Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «врач-ординатор детского отделения». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: врач-ординатор детского отделения на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: врач-ординатор детского отделения (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ОРДИНАТОРА ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ


I. Загальні положення
 1. Лікар-ординатор дитячого відділення належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду лікаря-ординатора дит. відділлення та звільнення з неї здійснюється наказом ______________ за поданням зав. відділення із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-ординатор дит.відідлення підпорядковується безпосередньо зав.відділенням.
 4. Вказівки лікаря-ординатора дит.відд. є обов’язковими для виконання середнім та молодшим медичним персоналом.
 5. Ординатором дитячого відділення може працювати лікар, який має досвід стаціонарної роботи, який пройшов первинну спеціалізацію або вдосконалення по педіатрії. При необхідності ординатором може бути призначений лікар безпосередньо після закінчення інституту по направленню відповідних органів охорони здоров’я.
 6. В своїй роботі лікар-ординатор дитячого відділення керується положенням про відділення, даним положенням, наказами та методичними вказівками МОЗ України, ГУОЗ області головного лікаря Центральної районної лікарні, даною посадовою інструкцією.
 7. 5. Лікар-ординатор повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - Організацію педіатричної служби, швидкої й невідкладної допомоги;
  - Основи права в медицині;
  - Права, обов’язки та відповідальність лікаря ординатора дитячого відділення;
  - Показники роботи лікувально-профілактичних закладів, пологових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, дитячих будинків, станцій швидкої допомоги та інших установ, робота яких пов’язана з обслуговуванням дітей;
  - Основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, імунології, генетики та фармакології;
  - Клініку, методи профілактики, діагностики та лікування основних соматичних і інфекційних захворювань, патологічних станів у дітей;
  - Суб’єктивні, об’єктивні та спеціальні методи обстеження дітей, трактування даних цих обстежень;
  - Сучасну класифікацію захворювань;
  - Питання диспансеризації хворих дітей і профілактики хронічних форм захворювань;
  - Правила видачі довідок та листів непрацездатності по догляду за хворого дитиною;
  - Питання організації й завдання гігієнічного навчання та виховання дітей;
  - Принципи раціонального (збалансованого) вигодовування й харчування дітей, дієтотерапію при різних видах патології;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 8. 1. Кваліфікаційні вимоги:
  - Лікар-ординатор дитячого відділення вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицини», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію педіатричної допомоги.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків.
 3. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим.
 4. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 5. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.
 6. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 7. Дотримується принципів медичної деонтології.
 8. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 9. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 10. Веде лікарську документацію.
 11. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.
 12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 13. Щоденно проводить обхід хворих і веде історію хвороби з обов’язками відмітками стану хворих, медикаментозні призначення, обстеження, маніпуляцій, процедур.
 14. Оглядає хворих при поступленні їх у відділення, призначає необхідні обстеження і лікування, заповнює історію хвороби.
 15. Доповідає завідувачу відділенням або заступнику головного лікаря по лікувальній роботі про всі випадки лікування у відділенні тяжкохворих дітей і з незрозумілими діагнозами, хворих з підозрою на інфекційну патологію.
 16. Приймає участь в обходах завідувача відділення, доповідає про стан хворих, при необхідності направляє хворих на консультації до вузько профільних спеціалістів, або з відома завідувача відділення до спеціалістів обласної клінічної лікарні.
 17. Щоденно заповнює листки годування грудних дітей.
 18. При виписці хворих додому своєчасно подає в поліклініку по місцю проживання інформативну виписку з історії хвороби, де вказує стан при поступленні, проведені обстеження і лікування, результат лікування, рекомендації по подальшому спостереженню і лікуванню в амбулаторних умовах.
 19. Систематично проводить санітарно-освітню роботу серед осіб, що забезпечують догляд за дітьми, а також серед дітей старшого віку шляхом індивідуальних бесід, лекцій, використання наглядної агітації.
 20. Повідомляє особисто чергового лікаря про тяжко хворих дітей, які потребують його спостереження, проведення певних лікувальних заходів.
 21. Систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації шляхом вивчення спеціальної літератури, відвідування конференцій, виступів на них, не рідше 1 разу в 5 років проходить курси підвищення кваліфікації і атестацію на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.
 22. Впроваджує в обстеження і лікування дітей нові методики.
 23. _________________________________________________________________.
 24. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-ординатор дитячого відділення має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначити характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучити додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналe в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію та знання на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. Призначати, змінювати і відміняти (раніш призначені ним) лікувально-діагностичні заходи в залежності від стану здоров’я хворого і наявних можливостей по діагностиці і лікуванню.
 14. Перевіряти правильність і своєчасність виконання середнім медичним персоналом і молодшим лікарських призначень і вказівок по догляду за хворими в належній чистоті.
 15. З відома завідуючого відділення виписувати хворих додому або переводити їх в інші відділення.
 16. При зверненні батьків дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні, інформувати їх про стан здоров’я дитини.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-ординатор дитячого відділення несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий відділенням: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция врача-ординатора детского отделения (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа врач-ординатор детского отделения Резюме врач-ординатор детского отделения Работа врач-ординатор детского отделения в Киеве Резюме врач-ординатор детского отделения в Киеве Работа врач-ординатор детского отделения в Днепре Резюме врач-ординатор детского отделения в Днепре Работа врач-ординатор детского отделения во Львове Резюме врач-ординатор детского отделения во Львове Работа врач-ординатор детского отделения в Одессе Резюме врач-ординатор детского отделения в Одессе Работа врач-ординатор детского отделения в Харькове Резюме врач-ординатор детского отделения в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач-детский хирург
Должностная инструкция: врач-интерн
Должностная инструкция: врач-инфекционист
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Должностная инструкция: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-невропатолог
Должностная инструкция: врач-неонатолог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-ординатор детского отделения
Должностная инструкция: врач-отоларинголог
Должностная инструкция: врач-офтальмолог
Должностная инструкция: врач-педиатр
Должностная инструкция: врач-психиатр-нарколог
Должностная инструкция: врач-пульмонолог
Должностная инструкция: врач-радиолог
Должностная инструкция: врач-ревматолог
Должностная инструкция: врач-рентгенолог рентгеновского отделения (кабинета)
Должностная инструкция: врач-рефлексотерапевт
Должностная инструкция: врач-сексолог
Должностная инструкция: врач-специалист
Должностная инструкция: врач-статистик
Должностная инструкция: врач-стоматолог
Должностная инструкция: врач-стоматолог-хирург
Должностная инструкция: врач-терапевт подростковый
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу