Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «заступник директора – головний інженер проекту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: заступник директора – головний інженер проекту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: заступник директора – головний інженер проекту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА – ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ПРОЕКТУ


I. Загальні положення
 1. Заступник Директора – Головний інженер проекту належить до категорії керівників.
 2. Призначення на посаду Заступника Директора – Головного інженера проекту та звільнення з неї здійснюється Зборами Засновників відповідно до вимог Закону про працю України.
 3. Заступник Директора – Головний інженер проекту підпорядковується Директору підприємства.
 4. Заступник Директора – Головний інженер проекту повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
  - Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі.
  - Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.
  - Сучасні методи господарювання і управління.
  - Порядок укладання і виконання господарських договорів.
  - Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.
  - Економіку, організацію виробництва, праці і управління.
  - Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.
  - Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 5. Заступник Директора – Головний інженер проекту повинен мати:
  - вищу професійну (технічну) освіту,
  - стаж роботи в галузі енергетики не менше 5 р.
 6. В своїй роботі головний інженер проекту керується:
  - діючими Правилами, ДБНами, СНіПами, ГОСТами, методичними и нормативними матеріалами по проектуванню систем електропостачання,
  - керуючими матеріалами по розробці й оформленню проектно-кошторисної документації,
  - Положенням про внутрішньовиробничу систему контролю якості проектних робіт,
  - даною Посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Представляє Директору підприємства плани фінансово-господарської діяльності, несе персональну відповідальність за їх виконання.
 2. Здійснює господарське управління майном підприємства, без права його відчуження будь-яким способом.
 3. Готує та подає Директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства.
 4. Видає розпорядження, обов'язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання.
 5. Вносить Директору підприємства пропозиції про наймання на роботу і звільнення з роботи працівників підприємства, переведення їх на іншу роботу, застосування стягнень та заохочень.
 6. Готує та подає на затвердження Директору підприємства графіки змін, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру.
 7. Контролює виконання працівниками службових обов'язків.
 8. Розробляє та подає Директору підприємства на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи підприємства.
 9. Готує та подає Директору підприємства на затвердження пропозиції щодо цін та тарифів на продукцію і послуги Товариства.
 10. Здійснюває технічне керівництво проектними роботами.
 11. Розглядає та затверджує проектно - кошторисну документацію.
 12. На основі використання найбільш раціональних та економічних проектних рішень забезпечує високий техніко-економічний рівень проектованих об’єктів і якість проектно-кошторисної документації.
 13. Бере участь в обговоренні проектних рішень та в обговоренні проекту у вищестоячих організаціях і органах експертизи.
 14. Аналізує та втілює досвід проектування, будівництва та експлуатації побудованих об’єктів, підготовлює на цьому грунті пропозиції по вдосконаленню проектування та реалізації міроприємств по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.
 15. Слідкує за обов’язковим дотриманням при виконанні проектів вимог діючих ДБНів, СНіПів, ГОСТів, правил, інструкцій та вказівок по проектуванню та інших методичних і нормативних документів.
 16. Здійснює контроль за сроком дії, своєчасним продовженням і внесенням необхідних змін в ліцензію на виконання проектних робіт.
 17. Виконує інші функції, які не суперечать Статуту підприємства, наказу “Про Заступника Директора – Головного інженера проекту ” та випливають з статутних цілей та завдань підприємства.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник Директора – Головний інженер проекту підприємства має право:
 1. На підставі довіреності, виданої Директором підприємства, діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані).
 2. Приймати рішення за поданням:
  - про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
  - про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
 3. Вносити на розгляд Директора пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 4. Відмовляти в погодженні та повертати на доопрацювання проектно-кошторисну документацію, виконану з порушеннями вимог діючих нормативних та керуючих матеріалів, а також відхилень від технічних умов.
 5. Відсторонювати від роботи персонал проектної групи у випадку виявлення в проектній документації грубих порушень діючих нормативних вимог.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник Директора – Головний інженер проекту підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Заступник Директора – Головний інженер проекту, який недобросовісно використовує майно та кошти товариства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
 5. Організацію діяльності проектної групи.
 6. Якісне та своєчасне виконання проектно-кошторисної документації.
 7. Дотримання вимог даної Посадової інструкції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція заступника директора – головного інженера проекту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 56 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота заступник директора – головний інженер проекту Резюме заступник директора – головний інженер проекту Робота заступник директора – головний інженер проекту в Києві Резюме заступник директора – головний інженер проекту в Києві Робота заступник директора – головний інженер проекту в Дніпрі Резюме заступник директора – головний інженер проекту в Дніпрі Робота заступник директора – головний інженер проекту у Львові Резюме заступник директора – головний інженер проекту у Львові Робота заступник директора – головний інженер проекту в Одесі Резюме заступник директора – головний інженер проекту в Одесі Робота заступник директора – головний інженер проекту в Харкові Резюме заступник директора – головний інженер проекту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по экономическим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по коммерческим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по розничной торговле
Посадова інструкція: заместитель директора по техническим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по спорту
Посадова інструкція: заместитель директора магазина
Посадова інструкція: заместитель директора предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора школы по учебной работе
Посадова інструкція: заместитель директора – главный инженер проекта
Посадова інструкція: заместитель руководителя по вопросам АХО
Посадова інструкція: заместитель руководителя предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела учета
Посадова інструкція: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Посадова інструкція: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 3-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 4-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 5-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 6-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на электронно-лучевых установках 3-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на электронно-лучевых установках 4-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на электронно-лучевых установках 5-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на электронно-лучевых установках 6-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу