Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідуючий кафедрою». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Викладачі, вихователі».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідуючий кафедрою на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Викладачі, вихователі». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідуючий кафедрою (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРОЮ


I. Загальні положення
 1. Звідувач кафедрою відноситься до категорії керівників.
 2. На посаду завідувача кафедрою призначається особа, котра має вищу професійну освіту та стаж наукової, науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності за профілем кафедри не менше 5 років.
 3. Посада завідуючого кафедрою є вибірною. На цю посаду обираються особи, з числа кваліфікованих спеціалістів відповідного профілю, котрі мають вчену ступінь або звання. Порядок виборів на вказану посаду визначається Статутом університету. Обраний завідуючий кафедрою призначається на посаду наказом ректора університету.
 4. Завідуючий кафедрою організовує роботу кафедри та безпосередньо керує кафедрою.
 5. Завідуючий кафедрою повинен знати:
  - Конституцію України;
  - закони, постанови правління та нормативні акти Міносвіти України з питань освіти й виховання учнів;
  - педагогіку, педагогічну психологію;
  - основи фізіології, гігієни;
  - теорію та методи управління освітніми системами.
 6. У своїй діяльності завідуючий кафедрою керується:
  - законодавством України;
  - державними освітніми стандартами вищої професійної освіти;
  - нормативними документами державного органу управління освітою;
  - Статутом університету;
  - колективною угодою;
  - правилами внутрішнього розпорядку університету;
  - положенням про кафедру університету;
  - наказами ректора;
  - розпорядженнями, вказівками проректора з навчальної роботи та іншими нормативними та розпорядчими актами адміністрації університету;
  - даною посадовою інструкцією.
 7. Завідуючий кафедрою підпорядковується безпосередньо декану факультету (директору інституту), до складу якого входить кафедра.
 8. На час відсутності завідуючого кафедрою (хвороба, відпустка, відрядження) його обов'язки виконує заступник, а якщо нема такого, то інша посадова особа кафедри, призначена завідуючим кафедрою письмовим розпорядженням по кафедрі.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює планування, організацію та контроль учбової, учбово-методичної, науково-методичної, наукової та науково-дослідницьої роботи кафедри за всіма формами отримання освіти.
 2. Розглядає та затверждує на засіданнях кафедри розподіл учбового навантаження між викладачами, індивідуальні плани роботи викладачів, план роботи кафедри.
 3. Здійснює контроль якості проведення всіх видів учбобвих занять викладачами кафедри та усіх форм підсумкового контролю.
 4. Затверджує графіки роботи викладачів кафедри та учбово-допоміжного персоналу.
 5. Контролює виконання індивідуальних планів викладачів, плану роботи кафедри, плану і графіка роботи навчально-допоміжного персоналу.
 6. Контролює розробку робочих програм з дисциплін, закріплених за кафедрою, і в установленому порядку на представництво їх до узгодження та затвердження.
 7. Читає лекції для студентів з однієї або декількох дисциплін.
 8. Проводить контроль якості й кількості методичного забезпечення дисциплін, що читаються на кафедрі. Своєчасно організовує роботу з укомплектування закріплених за кафедрою курсів необхідними і достатніми методичними матеріалами.
 9. Здійснює керівництво підготовкою з видання підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок та іншого методичного матеріалу з дисциплін, закріплених за кафедрою.
 10. Бере особисту участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методичної комісії за спеціальністю, науково-методичної ради факультету, інституту, університету.
 11. Проводить аналіз та обговорення на засіданнях кафедри підсумків поточного контролю, екзаменаційної сесії, результатів захисту випускної кваліфікаційної роботи та держіспиту, на основі результатів аналізу розробляє і реалізовує необхідні заходи, спрямовані на поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівця.
 12. Здійснює підбір та комплектування штатів професорсько-викладацького складу, науково-дослідного, навчально-виробничого та навчально-допоміжного персоналу кафедри, забезпечує раціональний розподіл обов'язків між ними, сприяє створенню нормального психологічного клімату в колективі.
 13. Планує, контролює і приймає участь в підготовці і підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників та інженерно-технічного персоналу кафедри, надає методичну допомогу починаючим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.
 14. Організовує та керує науково-дослідною роботою за профілем кафедри, залучає до наукових досліджень студентів, організовує їх участь у конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах, що проводяться університетом або іншими вузами.
 15. Проводить роботу із захисту авторських прав співробітників кафедри на інтелектуальну власність.
 16. Вживає необхідних заходів з координації робіт з іншими кафедрами та науковими підрозділами університету, організовує необхідні заходи щодо впровадження результатів НДР у виробництво.
 17. Організовує систематичний зв'язок з випускниками кафедри, а також з підприємствами та установами, в яких вони працюють, з метою своєчасного коригування навчального процесу на кафедрі.
 18. Організовує і постійно контролює ведення документації кафедри відповідно до затвердженої номенклатури справ кафедри.
 19. Своєчасно доводить до відома співробітників кафедри накази, розпорядження, рішення та інші документи деканату, адміністрації університету, що стосуються навчальної та наукової діяльності кафедри, факультету (інституту), університету та контролює їх виконання співробітниками кафедри.
 20. Вчасно виконує види робіт, що стосуються кафедри, зазначені в регламенті типових процедур управління університетом.
 21. Контролює і вживає всіх необхідних заходів з охорони праці, промсанітарії та протипожежної безпеки на кафедрі з метою забезпечення безпеки роботи в навчальних, наукових приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань співробітників.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Звідуючий кафедрою має право:
 1. Видавати в межах своїх повноважень розпорядження по кафедрі, що регламентують її роботу, обов'язкові для виконання всіма працівниками кафедри, її структурними підрозділами і студентами.
 2. Брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу університету, де обговорюються і вирішуються питання, пов'язані з діяльності кафедри.
 3. Обирати та бути обраним до Вченої ради університету, факультету (інституту).
 4. Вносити необхідні корективи в будь-які плани роботи кафедри та її співробітників, в робочі програми та іншу навчальну документацію з подальшим їх затвердженням у встановленому порядку.
 5. Вносити на розгляд кафедри пропозиції щодо вдосконалення її учбової, наукової та іншої діяльності.
 6. Розподіляти й перерозподіляти навчальне навантаження між професорсько-викладацьким складом кафедри в межах річної норми навчального навантаження з метою раціонального використання трудових ресурсів кафедри при виконанні всіх видів діяльності, в тому числі, за рішенням кафедри, на певний період знижувати навчальне навантаження тим, кому доручено виконання важливою для кафедри або університету навчально-методичної або держбюджетної науково-дослідної роботи або на період захисту дисертації.
 7. Відвідувати і контролювати всі види навчальних занять, а також іспити і заліки, що проводяться викладачами кафедри, а завідувачі профілюючої кафедри при узгодженні своїх перевірок з іншими завідувачами кафедр - всі види занять студентів тієї спеціальності, за якою випускають фахівців, вносити, у разі необхідності, свої пропозиції щодо поліпшення проведення занять.
 8. Призначати позаштатних заступників за основними видами робіт кафедри.
 9. Залучати до участі в організації та проведенні навчального процесу персонал НДС кафедри в установленому порядку.
 10. Залучати в установленому порядку до виконання наукових досліджень професорсько-викладацький склад і учбово-допоміжний персонал кафедри, студентів, а також за необхідності - працівників інших кафедр університету, інших організацій і підприємств.
 11. На умовах штатного сумісництва особисто керувати або займатися науковою діяльністю, що фінансується за рахунок залучених коштів підприємств або організацій.
 12. Вимагати письмові звіти від співробітників кафедри по будь-якому виду виконуваної роботи.
 13. Підбирати в установленому порядку кандидатури співробітників кафедри і кандидатів в аспіранти та подавати їх на затвердження ректору.
 14. Керувати підготовкою аспірантів і здобувачів.
 15. Приймати до розгляду дисертації, що представляються до захисту співробітниками кафедри або (за поданням ректора університету) іншими претендентами.
 16. Представляти у встановленому порядку керівництву університету пропозиції з прийому в штат кафедри працівників, звільнення і переміщення на посаді співробітників кафедри, моральному і матеріальному їх заохоченню, вносити пропозиції про накладення стягнення на співробітника аж до усунення його від роботи.
 17. Вносити декану факультету пропозиції про подання студентів за успіхи в навчанні та активну участь у НДРС до різних форм морального і (або) матеріального заохочення, вносити пропозиції про накладення стягнення на студента, аж до відрахування з університету.
 18. Користуватися послугами безкоштовно соціально-побутових, лікувальних та інших структурних підрозділів університету відповідно до статуту університету та колективного договору.
 19. У встановленому порядку оскаржити накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі акти адміністрації університету.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідуючий кафедрою несе відповідальність за:
 1. Низький рівень організації навчальної, науково-методичної та наукової роботи кафедри.
 2. Реалізацію освітньо-професійної програми в меншому обсязі, ніж наказує державний освітній стандарт вищої професійної освіти за спеціальністю.
 3. Низьку якість підготовки фахівців з закріплених за кафедрою дисциплін і спеціальностей.
 4. Використання матеріально-технічної бази кафедри не за її функціональним призначенням.
 5. Порушення прав та академічних свобод працівників кафедри і студентів.
 6. Невиконання обов'язків, передбачених Статутом університету, діючими правовими актами та посадовою інструкцією.
 7. Незабезпечення безпечних умов праці працівникам кафедри при проведенні навчальних занять у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
 8. Неналежне забезпечення пожежної безпеки та виконання протипожежних заходів у ввіреному структурному підрозділі й закріплених приміщеннях.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідуючого кафедрою (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 14 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідуючий кафедрою Резюме завідуючий кафедрою Робота завідуючий кафедрою в Києві Резюме завідуючий кафедрою в Києві Робота завідуючий кафедрою в Дніпрі Резюме завідуючий кафедрою в Дніпрі Робота завідуючий кафедрою у Львові Резюме завідуючий кафедрою у Львові Робота завідуючий кафедрою в Одесі Резюме завідуючий кафедрою в Одесі Робота завідуючий кафедрою в Харкові Резюме завідуючий кафедрою в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной аптекой
Посадова інструкція: заведующий ветеринарной клиникой
Посадова інструкція: заведующий производством (шеф-повара)
Посадова інструкція: заведующий отделением
Посадова інструкція: заведующий отделением профилактики
Посадова інструкція: заведующий отделом культуры
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством
Посадова інструкція: заведующий хозяйством структурного подразделения предприятия
Посадова інструкція: заведующий общежитием
Посадова інструкція: заведующий экспедицией
Посадова інструкція: заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Посадова інструкція: заведующий общим отделом администрации города
Посадова інструкція: заведующий кабинетом медицинской статистики
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий кафедрой
Посадова інструкція: заведующий лабораторией
Посадова інструкція: заведующий лабораторией вычислительной техники
Посадова інструкція: заведующий медпунктом
Посадова інструкція: заведующий научно-исследовательским отделом института
Посадова інструкція: заведующий предприятием общественного питания
Посадова інструкція: заведующий районным методическим кабинетом
Посадова інструкція: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: заведующий редакционно-издательским отделом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом
Посадова інструкція: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Посадова інструкція: заведующий складом торгового предприятия
Посадова інструкція: заведующий фотолабораторией
Посадова інструкція: закройщик 6-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу