Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник регистрационной службы». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник регистрационной службы на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ


I. Загальні положення
 1. Начальник реєстраційної служби є державним службовцем, забезпечує виконання завдань, які покладено на реєстраційну службу управління юстиції та здійснює керівництво над сектором державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби, відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, відділом легалізації місцевих громадських організацій, місцевих осередків, зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян, місцевих та первинних політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад реєстраційної служби.
 2. Посада начальника реєстраційної служби входить до шостої категорії посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".
 3. Начальник реєстраційної служби призначається та звільняється з посади Головою Державної реєстраційної служби України (далi - Укрдержреєстр) за поданням начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції.
 4. На посаду начальника реєстраційної служби призначається особа, яка має:
  - вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки "Право";
  - стаж роботи якої за фахом у державній службі на посадах на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 5. Не може бути призначена на посаду начальника реєстраційної служби особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
 6. Начальник реєстраційної служби під час виконання службових обов’язків підпорядковується Голові Укрдержреєстру та безпосередньо начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції.
 7. Начальник реєстраційної служби повинен володіти державною мовою, знати:
  - Конституцію України;
  - закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інші закони України;
  - акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків;
  - Положення про реєстраційну службу управління юстиції; нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів;
  - основи державного управління, права та політології;
  - основи діловодства;
  - правила ділового етикету;
  - основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами;
  - законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
 8. Начальник реєстраційної служби може мати заступників. При тимчасовій відсутності начальника (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини), його обов'язки виконує начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Генічеського районного управління юстиції або завідуючий сектором державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Генічеського районного управління юстиції.
 9. Заступники начальника реєстраційної служби управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного управління юстиції за поданням начальника реєстраційної служби управління юстиції та за погодженням начальника реєстраційної служби головного управління юстиції.
 10. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник реєстраційної служби відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Очолює реєстраційну службу управління юстиції, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби управління юстиції перед Головою Укрдержреєстру та начальником реєстраційної служби головного управління юстиції.
 2. Організовує роботу реєстраційної служби управління юстиції.
 3. Вносить на розгляд начальника реєстраційної служби головного управління юстиції та начальника управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.
 4. Забезпечує виконання реєстраційною службою управління юстиції Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів та доручень головного управління юстиції та управління юстиції.
 5. Звітує перед Головою Укрдержреєстру і начальником реєстраційної служби головного управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу управління юстиції завдань та планів роботи.
 6. Вносить начальнику управління юстиції пропозиції щодо структури реєстраційної служби управління юстиції.
 7. Розробляє і подає на погодження начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції та Голові Укрдержреєстру проект положення про реєстраційну службу управління юстиції. Погоджене начальником реєстраційної служби головного управління юстиції та Головою Укрдержреєстру положення подає для затвердження начальнику управління юстиції.
 8. Подає на затвердження начальнику управління юстиції посадові інструкції працівників реєстраційної служби управління юстиції.
 9. Подає начальнику управління юстиції проекти структури і штатного розпису реєстраційної служби управління юстиції та вживає заходів щодо їх погодження начальником реєстраційної служби головного управління юстиції.
 10. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників реєстраційної служби управління юстиції.
 11. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо заохочення працівників реєстраційної служби управління юстиції та щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 12. Здійснює контроль щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 13. Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 14. Зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
 15. Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань діяльності реєстраційної служби управління юстиції.
 16. Проводить особистий прийом громадян.
 17. Начальник реєстраційної служби повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території реєстраційної служби управління юстиції, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту.
 18. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник реєстраційної служби має право:
 1. Представляти реєстраційну службу управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.
 2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності реєстраційної служби управління юстиції.
 3. Вносити на розгляд начальника реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на неї завдань.
 5. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів.
 6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
 7. Безперешкодно знайомитися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення.
 8. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
 9. На здорові, безпечні та належні умови для високопродуктивної роботи умови праці.
 10. На соціальний та правових захист відповідно до його статусу.
 11. Захищати свої права та законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. Начальник реєстраційної служби несе персональну відповідальність за виконання покладених на реєстраційну службу управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень.
 2. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, начальник реєстраційної служби несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку встановлення законом.
 3. У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, начальник реєстраційної служби несе відповідальність відповідно до законодавства України.
 4. Дії, або бездіяльність начальника реєстраційної служби можуть бути оскаржені до суду.
 5. Покладання на начальника реєстраційної служби обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, не допускається.
 6. Начальник реєстраційної служби повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, начальник реєстраційної служби зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
 7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність начальника реєстраційної служби, пов’язану з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника регистрационной службы (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник регистрационной службы Резюме начальник регистрационной службы Работа начальник регистрационной службы в Киеве Резюме начальник регистрационной службы в Киеве Работа начальник регистрационной службы в Днепре Резюме начальник регистрационной службы в Днепре Работа начальник регистрационной службы во Львове Резюме начальник регистрационной службы во Львове Работа начальник регистрационной службы в Одессе Резюме начальник регистрационной службы в Одессе Работа начальник регистрационной службы в Харькове Резюме начальник регистрационной службы в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу