Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник планово-економічного відділу». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник планово-економічного відділу на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник планово-економічного відділу (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Начальник планово-економічного відділу належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника планово-економічного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник планово-економічного відділу безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник планово-економічного відділу:
 1. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
 2. Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
 3. Керує складанням планів підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.
 4. Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства.
 5. Організує розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.
 6. Забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат.
 7. Організує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення.
 8. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньогосподарського розрахунку.
 9. Забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.
 10. Організує систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням завдань, а також статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені строки.
 11. Організує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
 12. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, яка надходить на підприємство, проведення досліджень з питань економіки підприємства, методичне керівництво організацією економічної роботи в підрозділах підприємства, діяльністю творчих об'єднань працівників.
 13. Керує працівниками відділу.
 14. ____________________________________________________________________________.
 15. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Начальник планово-економічного відділу має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з виробничо-господарських та фінансово-економічних питань.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення виробничо-господарської та фінансово-господарської діяльності підприємства.
 3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 6. Встановлювати службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників.
 7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділівнеобхідну інформацію.
 8. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо:
  - призначення, переведення та звільнення працівників відділу;
  - заохочення працівників, які відзначилися;
  - притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
 9. Залучати спеціалістів інших підрозділів до участі в розробці планів господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства.
 10. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до компетенції керованого ним відділу та не вимагають рішення керівника підприємства.
 11. ______________________________________________________________________________.
 12. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Начальник планово-економічного відділу також несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.
 5. _______________________________________________________________________________.
 6. _______________________________________________________________________________.


V. Начальник планово-економічного відділу повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування.
 2. Методи обліку і аналізу господарської діяльності підприємства.
 3. Перспективи розвитку підприємства.
 4. Організацію планової роботи на підприємстві.
 5. Порядок розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.
 6. Організацію статистичного обліку, планово-облікову документацію, строки і порядок складання звітності.
 7. Методи економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства та його підрозділів.
 8. Порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін.
 9. Організацію господарського розрахунку.
 10. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
 11. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства.
 12. Економіку і організацію виробництв, праці та управління.
 13. Основи технології виробництва.
 14. Можливості використання організаційної і обчислювальної техніки для обліку, проведення техніко-економічних розрахунків та аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.
 15. Основи трудового законодавства.
 16. _________________________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника планово-економічного відділу його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник планово-економічного відділу взаємодіє:
  2.1. З начальником фінансового відділу з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - фінансових та кредитних планів;
  - звітів про виконання кредитних планів;
  - результатів фінансового аналізу;
  - _______________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - планів виробничої діяльності підприємства;
  - результатів економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства;
  - копій планових економічних завдань, що поставлені перед підрозділами підприємства;
  - _______________________________________________________________.
  2.2. З головним бухгалтером з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - інформації, необхідної для економічного планування, прогнозування та аналізу;
  - балансу та оперативних звітів про видатки та прибутки;
  - розрахунків заробітної плати;
  - _______________________________________________________________.
  2.2.2. Надання:
  - планів виробництва продукції в цілому по підприємству та по окремим підрозділам;
  - проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;
  - звітів про виконання планів структурними підрозділами та підприємством в цілому;
  - _______________________________________________________________.
  2.3. З начальником юридичного відділу з питань:
  2.3.1. Отримання:
  - роз'яснень діючого законодавства та порядку його застосування;
  - аналізу змін та доповнень у адміністративному та цивільному законодавстві;
  - _______________________________________________________________.
  2.3.2. Надання:
  - проектів договорів на придбання обладнання, оргтехніки, меблів, госптоварів тощо для правової експертизи та візування;
  - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів та на роз'яснення діючого законодавства;
  - _______________________________________________________________.
  2.4.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.5.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.6.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника планово-економічного відділу (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 146 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник планово-економічного відділу Резюме начальник планово-економічного відділу Робота начальник планово-економічного відділу в Києві Резюме начальник планово-економічного відділу в Києві Робота начальник планово-економічного відділу в Дніпрі Резюме начальник планово-економічного відділу в Дніпрі Робота начальник планово-економічного відділу у Львові Резюме начальник планово-економічного відділу у Львові Робота начальник планово-економічного відділу в Одесі Резюме начальник планово-економічного відділу в Одесі Робота начальник планово-економічного відділу в Харкові Резюме начальник планово-економічного відділу в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник кассы главной
Посадова інструкція: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Посадова інструкція: начальник контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: начальник котельной
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Посадова інструкція: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Посадова інструкція: начальник мастерской
Посадова інструкція: начальник таможенно–брокерского отдела
Посадова інструкція: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: начальник операционного управления
Посадова інструкція: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Посадова інструкція: начальник охраны
Посадова інструкція: начальник планово-экономического отдела
Посадова інструкція: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Посадова інструкція: начальник регистрационной службы
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного отдела
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу