Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер з нормування праці». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер з нормування праці на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер з нормування праці (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


I. Загальні положення
 1. Інженер з нормування праці відноситься до категорії фахівців.
 2. Кваліфікаційні вимоги:
  - На посаду інженера з нормування праці призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
  - Інженера з нормування праці II категорії - особа, яка має професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці або інших посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженера з нормування праці I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіта і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці II категорії не менше 3 років.
 3. Призначення на посаду інженера з нормування праці та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника відділу організації та оплати праці.
 4. Інженер з нормування праці повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці;
  - Методи нормування праці;
  - Економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - Технологічні процеси і режими виробництва;
  - Єдину систему технологічної документації;
  - Форми і системи оплати праці;
  - Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні та методичні матеріали, порядок розробки календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів по підвищенню продуктивності праці, планів організації праці, завдань по зниженню трудомісткості виробів;
  - Вимоги раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва);
  - Методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Основи соціології, фізіології та психології праці;
  - Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації, нормування та оплати праці;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер з нормування праці у своїй діяльності керується: - Положенням про відділ організації та оплати праці; - Справжньою посадовою інструкцією.
 6. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації та оплати праці.
 7. На час відсутності інженера з нормування праці (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат стосовно конкретних виробничо-технічних умов по різним видам робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів праці.
 2. Аналізує стан нормування, ступінь обгрунтованості і напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, виконуваних при однакових організаційно-технічних умовах.
 3. Встановлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів.
 4. Здійснює контроль над дотриманням в встановлюваних нормах вимог раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від впровадження технічно обгрунтованих норм трудових витрат.
 5. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими, більш прогресивними по мірі впровадження організаційно-технічних заходів.
 6. Визначає чисельність працівників за функціями управління і структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції щодо усунення понаднормативної чисельності.
 7. Складає проекти календарних планів перегляду норм на основі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених завдань по росту продуктивності праці.
 8. Бере участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалення організації праці на підприємстві.
 9. Визначає трудомісткість виробів в результаті здійснення заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з впровадженням нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, удосконаленням організації праці і виробництва, розробляє завдання по зниженню нормативної трудомісткості.
 10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для освоєння усіма працівниками норм трудових витрат.
 11. Здійснює контроль над своєчасним доведенням до робітників і службовців нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з праці.
 12. Бере участь у розробці заходів щодо зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників-погодинників і службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.
 13. Здійснює інструктаж з освоєння нововведених норм.
 14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, аналізує отримані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх поширенню.
 15. Здійснює контроль над правильністю застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинних документів з обліку виробітку, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормальних умов праці тощо).
 16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.
 17. Бере участь у визначенні взаємних зобов'язань адміністрації, робітників і службовців, що включаються в колективні договори, по зниженню трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі зобов'язань по збільшенню питомої ваги технічно обгрунтованих норм, а також з організації нормативно-дослідних робіт, сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробці міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів з праці.
 18. Організовує проведення та здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для нормування праці та їх упровадження після затвердження.
 19. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань щодо зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обгрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження.
 20. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.
 21. Забезпечує складання звітності про стан нормування праці.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з нормування праці має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності..
 2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд начальника відділу організації та оплати праці пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та вдосконалення форм і методів праці; варіанти усунення наявних у діяльності підприємства недоліків.
 3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від керівників підрозділів і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівників).
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових прав і обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з нормування праці несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера з нормування праці (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер з нормування праці Резюме інженер з нормування праці Робота інженер з нормування праці в Києві Резюме інженер з нормування праці в Києві Робота інженер з нормування праці в Дніпрі Резюме інженер з нормування праці в Дніпрі Робота інженер з нормування праці у Львові Резюме інженер з нормування праці у Львові Робота інженер з нормування праці в Одесі Резюме інженер з нормування праці в Одесі Робота інженер з нормування праці в Харкові Резюме інженер з нормування праці в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер
Посадова інструкція: инженер производственно-технического отдела
Посадова інструкція: инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: инженер по автоматизацированным системам управления производством
Посадова інструкція: инженер по безопасности движения
Посадова інструкція: инженер по строительству
Посадова інструкція: инженер по горным работам
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Посадова інструкція: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Посадова інструкція: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: инженер по материально-техническому снабжению
Посадова інструкція: инженер по метрологии
Посадова інструкція: инженер по надзору за строительством
Посадова інструкція: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Посадова інструкція: инженер по организации труда
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу