Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «главный инженер сельскохозяйственного предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: главный инженер сельскохозяйственного предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: главный инженер сельскохозяйственного предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом директора (голови) підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо________________________________________________________________.
 4. За відсутності головного інженера сільськогосподарського підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Головному інженеру сільськогосподарського підприємства підпорядковується технічний персонал підприємства.
 7. Розпорядження головного інженера сільськогосподарського підприємства є обов’язковими для виконання технічним персоналом підприємства.
 8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства повинен знати:
  - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;
  - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;
  - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва;
  - системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;
  - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;
  - основи земельного і трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 9. На посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу з уповноваження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці.
 2. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів.
 3. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку,енергетичного,електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.
 4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій.
 5. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт.
 6. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил.
 7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання.
 8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування і оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку.
 9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності.
 10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів.
 11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві.
 12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни.
 13. Контролює додержання правилі норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 3. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи,пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 7. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 8. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 9. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 11. Приймати управлінські рішення в межах своєю компетенції.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция главного инженера сельскохозяйственного предприятия (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 16 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Киеве Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Киеве Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Днепре Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Днепре Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия во Львове Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия во Львове Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Одессе Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Одессе Работа главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Харькове Резюме главный инженер сельскохозяйственного предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Должностная инструкция: главный дизайнер
Должностная инструкция: главный диктор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный диспетчер
Должностная инструкция: главный зоотехник
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер по строительству
Должностная инструкция: главный инженер предприятия жилищного хозяйства
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер проекта
Должностная инструкция: главный инженер сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: главный конструктор
Должностная инструкция: главный метролог
Должностная инструкция: главный механик
Должностная инструкция: главный механик автосалона
Должностная инструкция: главный научный сотрудник
Должностная инструкция: главный программист (руководитель отдела информатизации)
Должностная инструкция: главный редактор
Должностная инструкция: главный редактор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный режиссер ТВ
Должностная инструкция: главный сварщик
Должностная инструкция: главный специалист банка
Должностная инструкция: главный специалист отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: главный специалист по защите информации
Должностная инструкция: главный специалист по электросвязи
Должностная инструкция: главный технолог
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу