Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «ассистент референта руководителя предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: ассистент референта руководителя предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: ассистент референта руководителя предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АСИСТЕНТА РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Асистент референта керівника підприємства належить до про­фесійної групи «Технічні службовці».
 2. Призначення на посаду асистента референта керівника підприє­мства та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприєм­ства за поданням із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Асистент референта керівника підприємства підпорядковуєть­ся безпосередньо референту керівника підприємства.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Асистент референта керівника підприємства:
 1. Бере участь в упровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечу­ють координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими праців­никами, взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами та клієнтами.
 2. За дорученням керівника або його референта готує, опрацьовує відповідні інформаційні матеріали, проекти доповідей, співдоповідей.
 3. Організовує робочий час керівника, розклад його роботи.
 4. Складає щомісячний графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
 5. Доводить або бере участь у доведенні до відома відповідних праців­ників, служб та сторонніх організацій зміст рішень, прийнятих керівником.
 6. Готує проекти розпорядчої, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції — запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
 7. Готує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряд­жень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції кер­івникам підрозділів та іншим виконавцям.
 8. Здійснює планування та організацію поїздок керівника.
 9. Веде протоколи засідань із застосуванням стенографії чи інших засобів.
 10. Надає секретарю керівника допомогу в прийманні сторонніх відвідувачів чи співробітників, отриманні довідок, запитів та іншої інфор­мації адміністративного, фінансового та організаційного характеру.
 11. За дорученням керівника або референта готує інформаційні, дорадчі, літературно-публіцистичні матеріали відповідного напряму діяльності, підбирає необхідні законодавчо-нормативні, міжвідомчі, відомчі, фірмові, внутрішньофірмові та методичні документи.
 12. За дорученням керівника або референта вступає в ділове спілкування з партнерами через комп'ютерний та телефонний зв'язок.
 13. Допомагає керівнику підприємства у застосуванні відповідних норм етикету під час проведення зустрічей, прийому відвідувачів та гостей.
 14. Бере участь у підготовці для подання у відповідні органи статистичної, науково-технічної та іншої інформації.
 15. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


III. Права

Асистент референта керівника підприємства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприєм­ства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вноситипропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Асистент референта керівника підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, *— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


V. Повинен знати

Асистент референта керівника підприємства повинен знати:
 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.
 2. Основи адміністративного, господарського та трудового права.
 3. Правила ведення документації.
 4. Основи економіки, організації праці, виробництва.
 5. Профіль, спеціалізацію та особливості управління підприємством.
 6. Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
 7. Основи технології виробництва.
 8. Комп'ютерну та офісну техніку.
 9. Технічні засоби реєстрації та оброблення інформації.
 10. Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
 11. Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
 12. Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
 13. Зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності та в сфері діловодства й стенографії.
 14. Одну або більше іноземних мов.
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молод­ший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері адмін­істративного менеджменту не менше 1 року.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция ассистента референта руководителя предприятия (учреждения, организации) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа ассистент референта руководителя предприятия Резюме ассистент референта руководителя предприятия Работа ассистент референта руководителя предприятия в Киеве Резюме ассистент референта руководителя предприятия в Киеве Работа ассистент референта руководителя предприятия в Днепре Резюме ассистент референта руководителя предприятия в Днепре Работа ассистент референта руководителя предприятия во Львове Резюме ассистент референта руководителя предприятия во Львове Работа ассистент референта руководителя предприятия в Одессе Резюме ассистент референта руководителя предприятия в Одессе Работа ассистент референта руководителя предприятия в Харькове Резюме ассистент референта руководителя предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: арматурщик 3-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 3-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 4-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 4-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 5-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 5-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 6-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 6-го разряда
Должностная инструкция: арт-директор
Должностная инструкция: арт-директор по полиграфии
Должностная инструкция: архивариус
Должностная инструкция: архитектор
Должностная инструкция: ассистент кафедры
Должностная инструкция: ассистент режиссера ТВ
Должностная инструкция: ассистент режиссера, балетмейстер, дирижера, хормейстер клубного заведения
Должностная инструкция: ассистент референта руководителя предприятия
Должностная инструкция: аудитор
Должностная инструкция: аукционист
Должностная инструкция: автомаляр
Должностная инструкция: автомойщик
Должностная инструкция: автослесарь
Должностная инструкция: автоэлектрик
Должностная инструкция: агент коммерческий
Должностная инструкция: агент по закупкам
Должностная инструкция: агент по приему заказов на билеты
Должностная инструкция: агент по продаже недвижимости
Должностная инструкция: агент по розыску грузов и багажа
Должностная инструкция: агент по снабжению
Должностная инструкция: агент по туризму
Должностная инструкция: агент рекламный
Должностная инструкция: агент страховой
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу