Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по нормированию труда». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по нормированию труда на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


I. Загальні положення
 1. Інженер з нормування праці відноситься до категорії фахівців.
 2. Кваліфікаційні вимоги:
  - На посаду інженера з нормування праці призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
  - Інженера з нормування праці II категорії - особа, яка має професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці або інших посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженера з нормування праці I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіта і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці II категорії не менше 3 років.
 3. Призначення на посаду інженера з нормування праці та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника відділу організації та оплати праці.
 4. Інженер з нормування праці повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці;
  - Методи нормування праці;
  - Економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - Технологічні процеси і режими виробництва;
  - Єдину систему технологічної документації;
  - Форми і системи оплати праці;
  - Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні та методичні матеріали, порядок розробки календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів по підвищенню продуктивності праці, планів організації праці, завдань по зниженню трудомісткості виробів;
  - Вимоги раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва);
  - Методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Основи соціології, фізіології та психології праці;
  - Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації, нормування та оплати праці;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер з нормування праці у своїй діяльності керується: - Положенням про відділ організації та оплати праці; - Справжньою посадовою інструкцією.
 6. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації та оплати праці.
 7. На час відсутності інженера з нормування праці (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат стосовно конкретних виробничо-технічних умов по різним видам робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів праці.
 2. Аналізує стан нормування, ступінь обгрунтованості і напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, виконуваних при однакових організаційно-технічних умовах.
 3. Встановлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів.
 4. Здійснює контроль над дотриманням в встановлюваних нормах вимог раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від впровадження технічно обгрунтованих норм трудових витрат.
 5. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими, більш прогресивними по мірі впровадження організаційно-технічних заходів.
 6. Визначає чисельність працівників за функціями управління і структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції щодо усунення понаднормативної чисельності.
 7. Складає проекти календарних планів перегляду норм на основі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених завдань по росту продуктивності праці.
 8. Бере участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалення організації праці на підприємстві.
 9. Визначає трудомісткість виробів в результаті здійснення заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з впровадженням нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, удосконаленням організації праці і виробництва, розробляє завдання по зниженню нормативної трудомісткості.
 10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для освоєння усіма працівниками норм трудових витрат.
 11. Здійснює контроль над своєчасним доведенням до робітників і службовців нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з праці.
 12. Бере участь у розробці заходів щодо зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників-погодинників і службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.
 13. Здійснює інструктаж з освоєння нововведених норм.
 14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, аналізує отримані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх поширенню.
 15. Здійснює контроль над правильністю застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинних документів з обліку виробітку, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормальних умов праці тощо).
 16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.
 17. Бере участь у визначенні взаємних зобов'язань адміністрації, робітників і службовців, що включаються в колективні договори, по зниженню трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі зобов'язань по збільшенню питомої ваги технічно обгрунтованих норм, а також з організації нормативно-дослідних робіт, сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробці міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів з праці.
 18. Організовує проведення та здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для нормування праці та їх упровадження після затвердження.
 19. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань щодо зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обгрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження.
 20. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.
 21. Забезпечує складання звітності про стан нормування праці.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з нормування праці має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності..
 2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд начальника відділу організації та оплати праці пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та вдосконалення форм і методів праці; варіанти усунення наявних у діяльності підприємства недоліків.
 3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від керівників підрозділів і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівників).
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових прав і обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з нормування праці несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по нормированию труда (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по нормированию труда Резюме инженер по нормированию труда Работа инженер по нормированию труда в Киеве Резюме инженер по нормированию труда в Киеве Работа инженер по нормированию труда в Днепре Резюме инженер по нормированию труда в Днепре Работа инженер по нормированию труда во Львове Резюме инженер по нормированию труда во Львове Работа инженер по нормированию труда в Одессе Резюме инженер по нормированию труда в Одессе Работа инженер по нормированию труда в Харькове Резюме инженер по нормированию труда в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Должностная инструкция: инженер по автоматизацированным системам управления производством
Должностная инструкция: инженер по безопасности движения
Должностная инструкция: инженер по горным работам
Должностная инструкция: инженер по гражданской обороне
Должностная инструкция: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Должностная инструкция: инженер по защите информации
Должностная инструкция: инженер по качеству
Должностная инструкция: инженер по материально-техническому снабжению
Должностная инструкция: инженер по метрологии
Должностная инструкция: инженер по надзору за строительством
Должностная инструкция: инженер по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по нормированию труда
Должностная инструкция: инженер по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Должностная инструкция: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Должностная инструкция: инженер по организации труда
Должностная инструкция: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу