Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «врач-кардиолог». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: врач-кардиолог на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: врач-кардиолог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Лікар-кардіолог належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду лікаря-кардіолога та звільнення з неї здійснюється наказом ____ за поданням зав.відділення із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-кардіолог підпорядковується безпосередньо зав.поліклінічним відділенням.
 4. Вказівки лікаря-кардіолога є обов’язковими для виконання середнім та молодшим медичним персоналом.
 5. Лікар-кардіолог повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - Організацію терапевтичної та кардіологічної служби, швидкої й невідкладної допомоги;
  - Організацію служби інтенсивної терапії та реанімації у кардіологічній клініці;
  - Права, обов’язки та відповідальність лікаря кардіолога;
  - Показники захворюваності, тимчасової непрацездатності, інвалідності, смертності і шляхи їх, зниження;
  - Основи норми й патології анатомії та фізіології органів і систем людини, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу;
  - клініку, діагностику, диференційну діагностику, методи лікування, реабілітацію та експертизу непрацездатності при кардіологічних захворюваннях;
  - Загальні і спеціальні методи обстеження в терапії й кардіології;
  - Основи фармакотерапії у кардіологічній практиці;
  - Методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
  - Показання й протипоказання до санаторно-курортного лікування;
  - Сучасну класифікацію кардіологічних захворювань;
  - Основи раціонального харчування здорового і хворого організму, принципи дієтотерапії у хворих серцево-судинними захворюваннями;
  - Організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційні категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - Лікар-кардіолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - Лікар-кардіолог ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицини», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - Лікар-кардіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію кардіологічної допомоги.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань кардіологічного профілю.
 3. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 4. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 5. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим кардіологічного профілю, в тому числі швидку й невідкладну.
 6. Дотримується принципів медичної деонтології.
 7. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 8. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 9. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики серцево-судинних захворювань.
 10. Веде лікарську документацію.
 11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 12. Проводить консультації за направленнями інших спеціалістів.
 13. Після виписки із стаціонару хворих, які лікувалися з приводу інфаркту міокарда та інших гострих і підгострих форм ІХС.
 14. Кардіолог поліклініки по призначенню завідувача поліклінікою проводить консультативні огляди (прийоми) робітників і службовців промислових підприємств з шкідливими для здоров’я умовами праці, в окремих випадках консультує хворих на дому, а також залучається до складу виїзних бригад для проведення профілактичних оглядів населення в сільських районах.
 15. Здійсненює координування і контроль діяльності усіх підрозділів поліклініки по виявленню і якісному обліку хворих серцево-судинними захворюваннями та осіб з факторами ризику розвитку мозкових інсультів і гострих інфарктів міокраду.
 16. Здійсненює організацію, методичне керівництво і контроль разом із завідуючими терапевтичними відділеннями поліклінік за діяльністю дільничних терапевтів по проведенню первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, адекватного лікування та диспансеризації кардіологічних хворих.
 17. Аналізує динаміку поширеності АГ та ікс на території обслуговування поліклініки за результатами профілактичних оглядів, відвідувань населення поліклініки.
 18. Проводить разом з головою ЦЛКК аналіз тимчасової і стійкої непрацездатності хворих АГ та ІХС.
 19. Організовує і проводить підготовку та підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів, фельдшерів і медичних сестер з питань кардіології (лекції, семінари, науково-практичні конференції, інформаційні матеріали).
 20. Впроваджує в практику поліклініки досягнення кардіології: нові методи діагностики, лікування і профілактики АГ і ІХС та аналізує їх ефективність.
 21. Бере участь в розробці річних та перспективних планів роботи та складанні звітів з питань кардіології.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-кардіолог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-кардіолог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий відділенням: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция врача-кардиолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 12 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа врач-кардиолог Резюме врач-кардиолог Работа врач-кардиолог в Киеве Резюме врач-кардиолог в Киеве Работа врач-кардиолог в Днепре Резюме врач-кардиолог в Днепре Работа врач-кардиолог во Львове Резюме врач-кардиолог во Львове Работа врач-кардиолог в Одессе Резюме врач-кардиолог в Одессе Работа врач-кардиолог в Харькове Резюме врач-кардиолог в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач травматолог - ортопед
Должностная инструкция: врач ультразвуковой диагностики
Должностная инструкция: врач-акушер-гинеколог
Должностная инструкция: врач-аллерголог-иммунолог
Должностная инструкция: врач-анестезиолог
Должностная инструкция: врач-бактериолог
Должностная инструкция: врач-вирусолог
Должностная инструкция: врач-гастроэнтеролог
Должностная инструкция: врач-гематолог
Должностная инструкция: врач-генетик
Должностная инструкция: врач-гериатр
Должностная инструкция: врач-детский хирург
Должностная инструкция: врач-интерн
Должностная инструкция: врач-инфекционист
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Должностная инструкция: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-невропатолог
Должностная инструкция: врач-неонатолог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-ординатор детского отделения
Должностная инструкция: врач-отоларинголог
Должностная инструкция: врач-офтальмолог
Должностная инструкция: врач-педиатр
Должностная инструкция: врач-психиатр-нарколог
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу