Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «маркетолог». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «PR-специальности, маркетинг».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: маркетолог на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «PR-специальности, маркетинг». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: маркетолог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАРКЕТОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Маркетолог здійснює дослідження кон'юнктури ринку, платоспроможного попиту на продукцію підприємства, прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів, розробку пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби.
 2. Маркетолог підпорядковується безпосередньо начальнику відділу маркетингу.
 3. Маркетолог повинний мати вище інженерно-економічне або технічне утворення.
 4. Маркетолог повинний знати:
  - законодавчо-нормативні акти України;
  - методичні матеріали по дослідженню ринку збуту і попиту на продукцію;
  - економічні і технічні показники що випускається продукції;
  - перспективи розвитку підприємства;
  - основи організації виробництва, праці і керування;
  - норми виробничої санітарії, охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
  - порядок розробки планів виробництва і реалізації продукції.
 5. Маркетолог керується у своїй роботі чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, Положенням про відділ маркетингу, розпорядженням його начальника і дійсною посадовою інструкцією.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

 1. Аналіз і прогнозування основних конъюнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту випускаємої підприємством продукції:
  - комерційно-економічних, включаючи економічну ситуацію і фінансовий стан потенційних покупців, реальний платоспроможний попит на що випускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкурентні види продукції,
  - обсягів постачання і якості конкуруючої продукції, її переваг і хиб у порівнянні з продукцією даного підприємства;
  - наявності нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції.
 2. Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збір інформації про задоволеність ними покупців.
 3. Виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції по профілі підприємства.
 4. Вивчення попиту на що випускається продукцію на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції, даних статистичної звітності, використання особистих інтерв'ю, опитуванння по телефоні, розсилання анкет. Аналіз і систематизація отриманих даних і підготування їх для опрацювання на електронно-обчислювальній техніка.
 5. Виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними чинниками, що впливають на стан ринку й обсяг продажів.
 6. Аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами й іншими країнами.
 7. Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозів по платоспроможному попиті на нову і що випускається продукцію.
 8. Розробка короткострокової (1-2 року), середньострокової (до 5 років) і довгострокової (до 10-15 років) стратегії маркетингу з урахуванням потреб виробництва, ємності ринку, що змінюється платоспроможного попиту, проникнення на нові ринки збуту, досягнень науково-технічного прогресу, конкуренції.
 9. Розрахунок ємності ринку для продукції підприємства.
 10. Координація й узгодження дій усіх відділів підприємства у виробітку єдиного комерційної політики.
 11. Збір, систематизація й аналіз усієї комерційно-економічної інформації з кон'юнктури потенційних ринків збуту продукції підприємства. Створення інформаційно-статистичного банки даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на постановку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.
 12. Визначення географічного розміщення потенційних споживачів.
 13. Визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у загальному обсязі збуту на даному ринку.
 14. Дослідження структури, складу й організації роботи збутової мережі, що обслуговує даний ринок.
 15. Вивчення рівня фірмової торгівлі і її впливи на збут продукції підприємства.
 16. Організація зворотної зв'язок із споживачами. Вивчення думки споживачів по поліпшенню що випускається продукції і притягнення для цього позаштатних співробітників. Аналіз рекламацій і їхнього впливи на збут продукції. Розробка за результатами вивчення думки споживачів і аналізу рекламацій, пропозицій по підвищенню якості.
 17. Аналіз методів розгляду і задоволення претензій і рекламацій, що надійшли від споживачів, і здійснення контролю за їхнім повним задоволенням у встановлені терміни.
 18. Планування провідин споживачів робітниками відділу маркетингу. Здійснення безпосередніх контактів із споживачами продукції.
 19. Аналіз мотивів визначеного відношення споживачів до пропонуємої їм продукції.
 20. Аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої продукції.
 21. Розробка разом із менеджерами по рекламі і стимулюванню збуту стратегії реклами по кожному виді продукції.
 22. Аналіз організації оптової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільше оптимальних по тривалості, вартості і технічної оснащеності каналів реалізації продукції підприємства. Оцінка ефективності роботи збутової мережі.
 23. Аналіз стана реалізації продукції підприємства, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього.
 24. Проведення порівняльного аналізу, витрат обертання, виявлення і ліквідації економічно необгрунтованих витрат.
 25. Формування нових потреб із метою розширення ринку і пошуку нових форм застосування що випускається продукції.
 26. Розробка пропозицій по створенню принципово нової продукції.
 27. Розробка пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик і технології виробництва що випускається і нової продукції з метою вивчення її споживчих властивостей з урахуванням думки покупців.
 28. Участь разом із плановим відділом у визначенні собівартості нових виробів і розробці заходів щодо зниження собівартості що випускається продукції, виявлення суми прибули підприємства від продажів нової і серийно що випускається продукції.
 29. Підготування пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.
 30. Розробка пропозицій по організації маркетингу на 1-2 року з метою забезпечення доставки покупцям продукції в необхідні терміни й у достатній кількості, своєчасна інформація про її споживчі властивості, установленні прямих контактів із споживачами, активної участі у виставках-ярмарках, виходу на нові ринки, розширення номенклатури, адаптація товарів до специфічних вимог покупців.
 31. Розробка пропозицій по стимулюванню збуту продукції, що не має попиту, шляхом підвищення якості продукції, організації додаткової реклами, зниження цін, у необхідних випадках про зняття продукту з виробництва.
 32. Підготування пропозицій по притягненню спеціалістів інших підприємств і організацій до рішення проблем маркетингу, вивчення попиту на продукцію, реклами.
 33. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності маркетингу.
 34. _____________________________________________________________________.
 35. _____________________________________________________________________.


III. Права

 1. Жадати від підрозділів підприємства уявлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи, що входять у компетенцію маркетолога.
 2. Вносити пропозиції, що враховують вимоги споживачів, по розробці й організації виробництва нових виробів, якості і конкурентноздатності що випускається продукції.
 3. Давати для підрозділів підприємства вказівки по усуненню недоліків у технології виробництва й організації збуту продукції.
 4. За результатами маркетингових досліджень давати пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій і про заохочення стосовно окремих робітників і підрозділів підприємства.
 5. Бути представником у вищестоящих організаціях із доручення керівництва підприємства з питань, що ставиться до компетенції маркетолога.
 6. Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних заснувань і навчальних закладів, а також робітників підприємств для проведення досліджень кон'юнктури ринку, потреби і платоспроможного попиту, організації виставок, реклами.
 7. З відома керівника підприємства і відділу скликати наради з питань маркетингу.
 8. _____________________________________________________________________.
 9. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Маркетолог відповідає за слушність, обгрунтованість, достовірність і ефективність розроблених пропозицій по виробництву і реалізації продукції, а також за своєчасне і якісне виконання вимог даної посадової інструкції.УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция маркетолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 60 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа маркетолог Резюме маркетолог Работа маркетолог в Киеве Резюме маркетолог в Киеве Работа маркетолог в Днепре Резюме маркетолог в Днепре Работа маркетолог во Львове Резюме маркетолог во Львове Работа маркетолог в Одессе Резюме маркетолог в Одессе Работа маркетолог в Харькове Резюме маркетолог в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
Должностная инструкция: монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6-го разряда
Должностная инструкция: монтажник фильмокопий
Должностная инструкция: музейный смотритель
Должностная инструкция: музыкальный руководитель
Должностная инструкция: маляр строительный 2-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 3-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 4-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 5-го разряда
Должностная инструкция: маляр строительный 6-го разряда
Должностная инструкция: маникюрша
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркетолог
Должностная инструкция: маркировщик
Должностная инструкция: маслодел 2-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 3-го разряда
Должностная инструкция: маслодел 4-го разряда
Должностная инструкция: маслодел-мастер 5-го разряда
Должностная инструкция: массажист
Должностная инструкция: мастер
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательного отряда
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательных работ
Должностная инструкция: мастер аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и других специальных работ
Должностная инструкция: мастер газифицированной котельной
Должностная инструкция: мастер контрольного участка, цеха
Должностная инструкция: мастер педикюра
Должностная инструкция: мастер по ремонту
Должностная инструкция: мастер погрузочно-разгрузочных работ
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу