Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник финансового отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник финансового отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник финансового отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу кадрів належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника фінансового відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник фінансового відділу безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Начальник фінансового відділу:
 1. Організує фінансову діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів по зобов'язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банків.
 2. Керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів, кредитних заявок, доведенням затверджених показників до підрозділів підприємства.
 3. Бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), планових завдань, підвищення рентабельності виробництва.
 4. Визначає потреби підприємства в усіх видах кредиту, джерела фінансування планів технічного переозброєння і реконструкції підприємства, побудови нових виробництв.
 5. Організує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.
 6. Забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати працівникам.
 7. Контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження нової техніки, кошторисів на витрати фонду розвитку виробництва, коштів фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва, коштів цільового призначення, а також інших документів, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства.
 8. Здійснює контроль за виконанням фінансового та кредитного плану, плану реалізації продукції, плану прибутків та інших фінансових показників, за припиненням виробництва продукції, яка не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим використанням власних і позикових коштів.
 9. Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, направлених на запобігання створення і ліквідації невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, зміцнення фінансової дисципліни, господарського розрахунку, вдосконалення апарату управління виробництвом.
 10. Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.
 11. Керує працівниками відділу.


III. Права
Начальник фінансового відділу має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з фінансових питань.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства.
 3. Підписувати та візувати всі документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 6. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, а також інших документів, пов'язаних з діяльністю фінансового відділу.
 7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів необхідну інформацію.
 8. Вносити на розгляд керівника підприємства:
 9. - подання про призначення, переведення та звільнення працівників фінансового відділу;
  - пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
  - пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 10. Давати вказівки керівникам структурних підрозділів з питань належної організації та ведення фінансової роботи.
 11. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.


IV. Відповідальність
Начальник фінансового відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Начальник фінансового відділу також несе персональну відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.


V. Начальник фінансового відділу повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової діяльності підприємства.
 2. Основи технології виробництва продукції підприємства.
 3. Організацію фінансової роботи на підприємстві.
 4. Порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і кошторисів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів прибутку тощо.
 5. Правила фінансування із державного бюджету, довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування та виплати платежів у державний бюджет.
 6. Порядок створення грошових фондів, фінансування капітального будівництва і ремонту, витрат на технічне переозброєння підприємства.
 7. Нормування обігових коштів.
 8. Порядок і форми фінансових розрахунків.
 9. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.
 10. Бухгалтерський облік.
 11. Встановлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок та строки її складання.
 12. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 13. Фінансове та господарське законодавство.
 14. Основи трудового законодавства.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника фінансового відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник фінансового відділу взаємодіє:
  2.1. З головним бухгалтером з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - переліку кредиторів та дебіторів;
  - бухгалтерської інформації про діяльність підприємства;
  - балансу та оперативних звітів про прибутки та видатки коштів, про використання бюджету.
  2.1.2. Надання:
  - фінансових, кредитних та касових планів;
  - звітів про виконання фінансових планів;
  - результатів фінансового аналізу.
  2.2. З начальником планово-економічного відділу з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - планів виробничої діяльності підприємства;
  - планових техніко-економічних нормативів матеріальних та трудових витрат;
  - результатів економічного аналізу діяльності підприємства.
  2.2.2.Надання:
  - фінансових та кредитних планів;
  - звітів про виконання фінансових планів;
  - результатів фінансового аналізу.
  2.3. З начальником відділу збуту (маркетингу) з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - проектів договорів на поставку, продаж продукції;
  - планів реалізації продукції;
  - планів та графіків відвантаження продукції.
  2.3.2. Надання:
  - фінансових планів;
  - інформації про неоплачені контрагентами рахунки;
  - затверджених розрахунків нормативів обігових коштів.Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника финансового отдела (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 128 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник финансового отдела Резюме начальник финансового отдела Работа начальник финансового отдела в Киеве Резюме начальник финансового отдела в Киеве Работа начальник финансового отдела в Днепре Резюме начальник финансового отдела в Днепре Работа начальник финансового отдела во Львове Резюме начальник финансового отдела во Львове Работа начальник финансового отдела в Одессе Резюме начальник финансового отдела в Одессе Работа начальник финансового отдела в Харькове Резюме начальник финансового отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу