Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по нормированию труда». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по нормированию труда на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


I. Загальні положення
 1. Інженер з нормування праці відноситься до категорії фахівців.
 2. Кваліфікаційні вимоги:
  - На посаду інженера з нормування праці призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
  - Інженера з нормування праці II категорії - особа, яка має професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці або інших посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженера з нормування праці I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіта і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці II категорії не менше 3 років.
 3. Призначення на посаду інженера з нормування праці та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника відділу організації та оплати праці.
 4. Інженер з нормування праці повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці;
  - Методи нормування праці;
  - Економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - Технологічні процеси і режими виробництва;
  - Єдину систему технологічної документації;
  - Форми і системи оплати праці;
  - Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні та методичні матеріали, порядок розробки календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів по підвищенню продуктивності праці, планів організації праці, завдань по зниженню трудомісткості виробів;
  - Вимоги раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва);
  - Методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Основи соціології, фізіології та психології праці;
  - Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації, нормування та оплати праці;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер з нормування праці у своїй діяльності керується: - Положенням про відділ організації та оплати праці; - Справжньою посадовою інструкцією.
 6. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації та оплати праці.
 7. На час відсутності інженера з нормування праці (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат стосовно конкретних виробничо-технічних умов по різним видам робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів праці.
 2. Аналізує стан нормування, ступінь обгрунтованості і напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, виконуваних при однакових організаційно-технічних умовах.
 3. Встановлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів.
 4. Здійснює контроль над дотриманням в встановлюваних нормах вимог раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від впровадження технічно обгрунтованих норм трудових витрат.
 5. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими, більш прогресивними по мірі впровадження організаційно-технічних заходів.
 6. Визначає чисельність працівників за функціями управління і структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції щодо усунення понаднормативної чисельності.
 7. Складає проекти календарних планів перегляду норм на основі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених завдань по росту продуктивності праці.
 8. Бере участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалення організації праці на підприємстві.
 9. Визначає трудомісткість виробів в результаті здійснення заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з впровадженням нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, удосконаленням організації праці і виробництва, розробляє завдання по зниженню нормативної трудомісткості.
 10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для освоєння усіма працівниками норм трудових витрат.
 11. Здійснює контроль над своєчасним доведенням до робітників і службовців нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з праці.
 12. Бере участь у розробці заходів щодо зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників-погодинників і службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.
 13. Здійснює інструктаж з освоєння нововведених норм.
 14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, аналізує отримані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх поширенню.
 15. Здійснює контроль над правильністю застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинних документів з обліку виробітку, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормальних умов праці тощо).
 16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.
 17. Бере участь у визначенні взаємних зобов'язань адміністрації, робітників і службовців, що включаються в колективні договори, по зниженню трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі зобов'язань по збільшенню питомої ваги технічно обгрунтованих норм, а також з організації нормативно-дослідних робіт, сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробці міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів з праці.
 18. Організовує проведення та здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для нормування праці та їх упровадження після затвердження.
 19. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань щодо зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обгрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження.
 20. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.
 21. Забезпечує складання звітності про стан нормування праці.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з нормування праці має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності..
 2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд начальника відділу організації та оплати праці пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та вдосконалення форм і методів праці; варіанти усунення наявних у діяльності підприємства недоліків.
 3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від керівників підрозділів і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівників).
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових прав і обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з нормування праці несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по нормированию труда (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по нормированию труда Резюме инженер по нормированию труда Работа инженер по нормированию труда в Киеве Резюме инженер по нормированию труда в Киеве Работа инженер по нормированию труда в Днепре Резюме инженер по нормированию труда в Днепре Работа инженер по нормированию труда во Львове Резюме инженер по нормированию труда во Львове Работа инженер по нормированию труда в Одессе Резюме инженер по нормированию труда в Одессе Работа инженер по нормированию труда в Харькове Резюме инженер по нормированию труда в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Должностная инструкция: инженер по автоматизацированным системам управления производством
Должностная инструкция: инженер по безопасности движения
Должностная инструкция: инженер по горным работам
Должностная инструкция: инженер по гражданской обороне
Должностная инструкция: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Должностная инструкция: инженер по защите информации
Должностная инструкция: инженер по качеству
Должностная инструкция: инженер по материально-техническому снабжению
Должностная инструкция: инженер по метрологии
Должностная инструкция: инженер по надзору за строительством
Должностная инструкция: инженер по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Должностная инструкция: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Должностная инструкция: инженер по организации труда
Должностная инструкция: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу