Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер з підготовки кадрів». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер з підготовки кадрів на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.




Посадова інструкція: інженер з підготовки кадрів



 



(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)



(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.



ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Інженера з підготовки кадрів.
 2. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. На посаду Інженера з підготовки кадрів призначається особа, яка має:
  - Інженер з підготовки кадрів I категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів II категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів або інших інженерно-технічних посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, які заміщаються фахівцями з середнім професійним освітою, не менше 5 років.
 5. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
  - структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку;
  - кадрову політику та стратегію підприємства;
  - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - форми, види і методи професійного навчання;
  - порядок розробки планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої навчально-методичної документації;
  - порядок оформлення договорів з навчальними закладами;
  - порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами;
  - прогресивні форми, методи та засоби навчання;
  - порядок фінансування витрат на навчання;
  - організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
  - систему оплати праці викладачів та інструкторів;
  - порядок ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  - основи педагогіки, соціології та психології;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Інженера з підготовки кадрів його обов'язки покладаються на _____________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує професійне навчання робітників та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічну навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).
 2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.
 3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
 4. Складає графіки напрямки керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
 5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
 6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою по всіх видах і формах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.
 8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 10. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів та консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.
 11. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.
 13. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробку заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.
 14. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та поширює передовий досвід у цій галузі.
 15. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміна професійно - кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:
 1. Здійснювати взаємодію з навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.
 2. Здійснювати керівництво навчально-методичною роботою по підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві.
 3. Брати участь у роботі кваліфікаційних комісій.
 4. Контролювати відвідування занять та успішність працівників підприємства, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність за:
 1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань начальника відділу.
 4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.




 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер з підготовки кадрів Резюме інженер з підготовки кадрів Робота інженер з підготовки кадрів в Києві Резюме інженер з підготовки кадрів в Києві Робота інженер з підготовки кадрів в Дніпрі Резюме інженер з підготовки кадрів в Дніпрі Робота інженер з підготовки кадрів у Львові Резюме інженер з підготовки кадрів у Львові Робота інженер з підготовки кадрів в Одесі Резюме інженер з підготовки кадрів в Одесі Робота інженер з підготовки кадрів в Харкові Резюме інженер з підготовки кадрів в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові





Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.




Посадова інструкція: инженер по метрологии
Посадова інструкція: инженер по надзору за строительством
Посадова інструкція: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Посадова інструкція: инженер по организации труда
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Посадова інструкція: инженер по расчетам с потребителями
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:



Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу