Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фінансовий директор». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фінансовий директор на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фінансовий директор (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Фінансовий директор призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора (керівника підприємства).
 2. Фінансовий директор безпосередньо підпорядковується директору (керівнику) підприємства.
 3. У своїй роботі фінансовий директор керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - посадовою інструкцією.
 4. На посаду фінансового директора може бути призначений працівник з вищою економічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі не менше п’яти років.
 5. Фінансовий директор повинен знати:
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і організації фінансової діяльності підприємства;
  - порядок і форму фінансових розрахунків, бухгалтерський облік, прийняту звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і терміни її складання;
  - фінансове законодавство;
  - вимоги і порядок оформлення фінансових документів підприємства;
  - критерії контролю фінансового і кредитного плану, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показниках;
  - порядок розробки і затвердження планів фінансово - господарської діяльності підприємства;
  - методи зменшення витрат пов’язаних з невикористанням або неефективним використанням товарно-матеріальних цінностей;
  - методи підвищення рентабельності підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовувати управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролювати економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства.
 2. Формувати у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 3. Забезпечувати раціональну організацію внутрішнього обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-розрахункових робіт і використання сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку та контролю.
 4. Формувати і своєчасно подавати керівництву повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутках і витратах, а також розробляти і здійснювати міроприємства, скеровані на укріплення фінансової дисципліни на підприємстві.
 5. Проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.
 6. Формувати бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролювати виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.
 7. Приймати заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості.
 8. Прийняття мір по упередженню недостач, незаконного використання грошей, товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.
 9. Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах(сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.
 10. Забезпечувати контроль за:
  - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
  - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.
 11. Вводити заходи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат.
 12. Контролювати законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат.
 13. Забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у відповідному порядку в архів.
 14. Керувати працівниками фінансового відділу.
 15. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фінансовий директор має право:
 1. отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 2. видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 3. вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фінансовий директор несе відповідальність за:
 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фінансового директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фінансовий директор Резюме фінансовий директор Робота фінансовий директор в Києві Резюме фінансовий директор в Києві Робота фінансовий директор в Дніпрі Резюме фінансовий директор в Дніпрі Робота фінансовий директор у Львові Резюме фінансовий директор у Львові Робота фінансовий директор в Одесі Резюме фінансовий директор в Одесі Робота фінансовий директор в Харкові Резюме фінансовий директор в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: специалист по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: специалист конференц-сервиса
Посадова інструкція: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Посадова інструкція: специалист по обучению персонала
Посадова інструкція: специалист по подбору персонала
Посадова інструкція: фельдшер
Посадова інструкція: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Посадова інструкція: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: фельдшер-лаборант
Посадова інструкція: физиолог
Посадова інструкція: фильмопроверщик I категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІ категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІІ категории
Посадова інструкція: финансовый аналитик
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый консультант
Посадова інструкція: финансовый менеджер
Посадова інструкція: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Посадова інструкція: фотокорреспондент
Посадова інструкція: фрезеровщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 3-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 5-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 6-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу