Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «лікар-кардіолог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: лікар-кардіолог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: лікар-кардіолог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Лікар-кардіолог належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду лікаря-кардіолога та звільнення з неї здійснюється наказом ____ за поданням зав.відділення із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-кардіолог підпорядковується безпосередньо зав.поліклінічним відділенням.
 4. Вказівки лікаря-кардіолога є обов’язковими для виконання середнім та молодшим медичним персоналом.
 5. Лікар-кардіолог повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - Організацію терапевтичної та кардіологічної служби, швидкої й невідкладної допомоги;
  - Організацію служби інтенсивної терапії та реанімації у кардіологічній клініці;
  - Права, обов’язки та відповідальність лікаря кардіолога;
  - Показники захворюваності, тимчасової непрацездатності, інвалідності, смертності і шляхи їх, зниження;
  - Основи норми й патології анатомії та фізіології органів і систем людини, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу;
  - клініку, діагностику, диференційну діагностику, методи лікування, реабілітацію та експертизу непрацездатності при кардіологічних захворюваннях;
  - Загальні і спеціальні методи обстеження в терапії й кардіології;
  - Основи фармакотерапії у кардіологічній практиці;
  - Методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
  - Показання й протипоказання до санаторно-курортного лікування;
  - Сучасну класифікацію кардіологічних захворювань;
  - Основи раціонального харчування здорового і хворого організму, принципи дієтотерапії у хворих серцево-судинними захворюваннями;
  - Організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційні категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - Лікар-кардіолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - Лікар-кардіолог ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицини», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - Лікар-кардіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Кардіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію кардіологічної допомоги.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань кардіологічного профілю.
 3. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 4. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 5. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим кардіологічного профілю, в тому числі швидку й невідкладну.
 6. Дотримується принципів медичної деонтології.
 7. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 8. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 9. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики серцево-судинних захворювань.
 10. Веде лікарську документацію.
 11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 12. Проводить консультації за направленнями інших спеціалістів.
 13. Після виписки із стаціонару хворих, які лікувалися з приводу інфаркту міокарда та інших гострих і підгострих форм ІХС.
 14. Кардіолог поліклініки по призначенню завідувача поліклінікою проводить консультативні огляди (прийоми) робітників і службовців промислових підприємств з шкідливими для здоров’я умовами праці, в окремих випадках консультує хворих на дому, а також залучається до складу виїзних бригад для проведення профілактичних оглядів населення в сільських районах.
 15. Здійсненює координування і контроль діяльності усіх підрозділів поліклініки по виявленню і якісному обліку хворих серцево-судинними захворюваннями та осіб з факторами ризику розвитку мозкових інсультів і гострих інфарктів міокраду.
 16. Здійсненює організацію, методичне керівництво і контроль разом із завідуючими терапевтичними відділеннями поліклінік за діяльністю дільничних терапевтів по проведенню первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, адекватного лікування та диспансеризації кардіологічних хворих.
 17. Аналізує динаміку поширеності АГ та ікс на території обслуговування поліклініки за результатами профілактичних оглядів, відвідувань населення поліклініки.
 18. Проводить разом з головою ЦЛКК аналіз тимчасової і стійкої непрацездатності хворих АГ та ІХС.
 19. Організовує і проводить підготовку та підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів, фельдшерів і медичних сестер з питань кардіології (лекції, семінари, науково-практичні конференції, інформаційні матеріали).
 20. Впроваджує в практику поліклініки досягнення кардіології: нові методи діагностики, лікування і профілактики АГ і ІХС та аналізує їх ефективність.
 21. Бере участь в розробці річних та перспективних планів роботи та складанні звітів з питань кардіології.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-кардіолог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-кардіолог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий відділенням: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція лікаря-кардіолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 12 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота лікар-кардіолог Резюме лікар-кардіолог Робота лікар-кардіолог в Києві Резюме лікар-кардіолог в Києві Робота лікар-кардіолог в Дніпрі Резюме лікар-кардіолог в Дніпрі Робота лікар-кардіолог у Львові Резюме лікар-кардіолог у Львові Робота лікар-кардіолог в Одесі Резюме лікар-кардіолог в Одесі Робота лікар-кардіолог в Харкові Резюме лікар-кардіолог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: врач ультразвуковой диагностики
Посадова інструкція: врач-акушер-гинеколог
Посадова інструкція: врач-аллерголог-иммунолог
Посадова інструкція: врач-анестезиолог
Посадова інструкція: врач-бактериолог
Посадова інструкція: врач-вирусолог
Посадова інструкція: врач-гастроэнтеролог
Посадова інструкція: врач-гематолог
Посадова інструкція: врач-генетик
Посадова інструкція: врач-детский хирург
Посадова інструкція: врач-эндокринолог
Посадова інструкція: врач-эндоскопист
Посадова інструкція: врач-интерн
Посадова інструкція: врач-инфекционист
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Посадова інструкція: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Посадова інструкція: врач-методист
Посадова інструкція: врач-невропатолог
Посадова інструкція: врач-неонатолог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-ординатор детского отделения
Посадова інструкція: врач-отоларинголог
Посадова інструкція: врач-офтальмолог
Посадова інструкція: врач-педиатр
Посадова інструкція: врач-психиатр-нарколог
Посадова інструкція: врач-пульмонолог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу