Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «менеджер контакт-центру». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Керуючі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: менеджер контакт-центру на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Керуючі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: менеджер контакт-центру (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА КОНТАКТ-ЦЕНТРУ


I. Загальні положення
 1. Справжня посадова інструкція визначає цілі, завдання, і функціональні обов'язки Менеджера Контакт-центру (далі по тексту КЦ).
 2. Менеджер КЦ призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством ладі наказом Генерального директора Підприємства за уявленням Начальника КЦ.
 3. Менеджер КЦ підкоряється безпосередньо Начальникові КЦ.
 4. На посаду менеджера КЦ призначається особа, що має вищу освіту (економічну, маркетинг, реклама).
 5. Менеджер КЦ повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність;
  - основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу;
  - кон'юнктуру ринку;
  - порядок ціноутворення і оподаткування;
  - теорію і практику менеджменту;
  - організацію рекламної справи;
  - основи ділового адміністрування, маркетингу;
  - форми і методи ведення рекламних кампаній;
  - програмні засоби, що використовуються Підприємством для забезпечення процесу надання послуг;
  - порядок розробки договорів і контрактів на організацію і проведення рекламних кампаній;
  - порядок розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів, контрактів;
  - основи організації діловодства;
  - принципи роботи засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - форми і методи роботи з персоналом, мотивації праці;
  - основи трудового законодавства;
  - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи і розвитку Контакт-центрів;
  - етику ділового спілкування;
  - основи соціології;
  - правила внутрішнього розпорядку і інші інструкції, що регламентують діяльність Підприємства;
  - правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 6. У своїй діяльності менеджер КЦ керується:
  - уставом;
  - справжньою посадовою інструкцією;
  - положенням про Контакт-центр;
  - правилами внутрішнього розпорядку Підприємства;
  - нормативними документами по питаннях виконуваної роботи;
  - методичними матеріалами;
  - приказами і розпорядженнями Генерального директора.
 7. Під час відсутності менеджера КЦ його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку.
 8. Менеджер КЦ, як член трудового колективу, зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, дотримувати трудову дисципліну, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і безпосереднього керівника, використовувати весь робочий час для продуктивної праці;
  - якісно і в строк виконувати виробничі завдання і доручення;
  - підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, в службових і інших приміщеннях, дотримувати встановлений порядок зберігання документів і матеріальних цінностей;
  - ефективно використовувати персональні комп'ютери, оргтехніку і інше устаткування, економно і раціонально витрачати матеріали і енергію, інші матеріальні ресурси;
  - дотримувати принципи взаємин з адміністрацією (охороною) будівлі, в якій розташовуються офісні приміщення;
  - дотримувати норми, правила і інструкції по охороні праці, виробничу санітарію, правила протипожежної безпеки;
  - не використовувати для виступів і публікацій в засобах масової інформації відомостей, отриманих через службове положення, поширення яких може завдати шкоди Підприємству або його працівникам.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Спілкування з Клієнтом для з'ясування питань із створення гарячих ліній: теми розмов, поля, час роботи, записи на автовідповідачах, кількість операторів, інформація, що надається, на гарячій лінії звіти і ін.
 2. При необхідності узгодження з Клієнтом проведення тренінгу для операторів.
 3. При необхідності контроль підписання договорів, підготовка додатків для договорів.
 4. Підготовка і написання Технічного завдання (далі ТЗ) для створення програмного забезпечення для гарячих ліній і телемаркетінгов.
 5. Підготовка або адаптація інформації для гарячих ліній, написання вопросов-ответов для роботи операторів по обслуговуванню гарячих ліній.
 6. Контроль своєчасного і коректного запуску гарячих ліній.
 7. Перевірка роботи операторів, відповідності інформації на гарячих лініях поставленому ТЗ. Проведення тестування операторів по телефону.
 8. Узгодження і внесення доповнень і змін в роботу гарячих ліній.
 9. Підготовка щоденних/щотижневих/щомісячних звітів по всіх гарячим лініям, телемаркетингах і передача звітів Клієнтові або менеджерові.
 10. Підготовка звідної таблиці по рахунках за місяць для всіх Клієнтів по гарячим лініям.
 11. Підготовка звітів по людино-годинах за місяць.
 12. Підготовка прорахунків витрат Клієнта на вміст гарячих ліній на наступний місяць, майбутні активності, проведення телемаркетінгов, написання ПО, запис автовідповідачів і так далі.
 13. Виставляння рахунків Клієнтам за послуги КЦ.
 14. Реагування на скарги, зауваження Клієнтів з приводу роботи гарячих ліній, прослухування розмов операторів і так далі, передача Начальнику КЦ скарг з метою проведення додаткових заходів по поліпшенню роботи КЦ (тренінг або штраф операторів, внесення змін на гарячих лініях).
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер КЦ мають право:
 1. Запрошувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності.
 2. Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 3. Подавати пропозиції по вдосконаленню своєї роботи і роботи Контакт-центра в цілому.
 4. Повідомляти безпосереднього керівника про всіх виявлених в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліках у виробничій діяльності Підприємства (його структурних підрозділів) і вносити пропозиції по їх усуненню.
 5. Запрошувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів служб Підприємства і фахівців інформацію і документи необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер КЦ несе відповідальність за:
 1. Нележне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою інструкцією.
 2. Правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності.
 3. Надання недостоверной інформації про процес реалізації проекту.
 4. Збереження документації і розголошування відомостей, що відносяться до переліку конфіденційної інформації.
 5. Порушення внутрішнього розпорядку Підприємства.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція менеджера контакт-центру (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота менеджер контакт-центру Резюме менеджер контакт-центру Робота менеджер контакт-центру в Києві Резюме менеджер контакт-центру в Києві Робота менеджер контакт-центру в Дніпрі Резюме менеджер контакт-центру в Дніпрі Робота менеджер контакт-центру у Львові Резюме менеджер контакт-центру у Львові Робота менеджер контакт-центру в Одесі Резюме менеджер контакт-центру в Одесі Робота менеджер контакт-центру в Харкові Резюме менеджер контакт-центру в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: менеджер по транспорту
Посадова інструкція: менеджер по туризму
Посадова інструкція: менеджер по туризму
Посадова інструкція: менеджер по управлению стоимостью проекта
Посадова інструкція: менеджер по формированию турпродукта
Посадова інструкція: менеджер по качеству
Посадова інструкція: менеджер по связям с общественностью
Посадова інструкція: менеджер по складированию и дистрибуции
Посадова інструкція: менеджер по сбыту
Посадова інструкція: менеджер по внешнеэкономическим связям
Посадова інструкція: менеджер по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: менеджер по складским операциям и работе с клиентами
Посадова інструкція: менеджер по стратегическому планированию
Посадова інструкція: менеджер интернет-магазина
Посадова інструкція: менеджер интернет-проекта
Посадова інструкція: менеджер контакт-центра
Посадова інструкція: менеджер по работе с клиентами
Посадова інструкція: менеджер по работе с магазинами
Посадова інструкція: менеджер по работе с операторами
Посадова інструкція: менеджер по работе со специальными клиентами
Посадова інструкція: менеджер проектов
Посадова інструкція: менеджер розничной торговли
Посадова інструкція: менеджер–администратор по работе с юридическими лицами отдела по работе с VIP-клиентами
Посадова інструкція: мерчандайзер
Посадова інструкція: мерчендайзер
Посадова інструкція: методист по физической культуре
Посадова інструкція: методист культурно-образовательного заведения
Посадова інструкція: методист учебного отдела
Посадова інструкція: методист, инструктор-методист
Посадова інструкція: методист-психолог
Посадова інструкція: механизатор комплексной бригады
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу