Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «менеджер із зовнішньоекономічної діяльності». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «ЗЕД-спеціальності, склад».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: менеджер із зовнішньоекономічної діяльності на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «ЗЕД-спеціальності, склад». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: менеджер із зовнішньоекономічної діяльності (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА (УПРАВИТЕЛЯ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


I. Загальні положення
 1. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності виконує вказівки _______________.
 3. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.
 4. Менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство;
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності;
  - форми та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її реалізації;
  - особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю;
  - порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності;
  - методи та порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
  - форми стимулювання експорту;
  - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
  - порядок ціноутворення на світовому ринку, розроблення стратегії цін;
  - прейскуранти оптових цін на продукцію, економіку виробництва;
  - методи вивчення попиту на товари, способи рекламування продукції;
  - правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами;
  - види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів;
  - види договорів;
  - види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними);
  - форми міжнародної торгівлі;
  - валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми міжнародних розрахунків;
  - страхування, основні форми і різновиди кредитів у міжнародній торгівлі;
  - транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків, конвенцій і угоди про міжнародні перевезення;
  - організацію розповсюдження товарів на світовому ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності;
  - експортні можливості підприємства й організацію експортного виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми державної підтримки експортної діяльності фірм;
  - систему експортного контролю;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших країнах;
  - зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його структуру і функції;
  - міжнародну торговельно-посередницьку діяльність;
  - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
  - стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
  - порядок та строки подання звітності;
  - основи трудового законодавства;
  - правила та норми охорони праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипдомна освіта за напрямом “Менеджмент”.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 2. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства.
 3. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику.
 4. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.
 5. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності підприємства.
 6. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 7. Проводить багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику.
 8. Аналізує, планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції.
 9. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.
 10. Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.
 11. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових ресурсів.
 12. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв’язків.
 13. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому.
 14. Бере участь в аналізі продуктивності праці і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 15. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів.
 16. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів.
 17. Прогнозує попит на продукцію.
 18. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного законодавства.
 19. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.
 20. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.
 21. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.
 22. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.
 23. Бере участь у моніторингу виконання робіт партнерами.
 24. Складає звітність про діяльність підприємства (підрозділу).
 25. Організовує рекламну діяльність.
 26. Управляє підлеглим персоналом.
 27. _________________________________________________________________.
 28. _________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 60 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Києві Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Києві Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Дніпрі Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Дніпрі Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності у Львові Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності у Львові Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Одесі Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Одесі Робота менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Харкові Резюме менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: менеджер по продаже турпродуктов
Посадова інструкція: менеджер по рекламе
Посадова інструкція: менеджер по рекламе
Посадова інструкція: менеджер по рекламе и PR
Посадова інструкція: менеджер по торговому маркетингу
Посадова інструкція: менеджер по транспорту
Посадова інструкція: менеджер по туризму
Посадова інструкція: менеджер по туризму
Посадова інструкція: менеджер по управлению стоимостью проекта
Посадова інструкція: менеджер по формированию турпродукта
Посадова інструкція: менеджер по качеству
Посадова інструкція: менеджер по связям с общественностью
Посадова інструкція: менеджер по складированию и дистрибуции
Посадова інструкція: менеджер по сбыту
Посадова інструкція: менеджер по внешнеэкономическим связям
Посадова інструкція: менеджер по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: менеджер по складским операциям и работе с клиентами
Посадова інструкція: менеджер по стратегическому планированию
Посадова інструкція: менеджер интернет-магазина
Посадова інструкція: менеджер интернет-проекта
Посадова інструкція: менеджер контакт-центра
Посадова інструкція: менеджер по работе с клиентами
Посадова інструкція: менеджер по работе с магазинами
Посадова інструкція: менеджер по работе с операторами
Посадова інструкція: менеджер по работе со специальными клиентами
Посадова інструкція: менеджер проектов
Посадова інструкція: менеджер розничной торговли
Посадова інструкція: менеджер–администратор по работе с юридическими лицами отдела по работе с VIP-клиентами
Посадова інструкція: мерчандайзер
Посадова інструкція: мерчендайзер
Посадова інструкція: методист по физической культуре
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу