Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «лікар-ординатор дитячого відділення». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: лікар-ординатор дитячого відділення на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: лікар-ординатор дитячого відділення (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ОРДИНАТОРА ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ


I. Загальні положення
 1. Лікар-ординатор дитячого відділення належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду лікаря-ординатора дит. відділлення та звільнення з неї здійснюється наказом ______________ за поданням зав. відділення із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-ординатор дит.відідлення підпорядковується безпосередньо зав.відділенням.
 4. Вказівки лікаря-ординатора дит.відд. є обов’язковими для виконання середнім та молодшим медичним персоналом.
 5. Ординатором дитячого відділення може працювати лікар, який має досвід стаціонарної роботи, який пройшов первинну спеціалізацію або вдосконалення по педіатрії. При необхідності ординатором може бути призначений лікар безпосередньо після закінчення інституту по направленню відповідних органів охорони здоров’я.
 6. В своїй роботі лікар-ординатор дитячого відділення керується положенням про відділення, даним положенням, наказами та методичними вказівками МОЗ України, ГУОЗ області головного лікаря Центральної районної лікарні, даною посадовою інструкцією.
 7. 5. Лікар-ординатор повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - Організацію педіатричної служби, швидкої й невідкладної допомоги;
  - Основи права в медицині;
  - Права, обов’язки та відповідальність лікаря ординатора дитячого відділення;
  - Показники роботи лікувально-профілактичних закладів, пологових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, дитячих будинків, станцій швидкої допомоги та інших установ, робота яких пов’язана з обслуговуванням дітей;
  - Основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, імунології, генетики та фармакології;
  - Клініку, методи профілактики, діагностики та лікування основних соматичних і інфекційних захворювань, патологічних станів у дітей;
  - Суб’єктивні, об’єктивні та спеціальні методи обстеження дітей, трактування даних цих обстежень;
  - Сучасну класифікацію захворювань;
  - Питання диспансеризації хворих дітей і профілактики хронічних форм захворювань;
  - Правила видачі довідок та листів непрацездатності по догляду за хворого дитиною;
  - Питання організації й завдання гігієнічного навчання та виховання дітей;
  - Принципи раціонального (збалансованого) вигодовування й харчування дітей, дієтотерапію при різних видах патології;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 8. 1. Кваліфікаційні вимоги:
  - Лікар-ординатор дитячого відділення вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицини», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - Лікар-ординатор дитячого відділення: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Педіатрія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію педіатричної допомоги.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків.
 3. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим.
 4. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 5. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.
 6. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 7. Дотримується принципів медичної деонтології.
 8. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 9. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 10. Веде лікарську документацію.
 11. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.
 12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 13. Щоденно проводить обхід хворих і веде історію хвороби з обов’язками відмітками стану хворих, медикаментозні призначення, обстеження, маніпуляцій, процедур.
 14. Оглядає хворих при поступленні їх у відділення, призначає необхідні обстеження і лікування, заповнює історію хвороби.
 15. Доповідає завідувачу відділенням або заступнику головного лікаря по лікувальній роботі про всі випадки лікування у відділенні тяжкохворих дітей і з незрозумілими діагнозами, хворих з підозрою на інфекційну патологію.
 16. Приймає участь в обходах завідувача відділення, доповідає про стан хворих, при необхідності направляє хворих на консультації до вузько профільних спеціалістів, або з відома завідувача відділення до спеціалістів обласної клінічної лікарні.
 17. Щоденно заповнює листки годування грудних дітей.
 18. При виписці хворих додому своєчасно подає в поліклініку по місцю проживання інформативну виписку з історії хвороби, де вказує стан при поступленні, проведені обстеження і лікування, результат лікування, рекомендації по подальшому спостереженню і лікуванню в амбулаторних умовах.
 19. Систематично проводить санітарно-освітню роботу серед осіб, що забезпечують догляд за дітьми, а також серед дітей старшого віку шляхом індивідуальних бесід, лекцій, використання наглядної агітації.
 20. Повідомляє особисто чергового лікаря про тяжко хворих дітей, які потребують його спостереження, проведення певних лікувальних заходів.
 21. Систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації шляхом вивчення спеціальної літератури, відвідування конференцій, виступів на них, не рідше 1 разу в 5 років проходить курси підвищення кваліфікації і атестацію на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.
 22. Впроваджує в обстеження і лікування дітей нові методики.
 23. _________________________________________________________________.
 24. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-ординатор дитячого відділення має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначити характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучити додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналe в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію та знання на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. Призначати, змінювати і відміняти (раніш призначені ним) лікувально-діагностичні заходи в залежності від стану здоров’я хворого і наявних можливостей по діагностиці і лікуванню.
 14. Перевіряти правильність і своєчасність виконання середнім медичним персоналом і молодшим лікарських призначень і вказівок по догляду за хворими в належній чистоті.
 15. З відома завідуючого відділення виписувати хворих додому або переводити їх в інші відділення.
 16. При зверненні батьків дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні, інформувати їх про стан здоров’я дитини.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-ординатор дитячого відділення несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Завідуючий відділенням: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція лікаря-ординатора дитячого відділення (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота лікар-ординатор дитячого відділення Резюме лікар-ординатор дитячого відділення Робота лікар-ординатор дитячого відділення в Києві Резюме лікар-ординатор дитячого відділення в Києві Робота лікар-ординатор дитячого відділення в Дніпрі Резюме лікар-ординатор дитячого відділення в Дніпрі Робота лікар-ординатор дитячого відділення у Львові Резюме лікар-ординатор дитячого відділення у Львові Робота лікар-ординатор дитячого відділення в Одесі Резюме лікар-ординатор дитячого відділення в Одесі Робота лікар-ординатор дитячого відділення в Харкові Резюме лікар-ординатор дитячого відділення в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: врач-эндокринолог
Посадова інструкція: врач-эндоскопист
Посадова інструкція: врач-интерн
Посадова інструкція: врач-инфекционист
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Посадова інструкція: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Посадова інструкція: врач-методист
Посадова інструкція: врач-невропатолог
Посадова інструкція: врач-неонатолог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-ординатор детского отделения
Посадова інструкція: врач-отоларинголог
Посадова інструкція: врач-офтальмолог
Посадова інструкція: врач-педиатр
Посадова інструкція: врач-психиатр-нарколог
Посадова інструкція: врач-пульмонолог
Посадова інструкція: врач-радиолог
Посадова інструкція: врач-ревматолог
Посадова інструкція: врач-рентгенолог рентгеновского отделения (кабинета)
Посадова інструкція: врач-рефлексотерапевт
Посадова інструкція: врач-сексолог
Посадова інструкція: врач-специалист
Посадова інструкція: врач-статистик
Посадова інструкція: врач-стоматолог
Посадова інструкція: врач-стоматолог-хирург
Посадова інструкція: врач-терапевт подростковый
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу