Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник реєстраційної служби». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник реєстраційної служби на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник реєстраційної служби (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ


I. Загальні положення
 1. Начальник реєстраційної служби є державним службовцем, забезпечує виконання завдань, які покладено на реєстраційну службу управління юстиції та здійснює керівництво над сектором державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби, відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, відділом легалізації місцевих громадських організацій, місцевих осередків, зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян, місцевих та первинних політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад реєстраційної служби.
 2. Посада начальника реєстраційної служби входить до шостої категорії посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".
 3. Начальник реєстраційної служби призначається та звільняється з посади Головою Державної реєстраційної служби України (далi - Укрдержреєстр) за поданням начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції.
 4. На посаду начальника реєстраційної служби призначається особа, яка має:
  - вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки "Право";
  - стаж роботи якої за фахом у державній службі на посадах на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 5. Не може бути призначена на посаду начальника реєстраційної служби особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
 6. Начальник реєстраційної служби під час виконання службових обов’язків підпорядковується Голові Укрдержреєстру та безпосередньо начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції.
 7. Начальник реєстраційної служби повинен володіти державною мовою, знати:
  - Конституцію України;
  - закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інші закони України;
  - акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків;
  - Положення про реєстраційну службу управління юстиції; нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів;
  - основи державного управління, права та політології;
  - основи діловодства;
  - правила ділового етикету;
  - основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами;
  - законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
 8. Начальник реєстраційної служби може мати заступників. При тимчасовій відсутності начальника (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини), його обов'язки виконує начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Генічеського районного управління юстиції або завідуючий сектором державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Генічеського районного управління юстиції.
 9. Заступники начальника реєстраційної служби управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного управління юстиції за поданням начальника реєстраційної служби управління юстиції та за погодженням начальника реєстраційної служби головного управління юстиції.
 10. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник реєстраційної служби відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Очолює реєстраційну службу управління юстиції, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби управління юстиції перед Головою Укрдержреєстру та начальником реєстраційної служби головного управління юстиції.
 2. Організовує роботу реєстраційної служби управління юстиції.
 3. Вносить на розгляд начальника реєстраційної служби головного управління юстиції та начальника управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.
 4. Забезпечує виконання реєстраційною службою управління юстиції Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів та доручень головного управління юстиції та управління юстиції.
 5. Звітує перед Головою Укрдержреєстру і начальником реєстраційної служби головного управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу управління юстиції завдань та планів роботи.
 6. Вносить начальнику управління юстиції пропозиції щодо структури реєстраційної служби управління юстиції.
 7. Розробляє і подає на погодження начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції та Голові Укрдержреєстру проект положення про реєстраційну службу управління юстиції. Погоджене начальником реєстраційної служби головного управління юстиції та Головою Укрдержреєстру положення подає для затвердження начальнику управління юстиції.
 8. Подає на затвердження начальнику управління юстиції посадові інструкції працівників реєстраційної служби управління юстиції.
 9. Подає начальнику управління юстиції проекти структури і штатного розпису реєстраційної служби управління юстиції та вживає заходів щодо їх погодження начальником реєстраційної служби головного управління юстиції.
 10. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників реєстраційної служби управління юстиції.
 11. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо заохочення працівників реєстраційної служби управління юстиції та щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 12. Здійснює контроль щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 13. Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 14. Зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
 15. Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань діяльності реєстраційної служби управління юстиції.
 16. Проводить особистий прийом громадян.
 17. Начальник реєстраційної служби повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території реєстраційної служби управління юстиції, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту.
 18. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник реєстраційної служби має право:
 1. Представляти реєстраційну службу управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.
 2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності реєстраційної служби управління юстиції.
 3. Вносити на розгляд начальника реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на неї завдань.
 5. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів.
 6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
 7. Безперешкодно знайомитися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення.
 8. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
 9. На здорові, безпечні та належні умови для високопродуктивної роботи умови праці.
 10. На соціальний та правових захист відповідно до його статусу.
 11. Захищати свої права та законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. Начальник реєстраційної служби несе персональну відповідальність за виконання покладених на реєстраційну службу управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень.
 2. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, начальник реєстраційної служби несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку встановлення законом.
 3. У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, начальник реєстраційної служби несе відповідальність відповідно до законодавства України.
 4. Дії, або бездіяльність начальника реєстраційної служби можуть бути оскаржені до суду.
 5. Покладання на начальника реєстраційної служби обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, не допускається.
 6. Начальник реєстраційної служби повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, начальник реєстраційної служби зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
 7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність начальника реєстраційної служби, пов’язану з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника реєстраційної служби (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник реєстраційної служби Резюме начальник реєстраційної служби Робота начальник реєстраційної служби в Києві Резюме начальник реєстраційної служби в Києві Робота начальник реєстраційної служби в Дніпрі Резюме начальник реєстраційної служби в Дніпрі Робота начальник реєстраційної служби у Львові Резюме начальник реєстраційної служби у Львові Робота начальник реєстраційної служби в Одесі Резюме начальник реєстраційної служби в Одесі Робота начальник реєстраційної служби в Харкові Резюме начальник реєстраційної служби в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: начальник котельной
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Посадова інструкція: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Посадова інструкція: начальник мастерской
Посадова інструкція: начальник таможенно–брокерского отдела
Посадова інструкція: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: начальник операционного управления
Посадова інструкція: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Посадова інструкція: начальник охраны
Посадова інструкція: начальник планово-экономического отдела
Посадова інструкція: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Посадова інструкція: начальник регистрационной службы
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного отдела
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу