Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по подготовке кадров». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по подготовке кадров на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Інженера з підготовки кадрів.
 2. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. На посаду Інженера з підготовки кадрів призначається особа, яка має:
  - Інженер з підготовки кадрів I категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів II категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів або інших інженерно-технічних посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, які заміщаються фахівцями з середнім професійним освітою, не менше 5 років.
 5. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
  - структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку;
  - кадрову політику та стратегію підприємства;
  - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - форми, види і методи професійного навчання;
  - порядок розробки планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої навчально-методичної документації;
  - порядок оформлення договорів з навчальними закладами;
  - порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами;
  - прогресивні форми, методи та засоби навчання;
  - порядок фінансування витрат на навчання;
  - організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
  - систему оплати праці викладачів та інструкторів;
  - порядок ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  - основи педагогіки, соціології та психології;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Інженера з підготовки кадрів його обов'язки покладаються на _____________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує професійне навчання робітників та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічну навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).
 2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.
 3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
 4. Складає графіки напрямки керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
 5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
 6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою по всіх видах і формах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.
 8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 10. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів та консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.
 11. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.
 13. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробку заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.
 14. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та поширює передовий досвід у цій галузі.
 15. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміна професійно - кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:
 1. Здійснювати взаємодію з навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.
 2. Здійснювати керівництво навчально-методичною роботою по підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві.
 3. Брати участь у роботі кваліфікаційних комісій.
 4. Контролювати відвідування занять та успішність працівників підприємства, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність за:
 1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань начальника відділу.
 4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по подготовке кадров (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по подготовке кадров Резюме инженер по подготовке кадров Работа инженер по подготовке кадров в Киеве Резюме инженер по подготовке кадров в Киеве Работа инженер по подготовке кадров в Днепре Резюме инженер по подготовке кадров в Днепре Работа инженер по подготовке кадров во Львове Резюме инженер по подготовке кадров во Львове Работа инженер по подготовке кадров в Одессе Резюме инженер по подготовке кадров в Одессе Работа инженер по подготовке кадров в Харькове Резюме инженер по подготовке кадров в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Должностная инструкция: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Должностная инструкция: инженер по организации труда
Должностная инструкция: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу