Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «финансовый директор». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: финансовый директор на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: финансовый директор (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Фінансовий директор призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора (керівника підприємства).
 2. Фінансовий директор безпосередньо підпорядковується директору (керівнику) підприємства.
 3. У своїй роботі фінансовий директор керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - посадовою інструкцією.
 4. На посаду фінансового директора може бути призначений працівник з вищою економічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі не менше п’яти років.
 5. Фінансовий директор повинен знати:
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і організації фінансової діяльності підприємства;
  - порядок і форму фінансових розрахунків, бухгалтерський облік, прийняту звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і терміни її складання;
  - фінансове законодавство;
  - вимоги і порядок оформлення фінансових документів підприємства;
  - критерії контролю фінансового і кредитного плану, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показниках;
  - порядок розробки і затвердження планів фінансово - господарської діяльності підприємства;
  - методи зменшення витрат пов’язаних з невикористанням або неефективним використанням товарно-матеріальних цінностей;
  - методи підвищення рентабельності підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовувати управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролювати економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства.
 2. Формувати у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 3. Забезпечувати раціональну організацію внутрішнього обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-розрахункових робіт і використання сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку та контролю.
 4. Формувати і своєчасно подавати керівництву повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутках і витратах, а також розробляти і здійснювати міроприємства, скеровані на укріплення фінансової дисципліни на підприємстві.
 5. Проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.
 6. Формувати бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролювати виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.
 7. Приймати заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості.
 8. Прийняття мір по упередженню недостач, незаконного використання грошей, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.
 9. Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах(сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
 10. Забезпечувати контроль за:
  - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
  - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.
 11. Вводити заходи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.
 12. Контролювати законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат.
 13. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у відповідному порядку в архів.
 14. Керувати працівниками фінансового відділу.
 15. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фінансовий директор має право:
 1. отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 2. видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 3. вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фінансовий директор несе відповідальність за:
 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция финансового директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа финансовый директор Резюме финансовый директор Работа финансовый директор в Киеве Резюме финансовый директор в Киеве Работа финансовый директор в Днепре Резюме финансовый директор в Днепре Работа финансовый директор во Львове Резюме финансовый директор во Львове Работа финансовый директор в Одессе Резюме финансовый директор в Одессе Работа финансовый директор в Харькове Резюме финансовый директор в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщица
Должностная инструкция: фельдшер
Должностная инструкция: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Должностная инструкция: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: фельдшер-лаборант
Должностная инструкция: физиолог
Должностная инструкция: фильмопроверщик I категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІ категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІІ категории
Должностная инструкция: финансовый аналитик
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый консультант
Должностная инструкция: финансовый менеджер
Должностная инструкция: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Должностная инструкция: фотокорреспондент
Должностная инструкция: фрезеровщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 3-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 5-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 6-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 2-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу