Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по подготовке кадров». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по подготовке кадров на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Інженера з підготовки кадрів.
 2. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. На посаду Інженера з підготовки кадрів призначається особа, яка має:
  - Інженер з підготовки кадрів I категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів II категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів або інших інженерно-технічних посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, які заміщаються фахівцями з середнім професійним освітою, не менше 5 років.
 5. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
  - структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку;
  - кадрову політику та стратегію підприємства;
  - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - форми, види і методи професійного навчання;
  - порядок розробки планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої навчально-методичної документації;
  - порядок оформлення договорів з навчальними закладами;
  - порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами;
  - прогресивні форми, методи та засоби навчання;
  - порядок фінансування витрат на навчання;
  - організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
  - систему оплати праці викладачів та інструкторів;
  - порядок ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  - основи педагогіки, соціології та психології;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Інженера з підготовки кадрів його обов'язки покладаються на _____________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує професійне навчання робітників та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічну навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).
 2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.
 3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
 4. Складає графіки напрямки керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
 5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
 6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою по всіх видах і формах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.
 8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 10. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів та консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.
 11. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.
 13. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробку заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.
 14. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та поширює передовий досвід у цій галузі.
 15. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміна професійно - кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:
 1. Здійснювати взаємодію з навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.
 2. Здійснювати керівництво навчально-методичною роботою по підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві.
 3. Брати участь у роботі кваліфікаційних комісій.
 4. Контролювати відвідування занять та успішність працівників підприємства, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність за:
 1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань начальника відділу.
 4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по подготовке кадров (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по подготовке кадров Резюме инженер по подготовке кадров Работа инженер по подготовке кадров в Киеве Резюме инженер по подготовке кадров в Киеве Работа инженер по подготовке кадров в Днепре Резюме инженер по подготовке кадров в Днепре Работа инженер по подготовке кадров во Львове Резюме инженер по подготовке кадров во Львове Работа инженер по подготовке кадров в Одессе Резюме инженер по подготовке кадров в Одессе Работа инженер по подготовке кадров в Харькове Резюме инженер по подготовке кадров в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Должностная инструкция: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Должностная инструкция: инженер по организации труда
Должностная инструкция: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу