Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник юридического отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Юристы, страховые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник юридического отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Юристы, страховые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник юридического отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник юридичного відділу належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника юридичного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник юридичного відділу безпосередньо підпорядковується _____________.
 4. Начальник юридичного відділу повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства.
  - Чинне законодавство.
  - Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.
  - Технічні засоби механізації довідково-інформаційної роботи із законодавства і нормативних актів.
  - Порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства.
  - Порядок укладання і оформлення господарських договорів.
  - Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів.
 2. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються на підприємстві, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.
 3. Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.
 4. Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства.
 5. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів.
 6. Представляє інтереси підприємства в суді, арбітражі, а також інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
 7. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики укладання і виконання договорів.
 8. Розроблює пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 9. Керує підготовкою матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних підприємству.
 10. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення господарського розрахунку, договірної і фінансової дисципліни, забезпечення збереження власності, в боротьбі з розтратами і розкраданнями.
 11. Здійснює контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку приймання продукції.
 12. Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 13. Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.
 14. Організує ведення довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства.
 15. Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність, наказів та інших нормативних актів, виданих на підприємстві.
 16. Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомленням посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.
 17. Розроблює пропозиції щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 18. Забезпечує подання правової допомоги громадським організаціям на підприємстві, веде пропаганду правових знань.
 19. Керує працівниками відділу.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник юридичного відділу має право:
 1. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо вдосконалення діяльності юридичного відділу та підприємства.
 2. Не візувати проекти правових документів, які суперечать діючому законодавству.
 3. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 4. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 5. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються діяльності відділу.
 6. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів та фахівців необхідну інформацію та документи.
 7. Вносити на розгляд керівника підприємства:
  - подання про призначення, переведення та звільнення працівників юридичного відділу;
  - пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
  - пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 8. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до рішення покладених на нього завдань.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник юридичного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,— в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини за посадою
 1. За відсутності начальника юридичного відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник юридичного відділу взаємодіє:

  2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:
  2.1.1.Отримання:
  - наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування та правової експертизи;
  - матеріалів для пред'явлення претензій та позовів до постачальників та покупців з приводу порушення ними договірних зобов'язань;
  - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, роз'яснень діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - результатів правової експертизи на відповідність діючому законодавству наданих для візування договорів, наказів, розпоряджень, інструкцій;
  - узгоджених претензій та позовів до контрагентів з приводу порушення ними договірних зобов'язань;
  - аналізу змін та доповнень до діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.

  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - проектів договорів про матеріальну відповідальність;
  - результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
  - матеріалів по стягненню дебіторської заборгованості;
  - _______________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - розрахунків на представництво в судах;
  - звітів про витрату виділених коштів;
  - _______________________________________________________________.

  2.3. З начальником фінансового відділу з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - проектів фінансових договорів для правової експертизи;
  - висновків по претензіях та позовах, пред'явлених підприємству;
  - відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість;
  - _______________________________________________________________.
  2.3.2. Надання:
  - рішень по пред'явленим підприємству претензіям, позовам;
  - роз'яснень діючого законодавства та порядку його застосування;
  - правової допомоги в претензійній роботі;
  - _______________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника юридического отдела (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 63 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник юридического отдела Резюме начальник юридического отдела Работа начальник юридического отдела в Киеве Резюме начальник юридического отдела в Киеве Работа начальник юридического отдела в Днепре Резюме начальник юридического отдела в Днепре Работа начальник юридического отдела во Львове Резюме начальник юридического отдела во Львове Работа начальник юридического отдела в Одессе Резюме начальник юридического отдела в Одессе Работа начальник юридического отдела в Харькове Резюме начальник юридического отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 5-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 4-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 5-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 6-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 7-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 8-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу