Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «секретар директора». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: секретар директора на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: секретар директора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Секретар Директора відноситься до категорії технічних виконавців.
 2. Секретар Директора приймається на роботу згідно з процедурою, затвердженою у Положенні про підбір та відбір персоналу, наказом Директора Товариства, у порядку, передбаченому трудовим законодавством України.
 3. Секретар Директора звільняється з роботи наказом Директора Товариства у встановленому порядку звільнення працівників, на підставах, передбачених трудовим законодавством України.
 4. Під час відсутності Секретаря Директора (відрядження, відпустка, хвороба чи ін.) його обов’язки виконує особа, що призначена за встановленим порядком, вона набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.
 5. Посада секретаря Директора призначена створювати для Директора Товариства умови, які забезпечують максимальну ефективність його праці.
 6. Секретар Директора безпосередньо підпорядковується Директору Товариства.
 7. Секретар Директора у своїй роботі керується:
  - законодавчими актами України;
  - кодексом законів про Працю України;
  - колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативним актами Товариства;
  - цією посадовою інструкцією.
 8. Секретар Директора повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази;
  - положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи, що стосуються діяльності Товариства і ведення діловодства;
  - накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
  - структуру та особовий склад Товариства і його підрозділів;
  - діловодство, способи оформлення різних видів документів;
  - правила користування переговорними пристроями, офісним технічним обладнанням: принтером, факсом, сканером, папірознищувачем, ксероксом, персональним комп’ютером;
  - вимоги до системи організаційно-розпорядчої документації;
  - основи етики і естетики;
  - правила ділового спілкування;
  - основи організації праці і управління;
  - основи адміністративного права і законодавства про працю;
  - методи оформлення та обробки документів;
  - архівну справу та строки зберігання документів, які супроводжують діяльність Товариства та зустрічаються у роботі Секретаря Директора;
  - правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту;
  - цю посадову інструкцію.
 9. Секретар Директора повинен уміти:
  - складати ділові листи, проекти наказів, розпорядчі документи;
  - редагувати тексти, корегувати виправлення в документі;
  - вести усні та телефонні ділові переговори;
  - користуватися офісною технікою, засобами зв'язку;
  - використовувати у щоденній роботі персональний комп’ютер та працювати за допомогою основних складових програмного забезпечення MS Office.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Секретар Директора зобов’язаний:
 1. приймати та розглядати кореспонденцію, яка надходить на розгляд Директору Товариства;
 2. сортувати кореспонденцію за адресатами, ступенем терміновості та значущості для Директора Товариства;
 3. приймати та передавати документи, кореспонденцію і особисті заяви на розглядання та підпис Директору Товариства;
 4. передавати кореспонденцію, яка надійшла до Товариства, структурним підрозділам, діяльності яких стосується тема вхідної інформації або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
 5. вести облік вхідної та вихідної кореспонденції, а також облік наказів, розпоряджень Директора та інших локальних нормативних актів Товариства;
 6. відправляти пошту та підтримувати контакти зі службами доставки;
 7. за дорученням Директора готувати необхідні документи, матеріали та інформацію;
 8. за дорученням Директора складати та відправляти листи, запити, інші документи;
 9. організовувати проведення телефонних та особистих переговорів Директора Товариства, нарад, планувань, інших зустрічей;
 10. записувати та передавати Директору Товариства інформацію про вхідні дзвінки та інші звернення, які надійшли за відсутності Директора Товариства;
 11. передавати і приймати інформацію за допомогою приймально-переговорних пристроїв, електронної пошти та мережі Інтернет; своєчасно доводити до відома Директора Товариства інформацію, отриману каналами зв’язку;
 12. приймати та передавати інформацію від директора співробітникам Товариства та \ або третім особам;
 13. стежити за своєчасним поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, виконання яких контролюється особисто Директором;
 14. перевіряти грамотність та правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються Директору, забезпечувати їх якісне редагування;
 15. здійснювати контроль за виконанням працівниками Товариства виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень Директора Товариства;
 16. роздруковувати та / або розмножувати за вказівкою Директора Товариства матеріали та / або інформацію;
 17. організовувати забезпечення робочого місця Директора Товариства необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям та створювати сприятливі умови, для ефективної роботи Директора;
 18. виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить Директор Товариства та / або Директори Департаменту (збирати необхідні матеріали, повідомляти учасників про час і місце проведення, порядок денний, проводити реєстрацію), вести і оформляти протоколи засідань і нарад;
 19. організовувати прийом відвідувачів Директора Товариства, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;
 20. виконувати інші доручення Директора Товариства.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Секретар Директора має право:
 1. визначати пріоритети у відвідуванні Директора Товариства співробітниками Товариства та / або сторонніми організаціями та відвідувачами;
 2. складати прості листи та короткі розпорядчі документи на підставі усних вказівок Директора Товариства;
 3. застосовувати у своїй роботі офісну техніку;
 4. у разі необхідності залучати працівників Товариства до підготовки документів, потрібних Директору Товариства;
 5. звертатися із запитом та отримувати від керівників структурних підрозділів та спеціалістів Товариства інформацію, та документи, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;
 6. повертати виконавцям службові документи, що підготовлені та передані для підписання Директором Товариства з порушенням корпоративних стандартів;
 7. у рамках своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані Директору Товариства, з метою ефективного використання його робочого часу;
 8. на преміювання за особливі досягнення перед Товариством за результатами роботи у той чи інший період;
 9. ініціювати власне підвищення кваліфікації, придбання необхідної літератури та / або періодичних видань;
 10. інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Секретар Директора несе відповідальність за:
 1. несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків, визначених цією інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю чи інших локальних нормативних актів Товариства;
 2. здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;
 3. заподіяну Товариству матеріальну шкоду та \ або шкоду діловій репутації Товариства;
 4. використання майна і засобів Товариства в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;
 5. за збереження оргтехніки та \ або офісної техніки в охайному та справному стані;
 6. надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати своєї діяльності Директору Товариства;
 7. розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства та \ або стали відомі Секретарю Директора у ході виконання службових обов'язків;
 8. За неналежне виконання покладених на секретаря Директора обов’язків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
  - заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
  - заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що секретар Директора особисто повідомляється Директором Товариства.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини
 1. Секретар Директора безпосередньо контактує з Директором Товариства, а також з іншими працівниками Товариства та інших організацій.
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція секретаря директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 66 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота секретар директора Резюме секретар директора Робота секретар директора в Києві Резюме секретар директора в Києві Робота секретар директора в Дніпрі Резюме секретар директора в Дніпрі Робота секретар директора у Львові Резюме секретар директора у Львові Робота секретар директора в Одесі Резюме секретар директора в Одесі Робота секретар директора в Харкові Резюме секретар директора в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: сторож
Посадова інструкція: сторож (охранник) в баре
Посадова інструкція: стропальщик
Посадова інструкція: стропальщик
Посадова інструкція: стропальщик 2-го разряда
Посадова інструкція: супервайзер
Посадова інструкція: сценарист отдела производства рекламы
Посадова інструкція: садовник
Посадова інструкція: санитар патологоанатомического отделения
Посадова інструкція: санитарка
Посадова інструкція: санитарка дневного стационара
Посадова інструкція: санитарка физиотерапевтического отделения
Посадова інструкція: санитарка-уборщица отделения реабилитации для больных с последствиями нарушения мозгового кровообращения
Посадова інструкція: секретарь
Посадова інструкція: секретарь отдела кадров
Посадова інструкція: секретарь директора
Посадова інструкція: секретарь директора предприятия
Посадова інструкція: секретарь руководителя
Посадова інструкція: секретарь учебной части
Посадова інструкція: секретарь учебной части (диспетчера)
Посадова інструкція: секретарь-машинистка
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-стенографистка
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу