Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник фінансового відділу». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник фінансового відділу на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник фінансового відділу (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу кадрів належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника фінансового відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник фінансового відділу безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Начальник фінансового відділу:
 1. Організує фінансову діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів по зобов'язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банків.
 2. Керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів, кредитних заявок, доведенням затверджених показників до підрозділів підприємства.
 3. Бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), планових завдань, підвищення рентабельності виробництва.
 4. Визначає потреби підприємства в усіх видах кредиту, джерела фінансування планів технічного переозброєння і реконструкції підприємства, побудови нових виробництв.
 5. Організує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.
 6. Забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати працівникам.
 7. Контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження нової техніки, кошторисів на витрати фонду розвитку виробництва, коштів фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва, коштів цільового призначення, а також інших документів, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства.
 8. Здійснює контроль за виконанням фінансового та кредитного плану, плану реалізації продукції, плану прибутків та інших фінансових показників, за припиненням виробництва продукції, яка не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим використанням власних і позикових коштів.
 9. Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, направлених на запобігання створення і ліквідації невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, зміцнення фінансової дисципліни, господарського розрахунку, вдосконалення апарату управління виробництвом.
 10. Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.
 11. Керує працівниками відділу.


III. Права
Начальник фінансового відділу має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з фінансових питань.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства.
 3. Підписувати та візувати всі документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 6. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, а також інших документів, пов'язаних з діяльністю фінансового відділу.
 7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів необхідну інформацію.
 8. Вносити на розгляд керівника підприємства:
 9. - подання про призначення, переведення та звільнення працівників фінансового відділу;
  - пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
  - пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 10. Давати вказівки керівникам структурних підрозділів з питань належної організації та ведення фінансової роботи.
 11. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.


IV. Відповідальність
Начальник фінансового відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Начальник фінансового відділу також несе персональну відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.


V. Начальник фінансового відділу повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової діяльності підприємства.
 2. Основи технології виробництва продукції підприємства.
 3. Організацію фінансової роботи на підприємстві.
 4. Порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і кошторисів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів прибутку тощо.
 5. Правила фінансування із державного бюджету, довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування та виплати платежів у державний бюджет.
 6. Порядок створення грошових фондів, фінансування капітального будівництва і ремонту, витрат на технічне переозброєння підприємства.
 7. Нормування обігових коштів.
 8. Порядок і форми фінансових розрахунків.
 9. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.
 10. Бухгалтерський облік.
 11. Встановлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок та строки її складання.
 12. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 13. Фінансове та господарське законодавство.
 14. Основи трудового законодавства.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника фінансового відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник фінансового відділу взаємодіє:
  2.1. З головним бухгалтером з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - переліку кредиторів та дебіторів;
  - бухгалтерської інформації про діяльність підприємства;
  - балансу та оперативних звітів про прибутки та видатки коштів, про використання бюджету.
  2.1.2. Надання:
  - фінансових, кредитних та касових планів;
  - звітів про виконання фінансових планів;
  - результатів фінансового аналізу.
  2.2. З начальником планово-економічного відділу з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - планів виробничої діяльності підприємства;
  - планових техніко-економічних нормативів матеріальних та трудових витрат;
  - результатів економічного аналізу діяльності підприємства.
  2.2.2.Надання:
  - фінансових та кредитних планів;
  - звітів про виконання фінансових планів;
  - результатів фінансового аналізу.
  2.3. З начальником відділу збуту (маркетингу) з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - проектів договорів на поставку, продаж продукції;
  - планів реалізації продукції;
  - планів та графіків відвантаження продукції.
  2.3.2. Надання:
  - фінансових планів;
  - інформації про неоплачені контрагентами рахунки;
  - затверджених розрахунків нормативів обігових коштів.Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника фінансового відділу (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 128 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник фінансового відділу Резюме начальник фінансового відділу Робота начальник фінансового відділу в Києві Резюме начальник фінансового відділу в Києві Робота начальник фінансового відділу в Дніпрі Резюме начальник фінансового відділу в Дніпрі Робота начальник фінансового відділу у Львові Резюме начальник фінансового відділу у Львові Робота начальник фінансового відділу в Одесі Резюме начальник фінансового відділу в Одесі Робота начальник фінансового відділу в Харкові Резюме начальник фінансового відділу в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник химической лаборатории
Посадова інструкція: начальник центра электросвязи
Посадова інструкція: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха электросвязи
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: ночной сторож детского сада
Посадова інструкція: носильщик
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу