Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заместитель директора – главный инженер проекта». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заместитель директора – главный инженер проекта на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заместитель директора – главный инженер проекта (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА – ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ПРОЕКТУ


I. Загальні положення
 1. Заступник Директора – Головний інженер проекту належить до категорії керівників.
 2. Призначення на посаду Заступника Директора – Головного інженера проекту та звільнення з неї здійснюється Зборами Засновників відповідно до вимог Закону про працю України.
 3. Заступник Директора – Головний інженер проекту підпорядковується Директору підприємства.
 4. Заступник Директора – Головний інженер проекту повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
  - Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі.
  - Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.
  - Сучасні методи господарювання і управління.
  - Порядок укладання і виконання господарських договорів.
  - Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.
  - Економіку, організацію виробництва, праці і управління.
  - Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.
  - Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 5. Заступник Директора – Головний інженер проекту повинен мати:
  - вищу професійну (технічну) освіту,
  - стаж роботи в галузі енергетики не менше 5 р.
 6. В своїй роботі головний інженер проекту керується:
  - діючими Правилами, ДБНами, СНіПами, ГОСТами, методичними и нормативними матеріалами по проектуванню систем електропостачання,
  - керуючими матеріалами по розробці й оформленню проектно-кошторисної документації,
  - Положенням про внутрішньовиробничу систему контролю якості проектних робіт,
  - даною Посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Представляє Директору підприємства плани фінансово-господарської діяльності, несе персональну відповідальність за їх виконання.
 2. Здійснює господарське управління майном підприємства, без права його відчуження будь-яким способом.
 3. Готує та подає Директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства.
 4. Видає розпорядження, обов'язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання.
 5. Вносить Директору підприємства пропозиції про наймання на роботу і звільнення з роботи працівників підприємства, переведення їх на іншу роботу, застосування стягнень та заохочень.
 6. Готує та подає на затвердження Директору підприємства графіки змін, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру.
 7. Контролює виконання працівниками службових обов'язків.
 8. Розробляє та подає Директору підприємства на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи підприємства.
 9. Готує та подає Директору підприємства на затвердження пропозиції щодо цін та тарифів на продукцію і послуги Товариства.
 10. Здійснюває технічне керівництво проектними роботами.
 11. Розглядає та затверджує проектно - кошторисну документацію.
 12. На основі використання найбільш раціональних та економічних проектних рішень забезпечує високий техніко-економічний рівень проектованих об’єктів і якість проектно-кошторисної документації.
 13. Бере участь в обговоренні проектних рішень та в обговоренні проекту у вищестоячих організаціях і органах експертизи.
 14. Аналізує та втілює досвід проектування, будівництва та експлуатації побудованих об’єктів, підготовлює на цьому грунті пропозиції по вдосконаленню проектування та реалізації міроприємств по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.
 15. Слідкує за обов’язковим дотриманням при виконанні проектів вимог діючих ДБНів, СНіПів, ГОСТів, правил, інструкцій та вказівок по проектуванню та інших методичних і нормативних документів.
 16. Здійснює контроль за сроком дії, своєчасним продовженням і внесенням необхідних змін в ліцензію на виконання проектних робіт.
 17. Виконує інші функції, які не суперечать Статуту підприємства, наказу “Про Заступника Директора – Головного інженера проекту ” та випливають з статутних цілей та завдань підприємства.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник Директора – Головний інженер проекту підприємства має право:
 1. На підставі довіреності, виданої Директором підприємства, діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані).
 2. Приймати рішення за поданням:
  - про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
  - про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
 3. Вносити на розгляд Директора пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 4. Відмовляти в погодженні та повертати на доопрацювання проектно-кошторисну документацію, виконану з порушеннями вимог діючих нормативних та керуючих матеріалів, а також відхилень від технічних умов.
 5. Відсторонювати від роботи персонал проектної групи у випадку виявлення в проектній документації грубих порушень діючих нормативних вимог.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник Директора – Головний інженер проекту підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Заступник Директора – Головний інженер проекту, який недобросовісно використовує майно та кошти товариства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
 5. Організацію діяльності проектної групи.
 6. Якісне та своєчасне виконання проектно-кошторисної документації.
 7. Дотримання вимог даної Посадової інструкції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заместителя директора – главного инженера проекта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 56 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заместитель директора – главный инженер проекта Резюме заместитель директора – главный инженер проекта Работа заместитель директора – главный инженер проекта в Киеве Резюме заместитель директора – главный инженер проекта в Киеве Работа заместитель директора – главный инженер проекта в Днепре Резюме заместитель директора – главный инженер проекта в Днепре Работа заместитель директора – главный инженер проекта во Львове Резюме заместитель директора – главный инженер проекта во Львове Работа заместитель директора – главный инженер проекта в Одессе Резюме заместитель директора – главный инженер проекта в Одессе Работа заместитель директора – главный инженер проекта в Харькове Резюме заместитель директора – главный инженер проекта в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора магазина
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по капитальному строительству
Должностная инструкция: заместитель директора по коммерческим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по розничной торговле
Должностная инструкция: заместитель директора по спорту
Должностная инструкция: заместитель директора по техническим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по управлению персоналом
Должностная инструкция: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по экономическим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора предприятия по производству
Должностная инструкция: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора школы по учебной работе
Должностная инструкция: заместитель директора – главный инженер проекта
Должностная инструкция: заместитель начальника ВЭД
Должностная инструкция: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Должностная инструкция: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Должностная инструкция: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: заместитель начальника отдела учета
Должностная инструкция: заместитель руководителя по вопросам АХО
Должностная инструкция: заместитель руководителя предприятия по производству
Должностная инструкция: зарядчик огнетушителей
Должностная инструкция: засольщик шкур 3-го разряда
Должностная инструкция: засольщик шкур 5-го разряда
Должностная инструкция: звукорежиссер
Должностная инструкция: звукорежиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: звукорежиссёр – ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: землеустроитель администрации города
Должностная инструкция: зоолог (13 - 16-й разряды)
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу