Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник режимно-секретного отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Охранная деятельность».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник режимно-секретного отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Охранная деятельность». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність начальника режимно-секретного відділу.
 2. Начальник режимно-секретного відділу (РСВ) належить до професійної групи “Керівники” і очолює режимно-секретний відділ.
 3. Призначення на посаду начальника РСВ та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 4. Начальник РСВ підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 5. За відсутності начальника РСВ його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 6. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник РСВ взаємодіє з іншими працівниками заводу з усіх питань, вирішення яких безпосередньо стосується виконання ним обов’язків покладених на нього цією інструкцією.
 7. Документи, що регламентують діяльність начальника режимно-секретного відділу:
  - Зовнішні документи: законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
  - Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора підприємства, Положення про внутрішньо-пропускний режим, посадова інструкція начальника РСВ, правила внутрішнього трудового розпорядку інші внутрішні документи.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта (спеціаліст або магістр).
  - Проходження військової служби.
  - Стаж роботи за даною професією не менше 2-х років.
 9. Начальник режимно-секретного відділу повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
  - Територіальне розташування підрозділів підприємства, виробничі зв’язки між ними.
  - Номенклатуру продукції, види виконуваних робіт і послуг.
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства.
  - Чинне законодавство.
  - Постанови, розпорядження, накази інші нормативні та керівні документи, що стосуються організації пропускного режиму.
  - Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення документації.
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з безпеки руху для пішоходів в приміщеннях та по території підприємства.
  - Основи електробезпеки.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Стежить за дотриманням трудової дисципліни усіма співробітниками підприємства та службою охорони.
 2. Організовує та контролює посадових осіб та членів ДПД на предмет навчання чи періодичної перевірки знань по пожежно-технічному мінімуму.
 3. Проводить навчально-тренувальні заняття з членами ДПД.
 4. Розробляє та затверджує плани евакуації працівників із приміщень та будівель.
 5. Стежить за благоустроєм території та автомобільними проїздами, проходами (проїздами) всередині виробничих приміщень (не допускати їх захаращеності).
 6. Стежить за дотриманням всіма працівниками правил пожежної безпеки, правил при прийманні, зберіганні та транспортуванні спиртів та речовин, що їх містять, правил безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, інших законодавчих та нормативних актів.
 7. Постійно контролює роботу служби охорони, при необхідності коригує її дії за погодженням генерального директора.
 8. Проводить неочікувані перевірки несення служби охороною в різний час доби.
 9. Бере участь у вибіркових персональних контрольних перевірках (оглядах) працівників підприємства.
 10. Контролює облік робочого часу працівників, звіряє дані відпрацьованого робочого часу автоматичної системи турнікетів з фактичними даними табелів обліку робочого часу підрозділів та погоджує їх.
 11. Перевіряє роботу контрольно-пропускної системи та видачу постійних чи тимчасових перепусток.
 12. Перевіряє всіх працівників підприємства та кандидатів на працевлаштування на наявність судимості, вивчає їх особові справи з метою запобігання злочинам.
 13. Формує з підозрілих працівників «групу ризику» та здійснює над ними особливо пильний контроль.
 14. Контролює використання службових автомобілів, їх місця стоянок в неробочий час.
 15. Співпрацює з органами місцевого самоврядування та районними відділами УМВС.
 16. Контролює періодичні технічні обслуговування та ремонти системи АПГ та АПС, систем зв’язку та доступу.
 17. Виконує окремі службові доручення генерального директора.
 18. Начальник режимно-секретного відділу зобов’язаний:
  - Володіти необхідною інформацією з особистих справ працівників підприємства та служби охорони.
  - Мати агентурну мережу інформаторів на підприємстві для попередження скоєння злочинів, крадіжок, порушень трудової дисципліни та надзвичайних ситуацій.
  - Вимагати від працівників використання єдиної спец форми та бейджиків з вказаними на них П.І.П., посадою, назвою структурного підрозділу.
  - Володіти зовнішньою інформацією та проводити необхідні профілактичні роботи.
  - Постійно розширяти та вдосконалювати системи автоматичного доступу та спостереження.
  - Постійно контролювати базу (картотеку) найманих вантажоперевізників та водіїв, що вперше стають під завантаження готової продукції.
  - Не допускати проникнення на територію підприємства осіб, що не мають постійної перепустки без особистого дозволу на те генерального директора.
  - Контролювати анулювання постійних перепусток після підписання генеральним директором наказу на звільнення тієї чи іншої особи.
  - Постійно звіряти базу виданих постійних перепусток з реєстром наказів про прийняття на роботу.
  - Контролювати ведення журналу реєстрації перевірок.
 19. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Дотримуватися вимог загальних правил охорони праці та встановленого відповідного протипожежного режиму на підприємстві.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, заходи протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Слідкувати за справним і безпечним станом меблів та оргтехніки, що знаходиться в експлуатації на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися вимог діючих правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог правил безпеки для пішоходів під час руху в приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці , в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати генеральному директору та заступнику директора з охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник режимно-секретного відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти генеральному директору про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням генерального директора у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Просити у керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. Вимагати надання необхідної інформації з особистих справ працівників підприємства та служби охорони.
 8. Проводити персональний огляд будь-якого працівника підприємства, що викликав підозру.
 9. Оглядати особисто, чи разом з охороною будь-який транспортний засіб, що в’їздить на територію підприємства чи виїздить з неї.
 10. Вимагати від будь-якого працівника дотримання внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, правил пожежної безпеки, паління тільки у відведених місцях, правил безпеки у спиртовому та лікеро-горілчаному виробництві.
 11. Перевіряти в будь-який час доби несення служби охоронниками.
 12. Перевіряти будь-якого працівника на території підприємства на стан алкогольного сп’яніння.
 13. Подавати пропозиції генеральному директору щодо адміністративної відповідальності осіб, що вчинили проступок.
 14. Брати участь в інвентаризації основних фондів, ТМЦ, та наявності палива в автомобілях згідно шляхових листів.
 15. На отримання інформації про організацію роботи з охорони праці на підприємстві при укладанні трудового договору.
 16. На охорону праці під час роботи на підприємстві.
 17. На соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 18. На забезпечення керівництвом підприємства здорових безпечних умов праці на робочому місці, згідно вимог нормативних актів з охорони праці та протипожежної безпеки, правил промсанітарії, діючих стандартів.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник режимно-секретного відділу несе персональну відповідальність:
 1. За дотримання режиму та внутрішнього розпорядку усіма співробітниками підприємства.
 2. За належне зберігання товарно-матеріальних цінностей підприємства (готова продукція, тара, упаковка, комплектуючі матеріали, спирти, інгредієнти, обладнання, офісна техніка), бухгалтерської, технічної та технологічної документації, програмного забезпечення, грошових коштів та акцизної марки.
 3. За постійну справність автоматичної пожежної сигналізації, автоматичної системи пожежегасіння, пожежної насосної станції та охоронної сигналізації, систем пожежного водопостачання, засобів зв’язку з пожежними командами та частинами.
 4. За проникнення на територію підприємства сторонніх фізичних осіб, контролюючих органів чи служб без особистого дозволу на те генерального директора.
 5. За конфіденційність ввіреної йому інформації.
 6. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 7. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника режимно-секретного отдела (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 74 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник режимно-секретного отдела Резюме начальник режимно-секретного отдела Работа начальник режимно-секретного отдела в Киеве Резюме начальник режимно-секретного отдела в Киеве Работа начальник режимно-секретного отдела в Днепре Резюме начальник режимно-секретного отдела в Днепре Работа начальник режимно-секретного отдела во Львове Резюме начальник режимно-секретного отдела во Львове Работа начальник режимно-секретного отдела в Одессе Резюме начальник режимно-секретного отдела в Одессе Работа начальник режимно-секретного отдела в Харькове Резюме начальник режимно-секретного отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу