Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «головний інженер сільськогосподарського підприємства». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: головний інженер сільськогосподарського підприємства на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: головний інженер сільськогосподарського підприємства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом директора (голови) підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо________________________________________________________________.
 4. За відсутності головного інженера сільськогосподарського підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Головному інженеру сільськогосподарського підприємства підпорядковується технічний персонал підприємства.
 7. Розпорядження головного інженера сільськогосподарського підприємства є обов’язковими для виконання технічним персоналом підприємства.
 8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства повинен знати:
  - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;
  - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;
  - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва;
  - системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;
  - основи земельного і трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 9. На посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу з уповноваження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці.
 2. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів.
 3. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку,енергетичного,електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.
 4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій.
 5. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт.
 6. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил.
 7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання.
 8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування і оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку.
 9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності.
 10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів.
 11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві.
 12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни.
 13. Контролює додержання правилі норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 3. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи,пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 7. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 8. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 9. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 11. Приймати управлінські рішення в межах своєю компетенції.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція головного інженера сільськогосподарського підприємства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 16 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Києві Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Києві Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Дніпрі Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Дніпрі Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства у Львові Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства у Львові Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Одесі Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Одесі Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Харкові Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Посадова інструкція: главный диктор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный диспетчер
Посадова інструкція: главный экономист
Посадова інструкція: главный энергетик
Посадова інструкція: главный сварщик
Посадова інструкція: главный зоотехник
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер по строительству
Посадова інструкція: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: главный конструктор
Посадова інструкція: главный врач учреждения здравоохранения
Посадова інструкція: главный метролог
Посадова інструкція: главный механик
Посадова інструкція: главный механик автосалона
Посадова інструкція: главный научный сотрудник
Посадова інструкція: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Посадова інструкція: главный редактор
Посадова інструкція: главный редактор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный режиссер ТВ
Посадова інструкція: главный специалист банка
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный тренер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу