Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «менеджер по внешнеэкономической деятельности». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «ВЭД-специальности, склад».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: менеджер по внешнеэкономической деятельности на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «ВЭД-специальности, склад». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: менеджер по внешнеэкономической деятельности (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА (УПРАВИТЕЛЯ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


I. Загальні положення
 1. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності виконує вказівки _______________.
 3. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.
 4. Менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство;
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності;
  - форми та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її реалізації;
  - особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю;
  - порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності;
  - методи та порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
  - форми стимулювання експорту;
  - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
  - порядок ціноутворення на світовому ринку, розроблення стратегії цін;
  - прейскуранти оптових цін на продукцію, економіку виробництва;
  - методи вивчення попиту на товари, способи рекламування продукції;
  - правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами;
  - види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів;
  - види договорів;
  - види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними);
  - форми міжнародної торгівлі;
  - валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми міжнародних розрахунків;
  - страхування, основні форми і різновиди кредитів у міжнародній торгівлі;
  - транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків, конвенцій і угоди про міжнародні перевезення;
  - організацію розповсюдження товарів на світовому ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності;
  - експортні можливості підприємства й організацію експортного виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми державної підтримки експортної діяльності фірм;
  - систему експортного контролю;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм;
  - організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших країнах;
  - зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його структуру і функції;
  - міжнародну торговельно-посередницьку діяльність;
  - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
  - стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
  - порядок та строки подання звітності;
  - основи трудового законодавства;
  - правила та норми охорони праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипдомна освіта за напрямом “Менеджмент”.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 2. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства.
 3. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику.
 4. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.
 5. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності підприємства.
 6. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 7. Проводить багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику.
 8. Аналізує, планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції.
 9. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.
 10. Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.
 11. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових ресурсів.
 12. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв’язків.
 13. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому.
 14. Бере участь в аналізі продуктивності праці і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 15. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів.
 16. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів.
 17. Прогнозує попит на продукцію.
 18. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного законодавства.
 19. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.
 20. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.
 21. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.
 22. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.
 23. Бере участь у моніторингу виконання робіт партнерами.
 24. Складає звітність про діяльність підприємства (підрозділу).
 25. Організовує рекламну діяльність.
 26. Управляє підлеглим персоналом.
 27. _________________________________________________________________.
 28. _________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция менеджера (управляющего) по внешнеэкономической деятельности (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 60 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности в Киеве Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности в Киеве Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности в Днепре Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности в Днепре Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности во Львове Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности во Львове Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности в Одессе Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности в Одессе Работа менеджер по внешнеэкономической деятельности в Харькове Резюме менеджер по внешнеэкономической деятельности в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий в "столе справок"
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий по помощи на дому
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: менеджер
Должностная инструкция: менеджер (управляющего) по связям с общественностью
Должностная инструкция: менеджер гостиницы
Должностная инструкция: менеджер интернет-магазина
Должностная инструкция: менеджер интернет-проекта
Должностная инструкция: менеджер контакт-центра
Должностная инструкция: менеджер отдела маркетинговых проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела прямых продаж
Должностная инструкция: менеджер по административной деятельности
Должностная инструкция: менеджер по внешнеэкономическим связям
Должностная инструкция: менеджер по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: менеджер по выдаче кредитов
Должностная инструкция: менеджер по выдаче кредитов
Должностная инструкция: менеджер по информации
Должностная инструкция: менеджер по качеству
Должностная инструкция: менеджер по логистике
Должностная инструкция: менеджер по логистике
Должностная инструкция: менеджер по маркетингу
Должностная инструкция: менеджер по обучению и развитию
Должностная инструкция: менеджер по оптовым продажам
Должностная инструкция: менеджер по перевозкам
Должностная инструкция: менеджер по персоналу
Должностная инструкция: менеджер по персоналу отдела кадров
Должностная инструкция: менеджер по приему частных и коммерческих объявлений
Должностная инструкция: менеджер по продажам
Должностная инструкция: менеджер по продаже турпродуктов
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу