Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «руководитель филиала». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: руководитель филиала на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: руководитель филиала (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ФІЛІАЛУ


I. Загальні положення
 1. Керівник філіалу належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду керівника філіалу та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________ за поданням _____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Керівник філіалу підпорядковується безпосередньо _________________.
 4. Директор філіалу повинен знати:
  - Перспективи розвитку галузі електрозв'язку в Україні, області, районі.
  - Постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу.
  - Особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом.
  - Досягнення науки і техніки в Україні і за кордоном в галузі електрозв'язку, досвід передових підприємств, економіку, організацію виробництва, праці та управління, основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи.
  - Порядок укладання господарських договорів.
  - Закон України "Про зв'язок", Статут підприємства, Положення про філіал.
  - Закон України "Про податок на додану вартість".
  - Роботу з цінними паперами.
  - Закон України "Про захист прав споживачів"; Закон України "Про звернення громадян".
  - Статут про дисципліну працівників зв'язку.
  - Нормативні документи про оплату праці, трудове законодавство, Закон України "Про охорону праці".
  - Правила протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
 6. За відсутності керівника філіалу його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством.
 2. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства.
 3. Впроваджує у філіалі єдину економічну, структурну, технічну та технологічну політику підприємства.
 4. Укладає від імені підприємства господарські договори, угоди зі споживачами тощо в межах наданих йому повноважень.
 5. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни.
 6. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці.
 7. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу.
 8. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань.
 9. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи.
 10. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
 11. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих підрозділів для своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на території, закріпленій за філіалом.
 12. Забезпечує в підпорядкованих підрозділах філіалу високоефективну систему управління засобами зв'язку на основі єдиного технологічного процесу, направляє їх діяльність на удосконалення виробництва та поліпшення якості послуг завдяки впровадженню нової техніки і прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління.
 13. Забезпечує надання послуг електрозв'язку на принципах рівного доступу споживачів до цих послуг.
 14. Забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування засобів електрозв'язку, закріплених за філіалом.
 15. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах.
 16. Забезпечує збереження споруд електрозв'язку, проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів філіалу.
 17. Організовує роботу з розроблення та впровадження планів розвитку мереж зв'язку на території, закріпленій за філіалом.
 18. Залучає згідно з чинним законодавством кошти підприємств, організацій та громадян для розвитку мереж зв'язку.
 19. Організовує роботу з проектування і будівництва мереж зв'язку відповідно до планів розвитку філіалу.
 20. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу.
 21. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, які діють у галузі.
 22. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, розвиток нових видів послуг на базі нової техніки та технології.
 23. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.
 24. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, згідно з Положенням про оплату праці працівників підприємства, колективним договором підприємства і філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці.
 25. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів.
 26. Забезпечує раціональне використання працівників філіалу.
 27. Організовує проведення атестації робочих місць.
 28. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення.
 29. Забезпечує підготовку резерву кадрів на керівні посади.
 30. Забезпечує укладання та виконання колективного договору.
 31. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю.
 32. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища середовища.
 33. _________________________________________________________________.
 34. _________________________________________________________________.


III. Права

Керівник філіалу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Керівник філіалу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция руководителя филиала (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 60 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа руководитель филиала Резюме руководитель филиала Работа руководитель филиала в Киеве Резюме руководитель филиала в Киеве Работа руководитель филиала в Днепре Резюме руководитель филиала в Днепре Работа руководитель филиала во Львове Резюме руководитель филиала во Львове Работа руководитель филиала в Одессе Резюме руководитель филиала в Одессе Работа руководитель филиала в Харькове Резюме руководитель филиала в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 5-го разряда
Должностная инструкция: риэлтор
Должностная инструкция: руководитель коллектива (театрального, самодеятельного)
Должностная инструкция: руководитель курьерской службы
Должностная инструкция: руководитель отдела
Должностная инструкция: руководитель отдела реализации и маркетинга
Должностная инструкция: руководитель отдела учета и контроля
Должностная инструкция: руководитель отделения департамента страхования
Должностная инструкция: руководитель проектов
Должностная инструкция: руководитель регионального структурного подразделения
Должностная инструкция: руководитель розничной сети
Должностная инструкция: руководитель строительной организации
Должностная инструкция: руководитель туристической группы
Должностная инструкция: руководитель учреждения образования
Должностная инструкция: руководитель физического воспитания
Должностная инструкция: руководитель филиала
Должностная инструкция: руководитель художественного клубного заведения, научно-методического центра, дома народного творчества, центра культуры и досуга, центра досуга
Должностная инструкция: руководитель художественного парка культуры и отдыха
Должностная инструкция: руководящий делами
Должностная инструкция: руководящий делами (социальные услуги)
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 3-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 4-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 5-го разряда
Должностная инструкция: рабочий
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 2-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 2-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 3-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 3-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу