Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «финансовый директор». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: финансовый директор на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: финансовый директор (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Фінансовий директор призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора (керівника підприємства).
 2. Фінансовий директор безпосередньо підпорядковується директору (керівнику) підприємства.
 3. У своїй роботі фінансовий директор керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - посадовою інструкцією.
 4. На посаду фінансового директора може бути призначений працівник з вищою економічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі не менше п’яти років.
 5. Фінансовий директор повинен знати:
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і організації фінансової діяльності підприємства;
  - порядок і форму фінансових розрахунків, бухгалтерський облік, прийняту звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і терміни її складання;
  - фінансове законодавство;
  - вимоги і порядок оформлення фінансових документів підприємства;
  - критерії контролю фінансового і кредитного плану, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показниках;
  - порядок розробки і затвердження планів фінансово - господарської діяльності підприємства;
  - методи зменшення витрат пов’язаних з невикористанням або неефективним використанням товарно-матеріальних цінностей;
  - методи підвищення рентабельності підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовувати управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролювати економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства.
 2. Формувати у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 3. Забезпечувати раціональну організацію внутрішнього обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-розрахункових робіт і використання сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку та контролю.
 4. Формувати і своєчасно подавати керівництву повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутках і витратах, а також розробляти і здійснювати міроприємства, скеровані на укріплення фінансової дисципліни на підприємстві.
 5. Проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.
 6. Формувати бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролювати виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.
 7. Приймати заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості.
 8. Прийняття мір по упередженню недостач, незаконного використання грошей, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.
 9. Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах(сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
 10. Забезпечувати контроль за:
  - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
  - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.
 11. Вводити заходи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.
 12. Контролювати законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат.
 13. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у відповідному порядку в архів.
 14. Керувати працівниками фінансового відділу.
 15. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фінансовий директор має право:
 1. отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 2. видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 3. вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фінансовий директор несе відповідальність за:
 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция финансового директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа финансовый директор Резюме финансовый директор Работа финансовый директор в Киеве Резюме финансовый директор в Киеве Работа финансовый директор в Днепре Резюме финансовый директор в Днепре Работа финансовый директор во Львове Резюме финансовый директор во Львове Работа финансовый директор в Одессе Резюме финансовый директор в Одессе Работа финансовый директор в Харькове Резюме финансовый директор в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщица
Должностная инструкция: фельдшер
Должностная инструкция: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Должностная инструкция: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: фельдшер-лаборант
Должностная инструкция: физиолог
Должностная инструкция: фильмопроверщик I категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІ категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІІ категории
Должностная инструкция: финансовый аналитик
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый консультант
Должностная инструкция: финансовый менеджер
Должностная инструкция: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Должностная инструкция: фотокорреспондент
Должностная инструкция: фрезеровщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 3-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 5-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 6-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 2-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу