Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «ведущий бухгалтер». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: ведущий бухгалтер на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: ведущий бухгалтер (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО БУХГАЛТЕРА (БУХГАЛТЕР I-II, БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Провідного бухгалтера.
 2. Провідний бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали», є штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням _________.
 3. Провідний бухгалтер підкоряється безпосередньо Головному бухгалтеру (або керівнику підприємства).
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії не менше 2 років.
  - Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
  - Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.
  - Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 5. Провідний бухгалтер повинен знати:
  - нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  - облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
  - план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій;
  - систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю;
  - основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообороту за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;
  - правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань;
  - організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;
  - порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;
 6. У період тимчасової відсутності Провідного бухгалтера його обов'язки покладаються на ________________ (особу, призначену керівником у належному порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків)
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Провідний бухгалтер:
 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.
 2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
 4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
 5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 6. Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну.
 7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:
  - внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообороту;
  - розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
  - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.
 8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх упровадження на підприємстві.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Провідний бухгалтер має право:
 1. Підписувати та візувати облікові документи в межах своєї компетенції.
 2. Вести листування та вступати во взаємовідносини з іншими структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до компетенції бухгалтерії.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства;
 4. Вимагати та оперативно отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань.
 5. Вимагати від керівника підприємства (керівників структурних підрозділів) реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов'язків.
 6. Давати підлеглим йому співробітникам доручення та завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки та контролювати їх своєчасне виконання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Провідний бухгалтер несе відповідальність за:
 1. недостовірну інформацію про стан виконання планових робіт.
 2. невиконання наказів, розпоряджень і доручень безпосередніх керівників підприємства.
 3. порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил, які утворюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 4. не дотримання трудової і виконавської дисципліни.
 5. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 6. спричинення прямого матеріального збитку підприємству, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.
 7. правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.
 8. несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


V. Умови роботи
 1. Режим роботи Провідного бухгалтера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві і трудовим договором (контрактом).
 2. У зв'язку з виробничою необхідність повинен виїжджати в службові відрядження (зокрема місцевого значення).
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


VІ. Сфера діяльності. Право підпису
 1. Винятковою сферою діяльності Провідного бухгалтера є забезпечення планування і організація бухгалтерського обліку підприємства (виробничої діяльності ________________).
 2. Бухгалтеру для забезпечення його діяльності надається право підпису облікових (фінансових) внутрішніх документів з питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция ведущего бухгалтера (бухгалтер I-II, бухгалтер (с дипломом специалиста) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 65 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа ведущий бухгалтер Резюме ведущий бухгалтер Работа ведущий бухгалтер в Киеве Резюме ведущий бухгалтер в Киеве Работа ведущий бухгалтер в Днепре Резюме ведущий бухгалтер в Днепре Работа ведущий бухгалтер во Львове Резюме ведущий бухгалтер во Львове Работа ведущий бухгалтер в Одессе Резюме ведущий бухгалтер в Одессе Работа ведущий бухгалтер в Харькове Резюме ведущий бухгалтер в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач-фтизиатр
Должностная инструкция: врач-хирург
Должностная инструкция: врач-эндокринолог
Должностная инструкция: врач-эндоскопист
Должностная инструкция: выпускающий оператор эфира
Должностная инструкция: выпускающий редактор
Должностная инструкция: вязальщица трикотажных изделий и полотна
Должностная инструкция: вагранщик 2-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 3-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 4-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 5-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 6-го разряда
Должностная инструкция: вальщик леса
Должностная инструкция: веб-дизайнер отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: веб-мастер (web-мастер)
Должностная инструкция: ведущий бухгалтер
Должностная инструкция: ведущий инженер
Должностная инструкция: ведущий инженер ОГМ
Должностная инструкция: ведущий менеджер отдела оптовых продаж
Должностная инструкция: ведущий научный сотрудник
Должностная инструкция: ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: ведущий специалист банка
Должностная инструкция: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: ведущий эфира
Должностная инструкция: ведущий юрисконсульт юридического отдела
Должностная инструкция: верстальщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: ветеринарный врач
Должностная инструкция: ветеринарный фельдшер
Должностная инструкция: видеоинженер
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу