Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «головний інженер сільськогосподарського підприємства». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: головний інженер сільськогосподарського підприємства на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: головний інженер сільськогосподарського підприємства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом директора (голови) підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо________________________________________________________________.
 4. За відсутності головного інженера сільськогосподарського підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Головному інженеру сільськогосподарського підприємства підпорядковується технічний персонал підприємства.
 7. Розпорядження головного інженера сільськогосподарського підприємства є обов’язковими для виконання технічним персоналом підприємства.
 8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства повинен знати:
  - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;
  - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;
  - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва;
  - системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;
  - основи земельного і трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 9. На посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу з уповноваження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці.
 2. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів.
 3. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку,енергетичного,електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.
 4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій.
 5. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт.
 6. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил.
 7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання.
 8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування і оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку.
 9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності.
 10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів.
 11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві.
 12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни.
 13. Контролює додержання правилі норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 3. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи,пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 7. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 8. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 9. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 11. Приймати управлінські рішення в межах своєю компетенції.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція головного інженера сільськогосподарського підприємства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 16 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Києві Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Києві Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Дніпрі Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Дніпрі Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства у Львові Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства у Львові Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Одесі Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Одесі Робота головний інженер сільськогосподарського підприємства в Харкові Резюме головний інженер сільськогосподарського підприємства в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Посадова інструкція: главный диктор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный диспетчер
Посадова інструкція: главный экономист
Посадова інструкція: главный энергетик
Посадова інструкція: главный сварщик
Посадова інструкція: главный зоотехник
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер
Посадова інструкція: главный инженер по строительству
Посадова інструкція: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер проекта
Посадова інструкція: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Посадова інструкція: главный конструктор
Посадова інструкція: главный врач учреждения здравоохранения
Посадова інструкція: главный метролог
Посадова інструкція: главный механик
Посадова інструкція: главный механик автосалона
Посадова інструкція: главный научный сотрудник
Посадова інструкція: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Посадова інструкція: главный редактор
Посадова інструкція: главный редактор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный режиссер ТВ
Посадова інструкція: главный специалист банка
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный технолог
Посадова інструкція: главный тренер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу