Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу соціального розвитку». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу соціального розвитку на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.




Посадова інструкція: начальник відділу соціального розвитку



 



(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)



(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.



ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу соціального розвитку.
 2. Начальник відділу соціального розвитку призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу соціального розвитку підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
 4. На посаду Начальника відділу соціального розвитку призначається особа, яка має __________________ освіту і стаж роботи за фахом не менше __________ років.
 5. Начальник відділу соціального розвитку повинен знати:
  - Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань соціального розвитку;
  - Трудове законодавство; цілі, стратегію і кадрову політику підприємства;
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
  - Соціологію, психологію і фізіологію праці;
  - Основи соціального планування;
  - Методи психологічного тестування;
  - Методи проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки;
  - Порядок і методи розробки планів і програм соціального розвитку підприємства;
  - Організацію управління соціальним розвитком підприємства;
  - Соціальні вимоги і нормативи;
  - Інженерну та соціальну психологію;
  - Методи проведення аналізу виконання соціальних програм та визначення їх економічної ефективності;
  - Форми і системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід управління соціальними процесами;
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Начальника відділу соціального розвитку, його обов'язки покладаються на _______________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво соціологічною роботою на підприємстві, спрямованою на формування стабільних трудових колективів, розвиток організаційної культури, використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності, задоволення працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника.
 2. Забезпечує розробку та реалізацію цільових програм і планів соціального розвитку на основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів, відповідно до цілей, стратегії і кадрової політики підприємства в умовах ринкової економіки, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку.
 3. Проводить роботу зі стабілізації трудових колективів, удосконалення соціальної структури персоналу, його демографічного і професійно-кваліфікаційного складу, організовує підготовку пропозицій з регулювання чисельності працівників, підвищення їх загальноосвітнього і культурно-технічного рівня, зміцнення дисципліни і організованості, створення і підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, оптимальних міжособистісних і міжгрупових зв'язків, з адаптації знов прийнятих працівників.
 4. Організовує вивчення умов і змісту праці та їх впливу на задоволеність працею, особливо молоді, розробку заходів щодо поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони праці та безпеки працівників, соціально-психологічного забезпечення впровадження процесу опанування нових видів складного обладнання, скорочення важкої і малокваліфікованої ручної праці, підвищення привабливості, престижності і культури праці.
 5. Бере участь в експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів виробничого та невиробничого призначення з метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів.
 6. Керує роботою з удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення трудової і соціальної активності працівників, творчого ставлення до справи, групової та індивідуальної відповідальності за результати спільної діяльності.
 7. Контролює забезпечення соціального страхування працівників, дотримання їх соціальних гарантій і громадянських прав, очолює процес розробки пропозицій щодо заходів соціальної захищеності працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.
 8. Забезпечує розробку та реалізацію заходів по збереженню здоров'я і підвищенню змістовності дозвілля працюючих, зростання життєвого рівня працівників і членів їх сімей, задоволенню потреб у житлі і побутовому влаштуванні, різноманітних послугах, соціальному захисту окремих категорій працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок).
 9. Організовує консультування працюючих з правових і фінансових питань, проблем жіночої праці, розроблення пропозицій з поданням різних соціальних пільг працівникам підприємства; компенсацій витрат на житло, освіту дітей, надання транспорту для поїздок на роботу, медичному обслуговуванню.
 10. Забезпечує широке впровадження засобів механізації і комп'ютерних технологій у діяльність соціологічних служб, зміцнення їх інформаційної бази.
 11. Організовує проведення лекцій, семінарів з вивчення працівниками підприємства соціально-психологічних методів управління соціальними процесами, надання методичної допомоги підрозділам у розробленні заходів із соціального розвитку трудових колективів, координує їх діяльність з виявлення і використання соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних соціальних програм.
 12. Керує працівниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу соціального розвитку має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення та завдання щодо кола питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, котрі відносяться до питань діяльності Начальника відділу соціального розвитку.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу соціального розвитку.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції Начальника відділу соціального розвитку.
 6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу соціального розвитку несе відповідальність за:
 1. Результати та ефективність виробничої діяльності відділу соціального розвитку.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт і діяльності відділу соціального розвитку.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
 4. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 5. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 6. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.




 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу соціального розвитку (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу соціального розвитку Резюме начальник відділу соціального розвитку Робота начальник відділу соціального розвитку в Києві Резюме начальник відділу соціального розвитку в Києві Робота начальник відділу соціального розвитку в Дніпрі Резюме начальник відділу соціального розвитку в Дніпрі Робота начальник відділу соціального розвитку у Львові Резюме начальник відділу соціального розвитку у Львові Робота начальник відділу соціального розвитку в Одесі Резюме начальник відділу соціального розвитку в Одесі Робота начальник відділу соціального розвитку в Харкові Резюме начальник відділу соціального розвитку в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові





Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.




Посадова інструкція: начальник отдела охраны труда
Посадова інструкція: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Посадова інструкція: начальник отдела подготовки кадров
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела пластиковых карт
Посадова інструкція: начальник отдела по связям с общественностью
Посадова інструкція: начальник отдела по патентной работе
Посадова інструкція: начальник отдела по работе с магазинами
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела тестирования
Посадова інструкція: начальник отдела технического контроля
Посадова інструкція: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Посадова інструкція: начальник узла связи
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник диспетчерской службы
Посадова інструкція: начальник электротехнической лаборатории
Посадова інструкція: начальник жилищно-коммунального отдела
Посадова інструкція: начальник общего отдела
Посадова інструкція: начальник железнодорожного вокзала
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:



Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу