Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «экономист по труду». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: экономист по труду на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: экономист по труду (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА З ПРАЦІ


I. Загальні положення
 1. Економіст з праці безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Економіст з праці виконує вказівки _______________.
 3. Економіст з праці заміняє _______________.
 4. Економіста з праці заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації праці і заробітної плати;
  - економіку праці;
  - економіку та організацію виробництва;
  - порядок розроблення перспективних та річних планів з праці та заробітної плати, продуктивності праці, соціального розвитку колективу, кошторисів використання фондів економічного стимулювання;
  - форми і системи заробітної плати і матеріального стимулювання;
  - методи визначення чисельності робітників;
  - відповідні випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;
  - порядок тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій;
  - методи обліку і аналізу показників з праці і заробітної плати;
  - основи технології виробництва;
  - можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення розрахунків та обліку показників з праці та заробітної плати, правила її експлуатації;
  - трудове законодавство.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Провідний економіст з праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з праці I категорії - не менше 2 років.
  Економіст з праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з праці II категорії - не менше 2 років.
  Економіст з праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з праці - не менше 1 року.
  Економіст з праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює роботу з удосконалення організації праці, форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання.
 2. Розроблює проекти перспективних річних планів з праці та заробітної плати підприємства і його підрозділів, планів підвищення продуктивності праці вдосконалення її організації.
 3. Розраховує фонди заробітної плати і чисельність працюючих з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводить установлені показники до підрозділів підприємства.
 4. Вивчає ефективність застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального і морального заохочення, готує пропозиції щодо їх удосконалення.
 5. Розроблює механізм розподілення додаткових доходів, отриманих у результаті підвищення продуктивності праці, якості продукції, скорочення витрат виробництва, а також здавання приміщень та майна в оренду від розміщення коштів у цінні папери.
 6. Розроблює положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування та скорочення трудових витрат.
 7. Бере участь у складанні планів соціального розвитку колективу підприємства, у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Складає штатні розписи згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами, вносить до них зміни, зумовлені появою нових видів діяльності (посад), властивих ринковій економіці.
 9. Визначає на основі чинних положень розміри премій.
 10. Здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства.
 11. Бере участь у підготовці проекту колективного договору і контролює виконання прийнятих зобов’язань.
 12. Веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає встановлену звітність.
 13. Виконує роботу з формування, ведення та зберігання бази даних з праці і заробітній платі, чисельності працівників, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.
 14. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, які дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення інформації з праці і заробітної плати.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Економіст з праці має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Економіст з праці несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция экономиста по труду (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа экономист по труду Резюме экономист по труду Работа экономист по труду в Киеве Резюме экономист по труду в Киеве Работа экономист по труду в Днепре Резюме экономист по труду в Днепре Работа экономист по труду во Львове Резюме экономист по труду во Львове Работа экономист по труду в Одессе Резюме экономист по труду в Одессе Работа экономист по труду в Харькове Резюме экономист по труду в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: электросварщик ручной сварки 3-го разряда
Должностная инструкция: электросварщик ручной сварки 4-го разряда
Должностная инструкция: электросварщик ручной сварки 5-го разряда
Должностная инструкция: электросварщик ручной сварки 6-го разряда
Должностная инструкция: электрослесарь АЗС
Должностная инструкция: энергетик отдела главного инженера
Должностная инструкция: экономист
Должностная инструкция: экономист 1-ой категории отдела по работе с клиентами
Должностная инструкция: экономист вычислительного центра
Должностная инструкция: экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Должностная инструкция: экономист по договорной и претензионной работе
Должностная инструкция: экономист по материально-техническому снабжению
Должностная инструкция: экономист по планированию
Должностная инструкция: экономист по сбыту
Должностная инструкция: экономист по труду
Должностная инструкция: экономист по труду
Должностная инструкция: экономист по финансовой работе
Должностная инструкция: экономист предприятия торговли
Должностная инструкция: экономист-претензионист юридического отдела
Должностная инструкция: экскурсовод
Должностная инструкция: экспедитор
Должностная инструкция: экспедитор по перевозке грузов
Должностная инструкция: эксперт информационно-аналитической группы
Должностная инструкция: эксперт информационно-технического отдела
Должностная инструкция: электрик
Должностная инструкция: электрик
Должностная инструкция: электрик отдела главного инженера
Должностная инструкция: электрогазосварщик 2-го разряда
Должностная инструкция: электрогазосварщик 3-го разряда
Должностная инструкция: электрогазосварщик 4-го разряда
Должностная инструкция: электрогазосварщик 5-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу