Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «маркетолог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «PR-спеціальності, маркетинг».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: маркетолог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «PR-спеціальності, маркетинг». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: маркетолог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАРКЕТОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Маркетолог здійснює дослідження кон'юнктури ринку, платоспроможного попиту на продукцію підприємства, прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів, розробку пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби.
 2. Маркетолог підпорядковується безпосередньо начальнику відділу маркетингу.
 3. Маркетолог повинний мати вище інженерно-економічне або технічне утворення.
 4. Маркетолог повинний знати:
  - законодавчо-нормативні акти України;
  - методичні матеріали по дослідженню ринку збуту і попиту на продукцію;
  - економічні і технічні показники що випускається продукції;
  - перспективи розвитку підприємства;
  - основи організації виробництва, праці і керування;
  - норми виробничої санітарії, охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
  - порядок розробки планів виробництва і реалізації продукції.
 5. Маркетолог керується у своїй роботі чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, Положенням про відділ маркетингу, розпорядженням його начальника і дійсною посадовою інструкцією.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

 1. Аналіз і прогнозування основних конъюнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту випускаємої підприємством продукції:
  - комерційно-економічних, включаючи економічну ситуацію і фінансовий стан потенційних покупців, реальний платоспроможний попит на що випускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкурентні види продукції,
  - обсягів постачання і якості конкуруючої продукції, її переваг і хиб у порівнянні з продукцією даного підприємства;
  - наявності нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції.
 2. Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збір інформації про задоволеність ними покупців.
 3. Виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції по профілі підприємства.
 4. Вивчення попиту на що випускається продукцію на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції, даних статистичної звітності, використання особистих інтерв'ю, опитуванння по телефоні, розсилання анкет. Аналіз і систематизація отриманих даних і підготування їх для опрацювання на електронно-обчислювальній техніка.
 5. Виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними чинниками, що впливають на стан ринку й обсяг продажів.
 6. Аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами й іншими країнами.
 7. Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозів по платоспроможному попиті на нову і що випускається продукцію.
 8. Розробка короткострокової (1-2 року), середньострокової (до 5 років) і довгострокової (до 10-15 років) стратегії маркетингу з урахуванням потреб виробництва, ємності ринку, що змінюється платоспроможного попиту, проникнення на нові ринки збуту, досягнень науково-технічного прогресу, конкуренції.
 9. Розрахунок ємності ринку для продукції підприємства.
 10. Координація й узгодження дій усіх відділів підприємства у виробітку єдиного комерційної політики.
 11. Збір, систематизація й аналіз усієї комерційно-економічної інформації з кон'юнктури потенційних ринків збуту продукції підприємства. Створення інформаційно-статистичного банки даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на постановку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.
 12. Визначення географічного розміщення потенційних споживачів.
 13. Визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у загальному обсязі збуту на даному ринку.
 14. Дослідження структури, складу й організації роботи збутової мережі, що обслуговує даний ринок.
 15. Вивчення рівня фірмової торгівлі і її впливи на збут продукції підприємства.
 16. Організація зворотної зв'язок із споживачами. Вивчення думки споживачів по поліпшенню що випускається продукції і притягнення для цього позаштатних співробітників. Аналіз рекламацій і їхнього впливи на збут продукції. Розробка за результатами вивчення думки споживачів і аналізу рекламацій, пропозицій по підвищенню якості.
 17. Аналіз методів розгляду і задоволення претензій і рекламацій, що надійшли від споживачів, і здійснення контролю за їхнім повним задоволенням у встановлені терміни.
 18. Планування провідин споживачів робітниками відділу маркетингу. Здійснення безпосередніх контактів із споживачами продукції.
 19. Аналіз мотивів визначеного відношення споживачів до пропонуємої їм продукції.
 20. Аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої продукції.
 21. Розробка разом із менеджерами по рекламі і стимулюванню збуту стратегії реклами по кожному виді продукції.
 22. Аналіз організації оптової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільше оптимальних по тривалості, вартості і технічної оснащеності каналів реалізації продукції підприємства. Оцінка ефективності роботи збутової мережі.
 23. Аналіз стана реалізації продукції підприємства, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього.
 24. Проведення порівняльного аналізу, витрат обертання, виявлення і ліквідації економічно необгрунтованих витрат.
 25. Формування нових потреб із метою розширення ринку і пошуку нових форм застосування що випускається продукції.
 26. Розробка пропозицій по створенню принципово нової продукції.
 27. Розробка пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик і технології виробництва що випускається і нової продукції з метою вивчення її споживчих властивостей з урахуванням думки покупців.
 28. Участь разом із плановим відділом у визначенні собівартості нових виробів і розробці заходів щодо зниження собівартості що випускається продукції, виявлення суми прибули підприємства від продажів нової і серийно що випускається продукції.
 29. Підготування пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.
 30. Розробка пропозицій по організації маркетингу на 1-2 року з метою забезпечення доставки покупцям продукції в необхідні терміни й у достатній кількості, своєчасна інформація про її споживчі властивості, установленні прямих контактів із споживачами, активної участі у виставках-ярмарках, виходу на нові ринки, розширення номенклатури, адаптація товарів до специфічних вимог покупців.
 31. Розробка пропозицій по стимулюванню збуту продукції, що не має попиту, шляхом підвищення якості продукції, організації додаткової реклами, зниження цін, у необхідних випадках про зняття продукту з виробництва.
 32. Підготування пропозицій по притягненню спеціалістів інших підприємств і організацій до рішення проблем маркетингу, вивчення попиту на продукцію, реклами.
 33. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності маркетингу.
 34. _____________________________________________________________________.
 35. _____________________________________________________________________.


III. Права

 1. Жадати від підрозділів підприємства уявлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи, що входять у компетенцію маркетолога.
 2. Вносити пропозиції, що враховують вимоги споживачів, по розробці й організації виробництва нових виробів, якості і конкурентноздатності що випускається продукції.
 3. Давати для підрозділів підприємства вказівки по усуненню недоліків у технології виробництва й організації збуту продукції.
 4. За результатами маркетингових досліджень давати пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій і про заохочення стосовно окремих робітників і підрозділів підприємства.
 5. Бути представником у вищестоящих організаціях із доручення керівництва підприємства з питань, що ставиться до компетенції маркетолога.
 6. Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних заснувань і навчальних закладів, а також робітників підприємств для проведення досліджень кон'юнктури ринку, потреби і платоспроможного попиту, організації виставок, реклами.
 7. З відома керівника підприємства і відділу скликати наради з питань маркетингу.
 8. _____________________________________________________________________.
 9. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Маркетолог відповідає за слушність, обгрунтованість, достовірність і ефективність розроблених пропозицій по виробництву і реалізації продукції, а також за своєчасне і якісне виконання вимог даної посадової інструкції.УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція маркетолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 60 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота маркетолог Резюме маркетолог Робота маркетолог в Києві Резюме маркетолог в Києві Робота маркетолог в Дніпрі Резюме маркетолог в Дніпрі Робота маркетолог у Львові Резюме маркетолог у Львові Робота маркетолог в Одесі Резюме маркетолог в Одесі Робота маркетолог в Харкові Резюме маркетолог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: мастер газифицированной котельной
Посадова інструкція: мастер участка
Посадова інструкція: мастер участка основного производства
Посадова інструкція: мастер по ремонту
Посадова інструкція: мастер контрольного участка, цеха
Посадова інструкція: мастер погрузочно-разгрузочных работ
Посадова інструкція: мастер педикюра
Посадова інструкція: мастер-приемщик СТО
Посадова інструкція: маляр строительный 2-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 3-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 4-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 5-го разряда
Посадова інструкція: маляр строительный 6-го разряда
Посадова інструкція: маникюрша
Посадова інструкція: маркетолог
Посадова інструкція: маркетолог
Посадова інструкція: маркировщик
Посадова інструкція: массажист
Посадова інструкція: маслодел 2-го разряда
Посадова інструкція: маслодел 3-го разряда
Посадова інструкція: маслодел 4-го разряда
Посадова інструкція: маслодел-мастер 5-го разряда
Посадова інструкція: матрос-спасатель
Посадова інструкція: матрос-спасатель базы отдыха
Посадова інструкція: машинист питателя 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 3-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 4-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 5-го разряда
Посадова інструкція: машинист (кочегар) котельной 6-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 2-го разряда
Посадова інструкція: машинист бетоносмешивателя передвижного 3-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу