rus | ukr


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «главный инженер сельскохозяйственного предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: главный инженер сельскохозяйственного предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: главный инженер сельскохозяйственного предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом директора (голови) підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо________________________________________________________________.
 4. За відсутності головного інженера сільськогосподарського підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Головному інженеру сільськогосподарського підприємства підпорядковується технічний персонал підприємства.
 7. Розпорядження головного інженера сільськогосподарського підприємства є обов’язковими для виконання технічним персоналом підприємства.
 8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства повинен знати:
  - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;
  - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;
  - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва;
  - системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;
  - основи земельного і трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 9. На посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу з уповноваження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці.
 2. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів.
 3. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку,енергетичного,електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.
 4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій.
 5. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт.
 6. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил.
 7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання.
 8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування і оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку.
 9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності.
 10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів.
 11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві.
 12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни.
 13. Контролює додержання правилі норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 3. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи,пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 7. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 8. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 9. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 11. Приймати управлінські рішення в межах своєю компетенції.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция главного инженера сельскохозяйственного предприятия (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 16 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Киеве Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Киеве Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Днепре Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Днепре Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия во Львове Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия во Львове Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Одессе Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Одессе Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Харькове Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Вакансии в Киеве Резюме в Киеве Вакансии в Днепре Резюме в Днепре Вакансии во Львове Резюме во Львове Вакансии в Одессе Резюме в Одессе Вакансии в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Должностная инструкция: главный дизайнер
Должностная инструкция: главный диктор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный диспетчер
Должностная инструкция: главный зоотехник
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер по строительству
Должностная инструкция: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: главный конструктор
Должностная инструкция: главный метролог
Должностная инструкция: главный механик
Должностная инструкция: главный механик автосалона
Должностная инструкция: главный научный сотрудник
Должностная инструкция: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Должностная инструкция: главный редактор
Должностная инструкция: главный редактор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный режиссер ТВ
Должностная инструкция: главный сварщик
Должностная инструкция: главный специалист банка
Должностная инструкция: главный специалист отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: главный специалист по защите информации
Должностная инструкция: главный специалист по электросвязи
Должностная инструкция: главный технолог
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"
 

Наши проекты:
Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу