Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «торговый представитель коммерческого департамента». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: торговый представитель коммерческого департамента на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: торговый представитель коммерческого департамента (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ


I. Загальні положення
 1. Торговельний представник Комерційного департаменту (далі - Департамент) Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Торговий будинок ХЛАДОПРОМ» (далі - Товариство) відноситься до категорії працівників сфери торгівлі та послуг.
 2. Посада торговельного працівника призначена забезпечувати якісну та кількісну дистрибьюцію продукції торгової марки «_________» та іншої продукції, просуненням якої займається Товариство.
 3. Торговельний представник приймається на роботу наказом Директора Товариства і звільняється з роботи наказом Директора Товариства на підставах, передбачених трудовим законодавством України.
 4. Торговельний представник безпосередньо підпорядковується керівнику відповідного відділу Департаменту.
 5. Торговельний представник, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з департаментами Товариства та іншими структурними підрозділами, представницькими органами, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 6. Торговельний представник у своїй роботі керується:
  - законодавчими актами України;
  - Статутом Товариства;
  - Колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - Положенням про Комерційний департамент;
  - наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативними актами Товариства;
  - цією посадовою інструкцією.
 7. Торговельний представник повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність Товариства у галузі торгівлі та надання послуг;
  - накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
  - кон’юнктуру ринку морозива та напівфабрикатів;
  - основи маркетингу;
  - основи мерчендайзингу;
  - основи ділової етики;
  - організаційну структуру Товариства та функціональні зв’язки між його структурними підрозділами.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. У сфері дистрибьюції:
  - відвідувати торгові точки відповідно до запланованого маршруту, зберігаючи заплановану послідовність візитів;
  - вести переговори з керівниками та / або представниками торгових точок (далі - Клієнт) щодо співробітництва, постачання товару та / або встановлення морозильного обладнання;
  - отримувати від клієнтів замовлення на постачання товару та встановлення / заміну / зняття морозильного обладнання;
  - забезпечувати наявність повного асортименту продукції у всіх торгових точках на визначеній території;
  - знаходити нові торгові точки на визначеній території, вести переговори з представниками цих торгових точок та укладати договори щодо співробітництва;
  - інструктувати персонал торгової точки щодо користування обладнанням, мерчендайзингу продукції, сприянню просунення товару торгової марки «Хладик»;
  - контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, вести переговори щодо своєчасного погашення такої заборгованості клієнтами;
  - виконувати доручення начальника відповідного відділу та / або директора Департаменту.
 2. У сфері мерчендайзингу:
  - викладати товар у морозильному устаткуванні відповідно до планограм;
  - здійснювати контроль використання морозильного устаткування торговими точками за цільовим призначенням;
  - звертатись з клопотанням до начальника відділу та / або до директора Департаменту у разі порушення умов використання морозильного обладнання;
  - встановлювати рекламне обладнання та / або матеріали у домінуючому місці розташування рекламного обладнання у торговій точці;
  - оформляти всі торгові точки робочої території, згідно з актуальними вказівками начальника відділу або директора Департаменту;
  - забезпечує необхідний об’єм та розташування товару у порівнянні з конкурентами на визначеній території.
 3. У сфері обліку торгової діяльності:
  - забезпечувати оформлення договорів з клієнтами щодо поставки та оренди торгового обладнання;
  - забезпечувати своєчасне та якісне оформлення та переоформлення договорів з клієнтами щодо поставок товару;
  - щоденно наприкінці робочого дня надавати начальнику Відділу звіт про виконану протягом дня роботу;
  - щомісяця, не пізніше 1-го числа, надавати начальнику Відділу звіт про результати роботи протягом попереднього місяця;
  - вести іншу необхідну періодичну та поточну звітність та документацію відповідно до корпоративних стандартів роботи торговельного представника та вимог начальника відділу Департаменту.
 4. У сфері логістики:
  - передавати заявки на товар у належній формі до Бухгалтерії;
  - здійснювати контроль своєчасності постачання продукції до торгових точок на визначеній території згідно з заявкою.
 5. У сфері маркетингових досліджень:
  - визначати потенціал торгових точок на робочій території;
  - виявляти конкурентне середовище (виробників, товари та їх рекламну продукцію) на робочій території та звітувати про це начальнику відділу.
 6. У сфері обслуговування клієнтів:
  - під час роботи завжди мати охайний вигляд;
  - проявляти шанобливе ставлення до клієнтів – бути ввічливим та терплячим, надавати клієнтам необхідні роз’яснення.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Торговельний представник має право:
 1. брати участь у обговоренні питань, що стосуються безпосередньої компетенції торговельного представника;
 2. представляти Товариство перед клієнтами у межах своєї компетенції за наявності наданих посадовими особами Компанії повноважень;
 3. отримувати від співробітників Товариства та керівників структурних підрозділів інформацію та документи, які необхідні для успішного виконання завдань Департаменту;
 4. вимагати від співробітників інших департаментів чи керівників структурних підрозділів виконання покладених на їх департаменти/підрозділи обов’язків що безпосередньо чи опосередковано стосуються роботи з клієнтами Товариства;
 5. вносити директору Департаменту та / або Директору Товариства пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 6. безпосередньо звертатись до директора Комерційного департаменту та / або Директора Товариства уразі виникнення спірних питань;
 7. інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Торговельний представник несе відповідальність за:
 1. несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю Товариства чи інших локальних нормативних актів Товариства;
 2. зіпсування морозильного устаткування клієнтами у підпорядкованому районі;
 3. здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;
 4. заподіяну Товариству матеріальну шкоду;
 5. несумлінне використання майна і засобів Товариства, а також використання в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;
 6. надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати власної діяльності начальнику відділу та / або Директору Департаменту;
 7. невиконання запланованих заходів з просунення товару;
 8. недотримання трудової та виконавчої дисципліни, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
 9. розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства.
 10. За неналежне виконання покладених на торговельного представника обов’язків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
  - заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
  - заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що фахівці Департаменту повідомляються особисто директором Департаменту, а директор Департаменту – Директором Товариства.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини

У своїй діяльності торговельний представник взаємодіє:
 1. з начальником відповідного Відділу (безпосереднім керівником): ____________________.
 2. з бухгалтерією:
  - торговельний представник протягом дня щодня до ____ год. надає та корегує заявки, в усній, письмовій або електронній формі, на продукцію, яку необхідно доставити клієнтам протягом наступного робочого дня;
  - торговельний представник з бухгалтерами узгоджує питання дебіторської заборгованості та бухгалтерського документообігу по мірі їх виникнення;
 3. з Відділом забезпечення торгівельним обладнанням (далі - ТО):
  - торговельний представник передає у Відділ забезпечення ТО договори, що стосуються ТО;
  - торговельний представник щокварталу отримує від начальника Відділу забезпечення ТО рахунки для клієнтів за оренду ТО;
  - торговельний представник надає до Відділу забезпечення ТО заявки щодо встановлення, зняття та переміщення ТО;
  - торговельний представник надає у Відділ забезпечення ТО інформацію щодо змін у контактних даних та / або зміни місця розташування клієнтів;
 4. з Юридичним департаментом:
  - торговельний представник запитує та отримує від співробітників Юридичного департаменту консультації зі спірних питань у юридичних аспектах роботи з клієнтами Товариства;
 5. з Відділом експедиції:
  - торговельний представник щодня підтримує безперервний зв’язок із експедитором задля узгодження поточних питань доставки товару;
 6. з системним програмістом:
  - торговельний представник звертається до системного програміста з питань оновлення бази даних товарів та / або клієнтів у кишеньковому портативному комп’ютері (далі - КПК);
  - торговельний представник звертається до системного програміста у разі виникнення ускладнень у роботі КПК та / або мобільного зв’язку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция торгового представителя коммерческого департамента (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 68 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа торговый представитель коммерческого департамента Резюме торговый представитель коммерческого департамента Работа торговый представитель коммерческого департамента в Киеве Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Киеве Работа торговый представитель коммерческого департамента в Днепре Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Днепре Работа торговый представитель коммерческого департамента во Львове Резюме торговый представитель коммерческого департамента во Львове Работа торговый представитель коммерческого департамента в Одессе Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Одессе Работа торговый представитель коммерческого департамента в Харькове Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед ломбарда
Должностная инструкция: товаровед предприятия торговли
Должностная инструкция: токарь 2-го разряда
Должностная инструкция: токарь 3-го разряда
Должностная инструкция: токарь 4-го разряда
Должностная инструкция: токарь 5-го разряда
Должностная инструкция: токарь 6-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 2-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 3-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 4-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 5-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 6-го разряда
Должностная инструкция: торговый брокер
Должностная инструкция: торговый представитель
Должностная инструкция: торговый представитель коммерческого департамента
Должностная инструкция: тракторист
Должностная инструкция: транспортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 3-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 4-го разряда
Должностная инструкция: транспортный экспедитор
Должностная инструкция: трейд-маркетолог
Должностная инструкция: тренер-преподаватель образовательного учреждения
Должностная инструкция: табельщик
Должностная инструкция: таксировщик
Должностная инструкция: теледизайнер
Должностная инструкция: телеоператор
Должностная инструкция: телеоператор отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: телеоператор отдела творческих программ
Должностная инструкция: телеоператор-постановщик
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу