Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела сбыта». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела сбыта на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗБУТУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу збуту належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника відділу збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник відділу збуту безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Начальник від ділу збуту:
 1. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.
 2. Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.
 3. Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон'юнктури.
 4. Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості продукції, обгрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
 5. Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
 6. Організує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.
 7. Бере участь в організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника та його можливості.
 8. Бере участь у внесенні відповідних коректив до діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів.
 9. Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.
 10. Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її постачання споживачам.
 11. Вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.
 12. Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за станом запасів готової продукції на складах.
 13. Організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажуючих засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.
 14. Здійснює розробку і упровадження стандартів підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також заходів удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті.
 15. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.
 16. Бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на підприємство, у підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними умов договорів.
 17. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації.
 18. Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції.
 19. Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.
 20. ____________________________________________________________________________.
 21. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Начальник відділу збуту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. ______________________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник відділу охорони праці несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _______________________________________________________________________________.
 5. _______________________________________________________________________________.


V. Начальник відділу збуту повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції.
 2. Теорію і практику маркетингу, методи досліджень та аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова, збутова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства).
 3. Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту, порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.
 4. Способи і методи рекламування продукції.
 5. Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції.
 6. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення.
 7. Прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається підприємством.
 8. Економіку виробництва.
 9. Методи і порядок розробки нормативів запасів готової продукції.
 10. Порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах.
 11. Методи вивчення попиту на продукцію підприємства.
 12. Умови постачання, зберігання та транспортування продукції, правила оформлення матеріалів для укладання договорів на постачання, документації зі збуту.
 13. Порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що надходять.
 14. Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.
 15. Організацію складського господарства і збуту продукції.
 16. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
 17. Вітчизняне та зарубіжне митне законодавство.
 18. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 19. Організацію обліку операцій із збуту і складання звітності про виконання плану реалізації.
 20. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 21. Трудове законодавство.
 22. Основи менеджменту.
 23. Правила та норми охорони праці.
 24. _________________________________________________________________________________.
 25. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника відділу збуту його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу збуту взаємодіє:
  2.1. З головним бухгалтером з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;
  - підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;
  - _________________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - звітів про витрати на маркетингові дослідження;
  - розрахунків витрат на післяпродажне обслуговування продукції;
  - _________________________________________________________________.
  2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - відомостей про дефекти виготовленої продукції;
  - узагальнених результатів рекламаційної роботи;
  - _________________________________________________________________.
  2.2.2.Надання:
  - відомостей по рекламаціях;
  - інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійного терміну;
  - _______________________________________________________________.
  2.3. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.4. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.5. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела сбыта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 126 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела сбыта Резюме начальник отдела сбыта Работа начальник отдела сбыта в Киеве Резюме начальник отдела сбыта в Киеве Работа начальник отдела сбыта в Днепре Резюме начальник отдела сбыта в Днепре Работа начальник отдела сбыта во Львове Резюме начальник отдела сбыта во Львове Работа начальник отдела сбыта в Одессе Резюме начальник отдела сбыта в Одессе Работа начальник отдела сбыта в Харькове Резюме начальник отдела сбыта в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела охраны труда
Должностная инструкция: начальник отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: начальник отдела по защите информации
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу