Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «лікар-онколог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: лікар-онколог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: лікар-онколог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ОНКОЛОГА ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


I. Загальні положення
 1. Основні завдання лікаря-онколога поліклініки – організація і проведення консультативної, діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги населенню району.
 2. Призначення на посаду лікаря-онколога та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням завідувача відділення із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 3. Вказівки лікаря-онколога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.
 4. Лікар-онколог поліклініки підпорядкований головному лікарю.
 5. В своїй роботі лікар-онколог керується: діючим законодавством України, наказами і розпорядженнями органами охорони здоров»я, існуючою посадовою інструкцією, а також методичними рекомендаціями по удосконаленню медичної допомоги онкологічним хворим.
 6. Лікар-онколог повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
  - Організацію хірургічної та онкологічної швидкої та невідкладної медичної допомоги;
  - Основи права в медицині;
  - Права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга-онколога;
  - Показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
  - Організацію роботи лікарсько-консультативної медико-соціальної експертної комісій;
  - Нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму, взаємозв'язок функціональних систем та рівні їх регуляції;
  - Етіологію пухлин, морфологічні прояви передпухлинних процесів;
  - Сучасну клінічну, статистичну та морфологічну класифікацію пухлин;
  - Закономірності метастазування пухлин;
  - Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в онкології;
  - Роль та значення біопсії;
  - Методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, хірургічного лікування та реабілітації при онкологічних захворюваннях;
  - Специфічну та неспецифічну фармакотерапію, хіміотерапію, променеву терапію;
  - Критерії визначення тимчасової та стійкої непрацездатності;
  - Обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії;
  - Правила безпеки під час роботи з апаратурою;
  - Хірургічний інструментарій;
  - Принципи раціонального харчування онкологічних хворих;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить амбулаторний прийом, згідно графіка.
 2. Забезпечує раннє виявлення, кваліфіковане і своєчасне обстеження та спеціалізоване лікування при онкозахворюваннях чи підозрі на них.
 3. Проводить на належному рівні експертизи тимчасової втрати працездатності і своєчасне направлення хворих на МСЕК.
 4. Забезпечує реєстрацію і облік онкохворих на території діяльності онкокабінету.
 5. Здійснює контроль за роботою кабінетів долікарського огляду жінок і чоловіків.
 6. Своєчасно розбирає занедбані випадки онкозахворювань з уточненням причин і відповідним обговоренням на лікарських нарадах.
 7. Здійснює у відповідності з показаннями своєчасну госпіталізацію хворих.
 8. Консультує хворих по направленню лікарів інших спеціальностей, в т.ч. і на дому.
 9. Дотримується принципів медичної деонтології.
 10. Керує роботою середнього мед. персоналу відділення шляхом віддання їм розпоряджень і вказівок у відповідності з рівнем його компетенції і повноважень.
 11. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.
 12. Веде лікарську документацію.
 13. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з профілактики онкозахворювань.
 14. Постійно підвищує свій професійний рівень кваліфікації шляхом активної участі у лікарських конференціях, які проводять у відділенні або в диспансері, чи ін.. закладах чи установах, клінічних розборах хворих та ін. заходах.
 15. Організовує роботу, направлену на досягнення колективом відділення високого рівня культури обслуговування.
 16. Забезпечує дотримання гарантії вимог, передбачених правами пацієнта лікарняного закладу.
 17. Дотримується і здійснює необхідні заходи по дотриманню вимог чинного законодавства України щодо нерозголошення лікарської таємниці.
 18. Бере участь у систематичному проведенні заходів по підвищенню кваліфікації і вихованню середнього і молодшого медичного персоналу, вимагає від нього своєчасного виконання своїх обов»язків, чуйного і уважного ставлення до хворих, дотримання медичної таємниці, відповідального ставлення до медикаментів, інструментарію, білизни та ін. майна.
 19. Проводить аналіз якісних показників своєї роботи, вивчення ефективності наявних і віддалених результатів лікування хворих.
 20. Періодично (1раз в 5 років) підвищує свою професійну кваліфікацію на робочому місці, в системі закладів, які проводять післядипломну підготовку лікарів.
 21. Проводить впровадження нових методик діагностики та лікування хворих при погодження з завідувачем відділення та заступником головного лікаря.
 22. Дотримується вимог цієї посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 23. Приймає участь в оргметодроботі. Проводить кураторську роботу у визначених районних лікарнях.
 24. Доповідає завідуючому відділенням, а у випадку його відсутності безпосередньо заступнику головного лікаря по лікувальній роботі (або головному лікарю) про грубі порушення правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни медичними працівниками чи хворими.
 25. _________________________________________________________________.
 26. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-онколог має право:
 1. Вносити на розгляд керівництва та адміністрації лікарні пропозиції з питань покращення роботи, пов»язаної з виконанням обов»язків, що передбачені цією інструкцією.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 6. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.
 7. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 8. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 9. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 10. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 11. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-онколог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція лікаря-онколога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота лікар-онколог Резюме лікар-онколог Робота лікар-онколог в Києві Резюме лікар-онколог в Києві Робота лікар-онколог в Дніпрі Резюме лікар-онколог в Дніпрі Робота лікар-онколог у Львові Резюме лікар-онколог у Львові Робота лікар-онколог в Одесі Резюме лікар-онколог в Одесі Робота лікар-онколог в Харкові Резюме лікар-онколог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: врач-детский хирург
Посадова інструкція: врач-эндокринолог
Посадова інструкція: врач-эндоскопист
Посадова інструкція: врач-интерн
Посадова інструкція: врач-инфекционист
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-кардиолог
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант
Посадова інструкція: врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории
Посадова інструкція: врач-лаборант лаборатории иммунологии
Посадова інструкція: врач-методист
Посадова інструкція: врач-невропатолог
Посадова інструкція: врач-неонатолог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-онколог
Посадова інструкція: врач-ординатор детского отделения
Посадова інструкція: врач-отоларинголог
Посадова інструкція: врач-офтальмолог
Посадова інструкція: врач-педиатр
Посадова інструкція: врач-психиатр-нарколог
Посадова інструкція: врач-пульмонолог
Посадова інструкція: врач-радиолог
Посадова інструкція: врач-ревматолог
Посадова інструкція: врач-рентгенолог рентгеновского отделения (кабинета)
Посадова інструкція: врач-рефлексотерапевт
Посадова інструкція: врач-сексолог
Посадова інструкція: врач-специалист
Посадова інструкція: врач-статистик
Посадова інструкція: врач-стоматолог
Посадова інструкція: врач-стоматолог-хирург
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу