Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник режимно-секретного відділу». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Охоронна діяльність».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник режимно-секретного відділу на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Охоронна діяльність». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного відділу (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність начальника режимно-секретного відділу.
 2. Начальник режимно-секретного відділу (РСВ) належить до професійної групи “Керівники” і очолює режимно-секретний відділ.
 3. Призначення на посаду начальника РСВ та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 4. Начальник РСВ підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 5. За відсутності начальника РСВ його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 6. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник РСВ взаємодіє з іншими працівниками заводу з усіх питань, вирішення яких безпосередньо стосується виконання ним обов’язків покладених на нього цією інструкцією.
 7. Документи, що регламентують діяльність начальника режимно-секретного відділу:
  - Зовнішні документи: законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
  - Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора підприємства, Положення про внутрішньо-пропускний режим, посадова інструкція начальника РСВ, правила внутрішнього трудового розпорядку інші внутрішні документи.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта (спеціаліст або магістр).
  - Проходження військової служби.
  - Стаж роботи за даною професією не менше 2-х років.
 9. Начальник режимно-секретного відділу повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
  - Територіальне розташування підрозділів підприємства, виробничі зв’язки між ними.
  - Номенклатуру продукції, види виконуваних робіт і послуг.
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства.
  - Чинне законодавство.
  - Постанови, розпорядження, накази інші нормативні та керівні документи, що стосуються організації пропускного режиму.
  - Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення документації.
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з безпеки руху для пішоходів в приміщеннях та по території підприємства.
  - Основи електробезпеки.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Стежить за дотриманням трудової дисципліни усіма співробітниками підприємства та службою охорони.
 2. Організовує та контролює посадових осіб та членів ДПД на предмет навчання чи періодичної перевірки знань по пожежно-технічному мінімуму.
 3. Проводить навчально-тренувальні заняття з членами ДПД.
 4. Розробляє та затверджує плани евакуації працівників із приміщень та будівель.
 5. Стежить за благоустроєм території та автомобільними проїздами, проходами (проїздами) всередині виробничих приміщень (не допускати їх захаращеності).
 6. Стежить за дотриманням всіма працівниками правил пожежної безпеки, правил при прийманні, зберіганні та транспортуванні спиртів та речовин, що їх містять, правил безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, інших законодавчих та нормативних актів.
 7. Постійно контролює роботу служби охорони, при необхідності коригує її дії за погодженням генерального директора.
 8. Проводить неочікувані перевірки несення служби охороною в різний час доби.
 9. Бере участь у вибіркових персональних контрольних перевірках (оглядах) працівників підприємства.
 10. Контролює облік робочого часу працівників, звіряє дані відпрацьованого робочого часу автоматичної системи турнікетів з фактичними даними табелів обліку робочого часу підрозділів та погоджує їх.
 11. Перевіряє роботу контрольно-пропускної системи та видачу постійних чи тимчасових перепусток.
 12. Перевіряє всіх працівників підприємства та кандидатів на працевлаштування на наявність судимості, вивчає їх особові справи з метою запобігання злочинам.
 13. Формує з підозрілих працівників «групу ризику» та здійснює над ними особливо пильний контроль.
 14. Контролює використання службових автомобілів, їх місця стоянок в неробочий час.
 15. Співпрацює з органами місцевого самоврядування та районними відділами УМВС.
 16. Контролює періодичні технічні обслуговування та ремонти системи АПГ та АПС, систем зв’язку та доступу.
 17. Виконує окремі службові доручення генерального директора.
 18. Начальник режимно-секретного відділу зобов’язаний:
  - Володіти необхідною інформацією з особистих справ працівників підприємства та служби охорони.
  - Мати агентурну мережу інформаторів на підприємстві для попередження скоєння злочинів, крадіжок, порушень трудової дисципліни та надзвичайних ситуацій.
  - Вимагати від працівників використання єдиної спец форми та бейджиків з вказаними на них П.І.П., посадою, назвою структурного підрозділу.
  - Володіти зовнішньою інформацією та проводити необхідні профілактичні роботи.
  - Постійно розширяти та вдосконалювати системи автоматичного доступу та спостереження.
  - Постійно контролювати базу (картотеку) найманих вантажоперевізників та водіїв, що вперше стають під завантаження готової продукції.
  - Не допускати проникнення на територію підприємства осіб, що не мають постійної перепустки без особистого дозволу на те генерального директора.
  - Контролювати анулювання постійних перепусток після підписання генеральним директором наказу на звільнення тієї чи іншої особи.
  - Постійно звіряти базу виданих постійних перепусток з реєстром наказів про прийняття на роботу.
  - Контролювати ведення журналу реєстрації перевірок.
 19. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Дотримуватися вимог загальних правил охорони праці та встановленого відповідного протипожежного режиму на підприємстві.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, заходи протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Слідкувати за справним і безпечним станом меблів та оргтехніки, що знаходиться в експлуатації на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися вимог діючих правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог правил безпеки для пішоходів під час руху в приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці , в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати генеральному директору та заступнику директора з охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник режимно-секретного відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти генеральному директору про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням генерального директора у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Просити у керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. Вимагати надання необхідної інформації з особистих справ працівників підприємства та служби охорони.
 8. Проводити персональний огляд будь-якого працівника підприємства, що викликав підозру.
 9. Оглядати особисто, чи разом з охороною будь-який транспортний засіб, що в’їздить на територію підприємства чи виїздить з неї.
 10. Вимагати від будь-якого працівника дотримання внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, правил пожежної безпеки, паління тільки у відведених місцях, правил безпеки у спиртовому та лікеро-горілчаному виробництві.
 11. Перевіряти в будь-який час доби несення служби охоронниками.
 12. Перевіряти будь-якого працівника на території підприємства на стан алкогольного сп’яніння.
 13. Подавати пропозиції генеральному директору щодо адміністративної відповідальності осіб, що вчинили проступок.
 14. Брати участь в інвентаризації основних фондів, ТМЦ, та наявності палива в автомобілях згідно шляхових листів.
 15. На отримання інформації про організацію роботи з охорони праці на підприємстві при укладанні трудового договору.
 16. На охорону праці під час роботи на підприємстві.
 17. На соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 18. На забезпечення керівництвом підприємства здорових безпечних умов праці на робочому місці, згідно вимог нормативних актів з охорони праці та протипожежної безпеки, правил промсанітарії, діючих стандартів.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник режимно-секретного відділу несе персональну відповідальність:
 1. За дотримання режиму та внутрішнього розпорядку усіма співробітниками підприємства.
 2. За належне зберігання товарно-матеріальних цінностей підприємства (готова продукція, тара, упаковка, комплектуючі матеріали, спирти, інгредієнти, обладнання, офісна техніка), бухгалтерської, технічної та технологічної документації, програмного забезпечення, грошових коштів та акцизної марки.
 3. За постійну справність автоматичної пожежної сигналізації, автоматичної системи пожежегасіння, пожежної насосної станції та охоронної сигналізації, систем пожежного водопостачання, засобів зв’язку з пожежними командами та частинами.
 4. За проникнення на територію підприємства сторонніх фізичних осіб, контролюючих органів чи служб без особистого дозволу на те генерального директора.
 5. За конфіденційність ввіреної йому інформації.
 6. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 7. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника режимно-секретного відділу (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 74 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник режимно-секретного відділу Резюме начальник режимно-секретного відділу Робота начальник режимно-секретного відділу в Києві Резюме начальник режимно-секретного відділу в Києві Робота начальник режимно-секретного відділу в Дніпрі Резюме начальник режимно-секретного відділу в Дніпрі Робота начальник режимно-секретного відділу у Львові Резюме начальник режимно-секретного відділу у Львові Робота начальник режимно-секретного відділу в Одесі Резюме начальник режимно-секретного відділу в Одесі Робота начальник режимно-секретного відділу в Харкові Резюме начальник режимно-секретного відділу в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник котельной
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Посадова інструкція: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Посадова інструкція: начальник мастерской
Посадова інструкція: начальник таможенно–брокерского отдела
Посадова інструкція: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: начальник операционного управления
Посадова інструкція: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Посадова інструкція: начальник охраны
Посадова інструкція: начальник планово-экономического отдела
Посадова інструкція: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Посадова інструкція: начальник регистрационной службы
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного отдела
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу