Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер з нормування праці». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер з нормування праці на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер з нормування праці (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


I. Загальні положення
 1. Інженер з нормування праці відноситься до категорії фахівців.
 2. Кваліфікаційні вимоги:
  - На посаду інженера з нормування праці призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
  - Інженера з нормування праці II категорії - особа, яка має професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці або інших посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженера з нормування праці I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіта і стаж роботи на посаді інженера з нормування праці II категорії не менше 3 років.
 3. Призначення на посаду інженера з нормування праці та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника відділу організації та оплати праці.
 4. Інженер з нормування праці повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці;
  - Методи нормування праці;
  - Економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - Технологічні процеси і режими виробництва;
  - Єдину систему технологічної документації;
  - Форми і системи оплати праці;
  - Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні та методичні матеріали, порядок розробки календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів по підвищенню продуктивності праці, планів організації праці, завдань по зниженню трудомісткості виробів;
  - Вимоги раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва);
  - Методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Основи соціології, фізіології та психології праці;
  - Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації, нормування та оплати праці;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер з нормування праці у своїй діяльності керується: - Положенням про відділ організації та оплати праці; - Справжньою посадовою інструкцією.
 6. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації та оплати праці.
 7. На час відсутності інженера з нормування праці (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат стосовно конкретних виробничо-технічних умов по різним видам робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів праці.
 2. Аналізує стан нормування, ступінь обгрунтованості і напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, виконуваних при однакових організаційно-технічних умовах.
 3. Встановлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів.
 4. Здійснює контроль над дотриманням в встановлюваних нормах вимог раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від впровадження технічно обгрунтованих норм трудових витрат.
 5. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими, більш прогресивними по мірі впровадження організаційно-технічних заходів.
 6. Визначає чисельність працівників за функціями управління і структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції щодо усунення понаднормативної чисельності.
 7. Складає проекти календарних планів перегляду норм на основі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених завдань по росту продуктивності праці.
 8. Бере участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалення організації праці на підприємстві.
 9. Визначає трудомісткість виробів в результаті здійснення заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з впровадженням нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, удосконаленням організації праці і виробництва, розробляє завдання по зниженню нормативної трудомісткості.
 10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для освоєння усіма працівниками норм трудових витрат.
 11. Здійснює контроль над своєчасним доведенням до робітників і службовців нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з праці.
 12. Бере участь у розробці заходів щодо зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників-погодинників і службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.
 13. Здійснює інструктаж з освоєння нововведених норм.
 14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, аналізує отримані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх поширенню.
 15. Здійснює контроль над правильністю застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинних документів з обліку виробітку, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормальних умов праці тощо).
 16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.
 17. Бере участь у визначенні взаємних зобов'язань адміністрації, робітників і службовців, що включаються в колективні договори, по зниженню трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі зобов'язань по збільшенню питомої ваги технічно обгрунтованих норм, а також з організації нормативно-дослідних робіт, сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробці міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів з праці.
 18. Організовує проведення та здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для нормування праці та їх упровадження після затвердження.
 19. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань щодо зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обгрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження.
 20. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.
 21. Забезпечує складання звітності про стан нормування праці.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з нормування праці має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності..
 2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд начальника відділу організації та оплати праці пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та вдосконалення форм і методів праці; варіанти усунення наявних у діяльності підприємства недоліків.
 3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від керівників підрозділів і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівників).
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових прав і обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з нормування праці несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера з нормування праці (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 13 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер з нормування праці Резюме інженер з нормування праці Робота інженер з нормування праці в Києві Резюме інженер з нормування праці в Києві Робота інженер з нормування праці в Дніпрі Резюме інженер з нормування праці в Дніпрі Робота інженер з нормування праці у Львові Резюме інженер з нормування праці у Львові Робота інженер з нормування праці в Одесі Резюме інженер з нормування праці в Одесі Робота інженер з нормування праці в Харкові Резюме інженер з нормування праці в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер
Посадова інструкція: инженер производственно-технического отдела
Посадова інструкція: инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: инженер по автоматизацированным системам управления производством
Посадова інструкція: инженер по безопасности движения
Посадова інструкція: инженер по строительству
Посадова інструкція: инженер по горным работам
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Посадова інструкція: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Посадова інструкція: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: инженер по материально-техническому снабжению
Посадова інструкція: инженер по метрологии
Посадова інструкція: инженер по надзору за строительством
Посадова інструкція: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Посадова інструкція: инженер по организации труда
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу