Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фінансовий директор». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фінансовий директор на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фінансовий директор (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Фінансовий директор призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора (керівника підприємства).
 2. Фінансовий директор безпосередньо підпорядковується директору (керівнику) підприємства.
 3. У своїй роботі фінансовий директор керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - посадовою інструкцією.
 4. На посаду фінансового директора може бути призначений працівник з вищою економічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі не менше п’яти років.
 5. Фінансовий директор повинен знати:
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і організації фінансової діяльності підприємства;
  - порядок і форму фінансових розрахунків, бухгалтерський облік, прийняту звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і терміни її складання;
  - фінансове законодавство;
  - вимоги і порядок оформлення фінансових документів підприємства;
  - критерії контролю фінансового і кредитного плану, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показниках;
  - порядок розробки і затвердження планів фінансово - господарської діяльності підприємства;
  - методи зменшення витрат пов’язаних з невикористанням або неефективним використанням товарно-матеріальних цінностей;
  - методи підвищення рентабельності підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовувати управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролювати економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства.
 2. Формувати у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 3. Забезпечувати раціональну організацію внутрішнього обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-розрахункових робіт і використання сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку та контролю.
 4. Формувати і своєчасно подавати керівництву повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутках і витратах, а також розробляти і здійснювати міроприємства, скеровані на укріплення фінансової дисципліни на підприємстві.
 5. Проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.
 6. Формувати бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролювати виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.
 7. Приймати заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості.
 8. Прийняття мір по упередженню недостач, незаконного використання грошей, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.
 9. Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах(сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
 10. Забезпечувати контроль за:
  - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
  - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.
 11. Вводити заходи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.
 12. Контролювати законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат.
 13. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у відповідному порядку в архів.
 14. Керувати працівниками фінансового відділу.
 15. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фінансовий директор має право:
 1. отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 2. видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 3. вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фінансовий директор несе відповідальність за:
 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фінансового директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фінансовий директор Резюме фінансовий директор Робота фінансовий директор в Києві Резюме фінансовий директор в Києві Робота фінансовий директор в Дніпрі Резюме фінансовий директор в Дніпрі Робота фінансовий директор у Львові Резюме фінансовий директор у Львові Робота фінансовий директор в Одесі Резюме фінансовий директор в Одесі Робота фінансовий директор в Харкові Резюме фінансовий директор в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: специалист по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: специалист конференц-сервиса
Посадова інструкція: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Посадова інструкція: специалист по обучению персонала
Посадова інструкція: специалист по подбору персонала
Посадова інструкція: фельдшер
Посадова інструкція: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Посадова інструкція: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: фельдшер-лаборант
Посадова інструкція: физиолог
Посадова інструкція: фильмопроверщик I категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІ категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІІ категории
Посадова інструкція: финансовый аналитик
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый консультант
Посадова інструкція: финансовый менеджер
Посадова інструкція: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Посадова інструкція: фотокорреспондент
Посадова інструкція: фрезеровщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 3-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 5-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 6-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу