки підприємства, методичне керівництво організацією економічної роботи в підрозділах підприємства, діяльністю творчих об'єднань працівників.
 13. Керує працівниками відділу.
 14. ____________________________________________________________________________.
 15. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Начальник планово-економічного відділу має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з виробничо-господарських та фінансово-економічних питань.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення виробничо-господарської та фінансово-господарської діяльності підприємства.
 3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 6. Встановлювати службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників.
 7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділівнеобхідну інформацію.
 8. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо:
  - призначення, переведення та звільнення працівників відділу;
  - заохочення працівників, які відзначилися;
  - притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 9. Залучати спеціалістів інших підрозділів до участі в розробці планів господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства.
 10. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до компетенції керованого ним відділу та не вимагають рішення керівника підприємства.
 11. ______________________________________________________________________________.
 12. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Начальник планово-економічного відділу також несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.
 5. _______________________________________________________________________________.
 6. _______________________________________________________________________________.


V. Начальник планово-економічного відділу повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування.
 2. Методи обліку і аналізу господарської діяльності підприємства.
 3. Перспективи розвитку підприємства.
 4. Організацію планової роботи на підприємстві.
 5. Порядок розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.
 6. Організацію статистичного обліку, планово-облікову документацію, строки і порядок складання звітності.
 7. Методи економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства та його підрозділів.
 8. Порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін.
 9. Організацію господарського розрахунку.
 10. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
 11. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства.
 12. Економіку і організацію виробництв, праці та управління.
 13. Основи технології виробництва.
 14. Можливості використання організаційної і обчислювальної техніки для обліку, проведення техніко-економічних розрахунків та аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.
 15. Основи трудового законодавства.
 16. _________________________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника планово-економічного відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник планово-економічного відділу взаємодіє:
  2.1. З начальником фінансового відділу з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - фінансових та кредитних планів;
  - звітів про виконання кредитних планів;
  - результатів фінансового аналізу;
  - _______________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - планів виробничої діяльності підприємства;
  - результатів економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства;
  - копій планових економічних завдань, що поставлені перед підрозділами підприємства;
  - _______________________________________________________________.
  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - інформації, необхідної для економічного планування, прогнозування та аналізу;
  - балансу та оперативних звітів про видатки та прибутки;
  - розрахунків заробітної плати;
  - _______________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - планів виробництва продукції в цілому по підприємству та по окремим підрозділам;
  - проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;
  - звітів про виконання планів структурними підрозділами та підприємством в цілому;
  - _______________________________________________________________.
  2.3. З начальником юридичного відділу з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - роз'яснень діючого законодавства та порядку його застосування;
  - аналізу змін та доповнень у адміністративному та цивільному законодавстві;
  - _______________________________________________________________.
  2.3.2. Надання:
  - проектів договорів на придбання обладнання, оргтехніки, меблів, госптоварів тощо для правової експертизи та візування;
  - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів та на роз'яснення діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.
  2.4.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.5.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.6.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника планово-экономического отдела (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 146 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник планово-экономического отдела Резюме начальник планово-экономического отдела Работа начальник планово-экономического отдела в Киеве Резюме начальник планово-экономического отдела в Киеве Работа начальник планово-экономического отдела в Днепре Резюме начальник планово-экономического отдела в Днепре Работа начальник планово-экономического отдела во Львове Резюме начальник планово-экономического отдела во Львове Работа начальник планово-экономического отдела в Одессе Резюме начальник планово-экономического отдела в Одессе Работа начальник планово-экономического отдела в Харькове Резюме начальник планово-экономического отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу