Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник юридичного відділу». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Юристи, страхові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник юридичного відділу на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Юристи, страхові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник юридичного відділу (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник юридичного відділу належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника юридичного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник юридичного відділу безпосередньо підпорядковується _____________.
 4. Начальник юридичного відділу повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства.
  - Чинне законодавство.
  - Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.
  - Технічні засоби механізації довідково-інформаційної роботи із законодавства і нормативних актів.
  - Порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства.
  - Порядок укладання і оформлення господарських договорів.
  - Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів.
 2. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються на підприємстві, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.
 3. Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.
 4. Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства.
 5. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів.
 6. Представляє інтереси підприємства в суді, арбітражі, а також інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
 7. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики укладання і виконання договорів.
 8. Розроблює пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 9. Керує підготовкою матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних підприємству.
 10. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення господарського розрахунку, договірної і фінансової дисципліни, забезпечення збереження власності, в боротьбі з розтратами і розкраданнями.
 11. Здійснює контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку приймання продукції.
 12. Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 13. Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.
 14. Організує ведення довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства.
 15. Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність, наказів та інших нормативних актів, виданих на підприємстві.
 16. Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомленням посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.
 17. Розроблює пропозиції щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 18. Забезпечує подання правової допомоги громадським організаціям на підприємстві, веде пропаганду правових знань.
 19. Керує працівниками відділу.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник юридичного відділу має право:
 1. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо вдосконалення діяльності юридичного відділу та підприємства.
 2. Не візувати проекти правових документів, які суперечать діючому законодавству.
 3. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 4. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 5. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються діяльності відділу.
 6. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів та фахівців необхідну інформацію та документи.
 7. Вносити на розгляд керівника підприємства:
  - подання про призначення, переведення та звільнення працівників юридичного відділу;
  - пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
  - пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 8. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до рішення покладених на нього завдань.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник юридичного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,— в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини за посадою
 1. За відсутності начальника юридичного відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник юридичного відділу взаємодіє:

  2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:
  2.1.1.Отримання:
  - наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування та правової експертизи;
  - матеріалів для пред'явлення претензій та позовів до постачальників та покупців з приводу порушення ними договірних зобов'язань;
  - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, роз'яснень діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - результатів правової експертизи на відповідність діючому законодавству наданих для візування договорів, наказів, розпоряджень, інструкцій;
  - узгоджених претензій та позовів до контрагентів з приводу порушення ними договірних зобов'язань;
  - аналізу змін та доповнень до діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.

  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - проектів договорів про матеріальну відповідальність;
  - результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
  - матеріалів по стягненню дебіторської заборгованості;
  - _______________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - розрахунків на представництво в судах;
  - звітів про витрату виділених коштів;
  - _______________________________________________________________.

  2.3. З начальником фінансового відділу з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - проектів фінансових договорів для правової експертизи;
  - висновків по претензіях та позовах, пред'явлених підприємству;
  - відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість;
  - _______________________________________________________________.
  2.3.2. Надання:
  - рішень по пред'явленим підприємству претензіям, позовам;
  - роз'яснень діючого законодавства та порядку його застосування;
  - правової допомоги в претензійній роботі;
  - _______________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника юридичного відділу (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 63 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник юридичного відділу Резюме начальник юридичного відділу Робота начальник юридичного відділу в Києві Резюме начальник юридичного відділу в Києві Робота начальник юридичного відділу в Дніпрі Резюме начальник юридичного відділу в Дніпрі Робота начальник юридичного відділу у Львові Резюме начальник юридичного відділу у Львові Робота начальник юридичного відділу в Одесі Резюме начальник юридичного відділу в Одесі Робота начальник юридичного відділу в Харкові Резюме начальник юридичного відділу в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник химической лаборатории
Посадова інструкція: начальник центра электросвязи
Посадова інструкція: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха электросвязи
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: ночной сторож детского сада
Посадова інструкція: носильщик
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 5-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 4-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 5-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 6-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 7-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 8-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу