Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «врач-онколог». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: врач-онколог на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: врач-онколог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ОНКОЛОГА ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


I. Загальні положення
 1. Основні завдання лікаря-онколога поліклініки – організація і проведення консультативної, діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги населенню району.
 2. Призначення на посаду лікаря-онколога та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням завідувача відділення із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 3. Вказівки лікаря-онколога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.
 4. Лікар-онколог поліклініки підпорядкований головному лікарю.
 5. В своїй роботі лікар-онколог керується: діючим законодавством України, наказами і розпорядженнями органами охорони здоров»я, існуючою посадовою інструкцією, а також методичними рекомендаціями по удосконаленню медичної допомоги онкологічним хворим.
 6. Лікар-онколог повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
  - Організацію хірургічної та онкологічної швидкої та невідкладної медичної допомоги;
  - Основи права в медицині;
  - Права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга-онколога;
  - Показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
  - Організацію роботи лікарсько-консультативної медико-соціальної експертної комісій;
  - Нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму, взаємозв'язок функціональних систем та рівні їх регуляції;
  - Етіологію пухлин, морфологічні прояви передпухлинних процесів;
  - Сучасну клінічну, статистичну та морфологічну класифікацію пухлин;
  - Закономірності метастазування пухлин;
  - Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в онкології;
  - Роль та значення біопсії;
  - Методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, хірургічного лікування та реабілітації при онкологічних захворюваннях;
  - Специфічну та неспецифічну фармакотерапію, хіміотерапію, променеву терапію;
  - Критерії визначення тимчасової та стійкої непрацездатності;
  - Обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії;
  - Правила безпеки під час роботи з апаратурою;
  - Хірургічний інструментарій;
  - Принципи раціонального харчування онкологічних хворих;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить амбулаторний прийом, згідно графіка.
 2. Забезпечує раннє виявлення, кваліфіковане і своєчасне обстеження та спеціалізоване лікування при онкозахворюваннях чи підозрі на них.
 3. Проводить на належному рівні експертизи тимчасової втрати працездатності і своєчасне направлення хворих на МСЕК.
 4. Забезпечує реєстрацію і облік онкохворих на території діяльності онкокабінету.
 5. Здійснює контроль за роботою кабінетів долікарського огляду жінок і чоловіків.
 6. Своєчасно розбирає занедбані випадки онкозахворювань з уточненням причин і відповідним обговоренням на лікарських нарадах.
 7. Здійснює у відповідності з показаннями своєчасну госпіталізацію хворих.
 8. Консультує хворих по направленню лікарів інших спеціальностей, в т.ч. і на дому.
 9. Дотримується принципів медичної деонтології.
 10. Керує роботою середнього мед. персоналу відділення шляхом віддання їм розпоряджень і вказівок у відповідності з рівнем його компетенції і повноважень.
 11. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 12. Веде лікарську документацію.
 13. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики онкозахворювань.
 14. Постійно підвищує свій професійний рівень кваліфікації шляхом активної участі у лікарських конференціях, які проводять у відділенні або в диспансері, чи ін.. закладах чи установах, клінічних розборах хворих та ін. заходах.
 15. Організовує роботу, направлену на досягнення колективом відділення високого рівня культури обслуговування.
 16. Забезпечує дотримання гарантії вимог, передбачених правами пацієнта лікарняного закладу.
 17. Дотримується і здійснює необхідні заходи по дотриманню вимог чинного законодавства України щодо нерозголошення лікарської таємниці.
 18. Бере участь у систематичному проведенні заходів по підвищенню кваліфікації і вихованню середнього і молодшого медичного персоналу, вимагає від нього своєчасного виконання своїх обов»язків, чуйного і уважного ставлення до хворих, дотримання медичної таємниці, відповідального ставлення до медикаментів, інструментарію, білизни та ін. майна.
 19. Проводить аналіз якісних показників своєї роботи, вивчення ефективності наявних і віддалених результатів лікування хворих.
 20. Періодично (1раз в 5 років) підвищує свою професійну кваліфікацію на робочому місці, в системі закладів, які проводять післядипломну підготовку лікарів.
 21. Проводить впровадження нових методик діагностики та лікування хворих при погодження з завідувачем відділення та заступником головного лікаря.
 22. Дотримується вимог цієї посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 23. Приймає участь в оргметодроботі. Проводить кураторську роботу у визначених районних лікарнях.
 24. Доповідає завідуючому відділенням, а у випадку його відсутності безпосередньо заступнику головного лікаря по лікувальній роботі (або головному лікарю) про грубі порушення правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни медичними працівниками чи хворими.
 25. _________________________________________________________________.
 26. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-онколог має право:
 1. Вносити на розгляд керівництва та адміністрації лікарні пропозиції з питань покращення роботи, пов»язаної з виконанням обов»язків, що передбачені цією інструкцією.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 6. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.
 7. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 8. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 9. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 10. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 11. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-онколог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция врача-онколога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа врач-онколог Резюме врач-онколог Работа врач-онколог в Киеве Резюме врач-онколог в Киеве Работа врач-онколог в Днепре Резюме врач-онколог в Днепре Работа врач-онколог во Львове Резюме врач-онколог во Львове Работа врач-онколог в Одессе Резюме врач-онколог в Одессе Работа врач-онколог в Харькове Резюме врач-онколог в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач-гериатр
Должностная инструкция: врач-детский хирург
Должностная инструкция: врач-интерн
Должностная инструкция: врач-инфекционист
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-кардиолог
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант
Должностная инструкция: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Должностная инструкция: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-методист
Должностная инструкция: врач-невропатолог
Должностная инструкция: врач-неонатолог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-онколог
Должностная инструкция: врач-ординатор детского отделения
Должностная инструкция: врач-отоларинголог
Должностная инструкция: врач-офтальмолог
Должностная инструкция: врач-педиатр
Должностная инструкция: врач-психиатр-нарколог
Должностная инструкция: врач-пульмонолог
Должностная инструкция: врач-радиолог
Должностная инструкция: врач-ревматолог
Должностная инструкция: врач-рентгенолог рентгеновского отделения (кабинета)
Должностная инструкция: врач-рефлексотерапевт
Должностная инструкция: врач-сексолог
Должностная инструкция: врач-специалист
Должностная инструкция: врач-статистик
Должностная инструкция: врач-стоматолог
Должностная инструкция: врач-стоматолог-хирург
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу