Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела социального развития». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела социального развития на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу соціального розвитку.
 2. Начальник відділу соціального розвитку призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу соціального розвитку підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
 4. На посаду Начальника відділу соціального розвитку призначається особа, яка має __________________ освіту і стаж роботи за фахом не менше __________ років.
 5. Начальник відділу соціального розвитку повинен знати:
  - Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань соціального розвитку;
  - Трудове законодавство; цілі, стратегію і кадрову політику підприємства;
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
  - Соціологію, психологію і фізіологію праці;
  - Основи соціального планування;
  - Методи психологічного тестування;
  - Методи проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки;
  - Порядок і методи розробки планів і програм соціального розвитку підприємства;
  - Організацію управління соціальним розвитком підприємства;
  - Соціальні вимоги і нормативи;
  - Інженерну та соціальну психологію;
  - Методи проведення аналізу виконання соціальних програм та визначення їх економічної ефективності;
  - Форми і системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід управління соціальними процесами;
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Начальника відділу соціального розвитку, його обов'язки покладаються на _______________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво соціологічною роботою на підприємстві, спрямованою на формування стабільних трудових колективів, розвиток організаційної культури, використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності, задоволення працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника.
 2. Забезпечує розробку та реалізацію цільових програм і планів соціального розвитку на основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів, відповідно до цілей, стратегії і кадрової політики підприємства в умовах ринкової економіки, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку.
 3. Проводить роботу зі стабілізації трудових колективів, удосконалення соціальної структури персоналу, його демографічного і професійно-кваліфікаційного складу, організовує підготовку пропозицій з регулювання чисельності працівників, підвищення їх загальноосвітнього і культурно-технічного рівня, зміцнення дисципліни і організованості, створення і підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, оптимальних міжособистісних і міжгрупових зв'язків, з адаптації знов прийнятих працівників.
 4. Організовує вивчення умов і змісту праці та їх впливу на задоволеність працею, особливо молоді, розробку заходів щодо поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони праці та безпеки працівників, соціально-психологічного забезпечення впровадження процесу опанування нових видів складного обладнання, скорочення важкої і малокваліфікованої ручної праці, підвищення привабливості, престижності і культури праці.
 5. Бере участь в експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів виробничого та невиробничого призначення з метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів.
 6. Керує роботою з удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення трудової і соціальної активності працівників, творчого ставлення до справи, групової та індивідуальної відповідальності за результати спільної діяльності.
 7. Контролює забезпечення соціального страхування працівників, дотримання їх соціальних гарантій і громадянських прав, очолює процес розробки пропозицій щодо заходів соціальної захищеності працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.
 8. Забезпечує розробку та реалізацію заходів по збереженню здоров'я і підвищенню змістовності дозвілля працюючих, зростання життєвого рівня працівників і членів їх сімей, задоволенню потреб у житлі і побутовому влаштуванні, різноманітних послугах, соціальному захисту окремих категорій працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок).
 9. Організовує консультування працюючих з правових і фінансових питань, проблем жіночої праці, розроблення пропозицій з поданням різних соціальних пільг працівникам підприємства; компенсацій витрат на житло, освіту дітей, надання транспорту для поїздок на роботу, медичному обслуговуванню.
 10. Забезпечує широке впровадження засобів механізації і комп'ютерних технологій у діяльність соціологічних служб, зміцнення їх інформаційної бази.
 11. Організовує проведення лекцій, семінарів з вивчення працівниками підприємства соціально-психологічних методів управління соціальними процесами, надання методичної допомоги підрозділам у розробленні заходів із соціального розвитку трудових колективів, координує їх діяльність з виявлення і використання соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних соціальних програм.
 12. Керує працівниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу соціального розвитку має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення та завдання щодо кола питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, котрі відносяться до питань діяльності Начальника відділу соціального розвитку.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу соціального розвитку.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції Начальника відділу соціального розвитку.
 6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу соціального розвитку несе відповідальність за:
 1. Результати та ефективність виробничої діяльності відділу соціального розвитку.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт і діяльності відділу соціального розвитку.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
 4. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 5. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 6. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела социального развития (укр..)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела социального развития Резюме начальник отдела социального развития Работа начальник отдела социального развития в Киеве Резюме начальник отдела социального развития в Киеве Работа начальник отдела социального развития в Днепре Резюме начальник отдела социального развития в Днепре Работа начальник отдела социального развития во Львове Резюме начальник отдела социального развития во Львове Работа начальник отдела социального развития в Одессе Резюме начальник отдела социального развития в Одессе Работа начальник отдела социального развития в Харькове Резюме начальник отдела социального развития в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу