Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «торговый представитель коммерческого департамента». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: торговый представитель коммерческого департамента на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: торговый представитель коммерческого департамента (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ


I. Загальні положення
 1. Торговельний представник Комерційного департаменту (далі - Департамент) Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Торговий будинок ХЛАДОПРОМ» (далі - Товариство) відноситься до категорії працівників сфери торгівлі та послуг.
 2. Посада торговельного працівника призначена забезпечувати якісну та кількісну дистрибьюцію продукції торгової марки «_________» та іншої продукції, просуненням якої займається Товариство.
 3. Торговельний представник приймається на роботу наказом Директора Товариства і звільняється з роботи наказом Директора Товариства на підставах, передбачених трудовим законодавством України.
 4. Торговельний представник безпосередньо підпорядковується керівнику відповідного відділу Департаменту.
 5. Торговельний представник, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з департаментами Товариства та іншими структурними підрозділами, представницькими органами, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 6. Торговельний представник у своїй роботі керується:
  - законодавчими актами України;
  - Статутом Товариства;
  - Колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - Положенням про Комерційний департамент;
  - наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативними актами Товариства;
  - цією посадовою інструкцією.
 7. Торговельний представник повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність Товариства у галузі торгівлі та надання послуг;
  - накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
  - кон’юнктуру ринку морозива та напівфабрикатів;
  - основи маркетингу;
  - основи мерчендайзингу;
  - основи ділової етики;
  - організаційну структуру Товариства та функціональні зв’язки між його структурними підрозділами.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. У сфері дистрибьюції:
  - відвідувати торгові точки відповідно до запланованого маршруту, зберігаючи заплановану послідовність візитів;
  - вести переговори з керівниками та / або представниками торгових точок (далі - Клієнт) щодо співробітництва, постачання товару та / або встановлення морозильного обладнання;
  - отримувати від клієнтів замовлення на постачання товару та встановлення / заміну / зняття морозильного обладнання;
  - забезпечувати наявність повного асортименту продукції у всіх торгових точках на визначеній території;
  - знаходити нові торгові точки на визначеній території, вести переговори з представниками цих торгових точок та укладати договори щодо співробітництва;
  - інструктувати персонал торгової точки щодо користування обладнанням, мерчендайзингу продукції, сприянню просунення товару торгової марки «Хладик»;
  - контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, вести переговори щодо своєчасного погашення такої заборгованості клієнтами;
  - виконувати доручення начальника відповідного відділу та / або директора Департаменту.
 2. У сфері мерчендайзингу:
  - викладати товар у морозильному устаткуванні відповідно до планограм;
  - здійснювати контроль використання морозильного устаткування торговими точками за цільовим призначенням;
  - звертатись з клопотанням до начальника відділу та / або до директора Департаменту у разі порушення умов використання морозильного обладнання;
  - встановлювати рекламне обладнання та / або матеріали у домінуючому місці розташування рекламного обладнання у торговій точці;
  - оформляти всі торгові точки робочої території, згідно з актуальними вказівками начальника відділу або директора Департаменту;
  - забезпечує необхідний об’єм та розташування товару у порівнянні з конкурентами на визначеній території.
 3. У сфері обліку торгової діяльності:
  - забезпечувати оформлення договорів з клієнтами щодо поставки та оренди торгового обладнання;
  - забезпечувати своєчасне та якісне оформлення та переоформлення договорів з клієнтами щодо поставок товару;
  - щоденно наприкінці робочого дня надавати начальнику Відділу звіт про виконану протягом дня роботу;
  - щомісяця, не пізніше 1-го числа, надавати начальнику Відділу звіт про результати роботи протягом попереднього місяця;
  - вести іншу необхідну періодичну та поточну звітність та документацію відповідно до корпоративних стандартів роботи торговельного представника та вимог начальника відділу Департаменту.
 4. У сфері логістики:
  - передавати заявки на товар у належній формі до Бухгалтерії;
  - здійснювати контроль своєчасності постачання продукції до торгових точок на визначеній території згідно з заявкою.
 5. У сфері маркетингових досліджень:
  - визначати потенціал торгових точок на робочій території;
  - виявляти конкурентне середовище (виробників, товари та їх рекламну продукцію) на робочій території та звітувати про це начальнику відділу.
 6. У сфері обслуговування клієнтів:
  - під час роботи завжди мати охайний вигляд;
  - проявляти шанобливе ставлення до клієнтів – бути ввічливим та терплячим, надавати клієнтам необхідні роз’яснення.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Торговельний представник має право:
 1. брати участь у обговоренні питань, що стосуються безпосередньої компетенції торговельного представника;
 2. представляти Товариство перед клієнтами у межах своєї компетенції за наявності наданих посадовими особами Компанії повноважень;
 3. отримувати від співробітників Товариства та керівників структурних підрозділів інформацію та документи, які необхідні для успішного виконання завдань Департаменту;
 4. вимагати від співробітників інших департаментів чи керівників структурних підрозділів виконання покладених на їх департаменти/підрозділи обов’язків що безпосередньо чи опосередковано стосуються роботи з клієнтами Товариства;
 5. вносити директору Департаменту та / або Директору Товариства пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 6. безпосередньо звертатись до директора Комерційного департаменту та / або Директора Товариства уразі виникнення спірних питань;
 7. інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Торговельний представник несе відповідальність за:
 1. несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю Товариства чи інших локальних нормативних актів Товариства;
 2. зіпсування морозильного устаткування клієнтами у підпорядкованому районі;
 3. здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;
 4. заподіяну Товариству матеріальну шкоду;
 5. несумлінне використання майна і засобів Товариства, а також використання в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;
 6. надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати власної діяльності начальнику відділу та / або Директору Департаменту;
 7. невиконання запланованих заходів з просунення товару;
 8. недотримання трудової та виконавчої дисципліни, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
 9. розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства.
 10. За неналежне виконання покладених на торговельного представника обов’язків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
  - заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
  - заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що фахівці Департаменту повідомляються особисто директором Департаменту, а директор Департаменту – Директором Товариства.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини

У своїй діяльності торговельний представник взаємодіє:
 1. з начальником відповідного Відділу (безпосереднім керівником): ____________________.
 2. з бухгалтерією:
  - торговельний представник протягом дня щодня до ____ год. надає та корегує заявки, в усній, письмовій або електронній формі, на продукцію, яку необхідно доставити клієнтам протягом наступного робочого дня;
  - торговельний представник з бухгалтерами узгоджує питання дебіторської заборгованості та бухгалтерського документообігу по мірі їх виникнення;
 3. з Відділом забезпечення торгівельним обладнанням (далі - ТО):
  - торговельний представник передає у Відділ забезпечення ТО договори, що стосуються ТО;
  - торговельний представник щокварталу отримує від начальника Відділу забезпечення ТО рахунки для клієнтів за оренду ТО;
  - торговельний представник надає до Відділу забезпечення ТО заявки щодо встановлення, зняття та переміщення ТО;
  - торговельний представник надає у Відділ забезпечення ТО інформацію щодо змін у контактних даних та / або зміни місця розташування клієнтів;
 4. з Юридичним департаментом:
  - торговельний представник запитує та отримує від співробітників Юридичного департаменту консультації зі спірних питань у юридичних аспектах роботи з клієнтами Товариства;
 5. з Відділом експедиції:
  - торговельний представник щодня підтримує безперервний зв’язок із експедитором задля узгодження поточних питань доставки товару;
 6. з системним програмістом:
  - торговельний представник звертається до системного програміста з питань оновлення бази даних товарів та / або клієнтів у кишеньковому портативному комп’ютері (далі - КПК);
  - торговельний представник звертається до системного програміста у разі виникнення ускладнень у роботі КПК та / або мобільного зв’язку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция торгового представителя коммерческого департамента (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 68 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа торговый представитель коммерческого департамента Резюме торговый представитель коммерческого департамента Работа торговый представитель коммерческого департамента в Киеве Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Киеве Работа торговый представитель коммерческого департамента в Днепре Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Днепре Работа торговый представитель коммерческого департамента во Львове Резюме торговый представитель коммерческого департамента во Львове Работа торговый представитель коммерческого департамента в Одессе Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Одессе Работа торговый представитель коммерческого департамента в Харькове Резюме торговый представитель коммерческого департамента в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед ломбарда
Должностная инструкция: товаровед предприятия торговли
Должностная инструкция: токарь 2-го разряда
Должностная инструкция: токарь 3-го разряда
Должностная инструкция: токарь 4-го разряда
Должностная инструкция: токарь 5-го разряда
Должностная инструкция: токарь 6-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 2-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 3-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 4-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 5-го разряда
Должностная инструкция: токарь-расточник 6-го разряда
Должностная инструкция: торговый брокер
Должностная инструкция: торговый представитель
Должностная инструкция: торговый представитель коммерческого департамента
Должностная инструкция: тракторист
Должностная инструкция: транспортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 3-го разряда
Должностная инструкция: транспортировщик 4-го разряда
Должностная инструкция: транспортный экспедитор
Должностная инструкция: трейд-маркетолог
Должностная инструкция: тренер-преподаватель образовательного учреждения
Должностная инструкция: табельщик
Должностная инструкция: таксировщик
Должностная инструкция: теледизайнер
Должностная инструкция: телеоператор
Должностная инструкция: телеоператор отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: телеоператор отдела творческих программ
Должностная инструкция: телеоператор-постановщик
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу