Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «торговий представник комерційного департаменту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: торговий представник комерційного департаменту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: торговий представник комерційного департаменту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ


I. Загальні положення
 1. Торговельний представник Комерційного департаменту (далі - Департамент) Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Торговий будинок ХЛАДОПРОМ» (далі - Товариство) відноситься до категорії працівників сфери торгівлі та послуг.
 2. Посада торговельного працівника призначена забезпечувати якісну та кількісну дистрибьюцію продукції торгової марки «_________» та іншої продукції, просуненням якої займається Товариство.
 3. Торговельний представник приймається на роботу наказом Директора Товариства і звільняється з роботи наказом Директора Товариства на підставах, передбачених трудовим законодавством України.
 4. Торговельний представник безпосередньо підпорядковується керівнику відповідного відділу Департаменту.
 5. Торговельний представник, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з департаментами Товариства та іншими структурними підрозділами, представницькими органами, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 6. Торговельний представник у своїй роботі керується:
  - законодавчими актами України;
  - Статутом Товариства;
  - Колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - Положенням про Комерційний департамент;
  - наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативними актами Товариства;
  - цією посадовою інструкцією.
 7. Торговельний представник повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність Товариства у галузі торгівлі та надання послуг;
  - накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
  - кон’юнктуру ринку морозива та напівфабрикатів;
  - основи маркетингу;
  - основи мерчендайзингу;
  - основи ділової етики;
  - організаційну структуру Товариства та функціональні зв’язки між його структурними підрозділами.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. У сфері дистрибьюції:
  - відвідувати торгові точки відповідно до запланованого маршруту, зберігаючи заплановану послідовність візитів;
  - вести переговори з керівниками та / або представниками торгових точок (далі - Клієнт) щодо співробітництва, постачання товару та / або встановлення морозильного обладнання;
  - отримувати від клієнтів замовлення на постачання товару та встановлення / заміну / зняття морозильного обладнання;
  - забезпечувати наявність повного асортименту продукції у всіх торгових точках на визначеній території;
  - знаходити нові торгові точки на визначеній території, вести переговори з представниками цих торгових точок та укладати договори щодо співробітництва;
  - інструктувати персонал торгової точки щодо користування обладнанням, мерчендайзингу продукції, сприянню просунення товару торгової марки «Хладик»;
  - контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, вести переговори щодо своєчасного погашення такої заборгованості клієнтами;
  - виконувати доручення начальника відповідного відділу та / або директора Департаменту.
 2. У сфері мерчендайзингу:
  - викладати товар у морозильному устаткуванні відповідно до планограм;
  - здійснювати контроль використання морозильного устаткування торговими точками за цільовим призначенням;
  - звертатись з клопотанням до начальника відділу та / або до директора Департаменту у разі порушення умов використання морозильного обладнання;
  - встановлювати рекламне обладнання та / або матеріали у домінуючому місці розташування рекламного обладнання у торговій точці;
  - оформляти всі торгові точки робочої території, згідно з актуальними вказівками начальника відділу або директора Департаменту;
  - забезпечує необхідний об’єм та розташування товару у порівнянні з конкурентами на визначеній території.
 3. У сфері обліку торгової діяльності:
  - забезпечувати оформлення договорів з клієнтами щодо поставки та оренди торгового обладнання;
  - забезпечувати своєчасне та якісне оформлення та переоформлення договорів з клієнтами щодо поставок товару;
  - щоденно наприкінці робочого дня надавати начальнику Відділу звіт про виконану протягом дня роботу;
  - щомісяця, не пізніше 1-го числа, надавати начальнику Відділу звіт про результати роботи протягом попереднього місяця;
  - вести іншу необхідну періодичну та поточну звітність та документацію відповідно до корпоративних стандартів роботи торговельного представника та вимог начальника відділу Департаменту.
 4. У сфері логістики:
  - передавати заявки на товар у належній формі до Бухгалтерії;
  - здійснювати контроль своєчасності постачання продукції до торгових точок на визначеній території згідно з заявкою.
 5. У сфері маркетингових досліджень:
  - визначати потенціал торгових точок на робочій території;
  - виявляти конкурентне середовище (виробників, товари та їх рекламну продукцію) на робочій території та звітувати про це начальнику відділу.
 6. У сфері обслуговування клієнтів:
  - під час роботи завжди мати охайний вигляд;
  - проявляти шанобливе ставлення до клієнтів – бути ввічливим та терплячим, надавати клієнтам необхідні роз’яснення.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Торговельний представник має право:
 1. брати участь у обговоренні питань, що стосуються безпосередньої компетенції торговельного представника;
 2. представляти Товариство перед клієнтами у межах своєї компетенції за наявності наданих посадовими особами Компанії повноважень;
 3. отримувати від співробітників Товариства та керівників структурних підрозділів інформацію та документи, які необхідні для успішного виконання завдань Департаменту;
 4. вимагати від співробітників інших департаментів чи керівників структурних підрозділів виконання покладених на їх департаменти/підрозділи обов’язків що безпосередньо чи опосередковано стосуються роботи з клієнтами Товариства;
 5. вносити директору Департаменту та / або Директору Товариства пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 6. безпосередньо звертатись до директора Комерційного департаменту та / або Директора Товариства уразі виникнення спірних питань;
 7. інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Торговельний представник несе відповідальність за:
 1. несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю Товариства чи інших локальних нормативних актів Товариства;
 2. зіпсування морозильного устаткування клієнтами у підпорядкованому районі;
 3. здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;
 4. заподіяну Товариству матеріальну шкоду;
 5. несумлінне використання майна і засобів Товариства, а також використання в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;
 6. надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати власної діяльності начальнику відділу та / або Директору Департаменту;
 7. невиконання запланованих заходів з просунення товару;
 8. недотримання трудової та виконавчої дисципліни, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
 9. розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства.
 10. За неналежне виконання покладених на торговельного представника обов’язків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
  - заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
  - заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що фахівці Департаменту повідомляються особисто директором Департаменту, а директор Департаменту – Директором Товариства.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини

У своїй діяльності торговельний представник взаємодіє:
 1. з начальником відповідного Відділу (безпосереднім керівником): ____________________.
 2. з бухгалтерією:
  - торговельний представник протягом дня щодня до ____ год. надає та корегує заявки, в усній, письмовій або електронній формі, на продукцію, яку необхідно доставити клієнтам протягом наступного робочого дня;
  - торговельний представник з бухгалтерами узгоджує питання дебіторської заборгованості та бухгалтерського документообігу по мірі їх виникнення;
 3. з Відділом забезпечення торгівельним обладнанням (далі - ТО):
  - торговельний представник передає у Відділ забезпечення ТО договори, що стосуються ТО;
  - торговельний представник щокварталу отримує від начальника Відділу забезпечення ТО рахунки для клієнтів за оренду ТО;
  - торговельний представник надає до Відділу забезпечення ТО заявки щодо встановлення, зняття та переміщення ТО;
  - торговельний представник надає у Відділ забезпечення ТО інформацію щодо змін у контактних даних та / або зміни місця розташування клієнтів;
 4. з Юридичним департаментом:
  - торговельний представник запитує та отримує від співробітників Юридичного департаменту консультації зі спірних питань у юридичних аспектах роботи з клієнтами Товариства;
 5. з Відділом експедиції:
  - торговельний представник щодня підтримує безперервний зв’язок із експедитором задля узгодження поточних питань доставки товару;
 6. з системним програмістом:
  - торговельний представник звертається до системного програміста з питань оновлення бази даних товарів та / або клієнтів у кишеньковому портативному комп’ютері (далі - КПК);
  - торговельний представник звертається до системного програміста у разі виникнення ускладнень у роботі КПК та / або мобільного зв’язку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція торговельного представника комерційного департаменту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 68 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота торговий представник комерційного департаменту Резюме торговий представник комерційного департаменту Робота торговий представник комерційного департаменту в Києві Резюме торговий представник комерційного департаменту в Києві Робота торговий представник комерційного департаменту в Дніпрі Резюме торговий представник комерційного департаменту в Дніпрі Робота торговий представник комерційного департаменту у Львові Резюме торговий представник комерційного департаменту у Львові Робота торговий представник комерційного департаменту в Одесі Резюме торговий представник комерційного департаменту в Одесі Робота торговий представник комерційного департаменту в Харкові Резюме торговий представник комерційного департаменту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: товаровед
Посадова інструкція: товаровед ломбарда
Посадова інструкція: товаровед предприятия торговли
Посадова інструкція: токарь 2-го разряда
Посадова інструкція: токарь 3-го разряда
Посадова інструкція: токарь 4-го разряда
Посадова інструкція: токарь 5-го разряда
Посадова інструкція: токарь 6-го разряда
Посадова інструкція: токарь-расточник 2-го разряда
Посадова інструкція: токарь-расточник 3-го разряда
Посадова інструкція: токарь-расточник 4-го разряда
Посадова інструкція: токарь-расточник 5-го разряда
Посадова інструкція: токарь-расточник 6-го разряда
Посадова інструкція: торговый брокер
Посадова інструкція: торговый представитель
Посадова інструкція: торговый представитель коммерческого департамента
Посадова інструкція: тракторист
Посадова інструкція: транспортный экспедитор
Посадова інструкція: транспортировщик 2-го разряда
Посадова інструкція: транспортировщик 2-го разряда
Посадова інструкція: транспортировщик 3-го разряда
Посадова інструкція: транспортировщик 4-го разряда
Посадова інструкція: трейд-маркетолог
Посадова інструкція: тренер-преподаватель образовательного учреждения
Посадова інструкція: табельщик
Посадова інструкція: таксировщик
Посадова інструкція: теледизайнер
Посадова інструкція: телеоператор
Посадова інструкція: телеоператор отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: телеоператор отдела творческих программ
Посадова інструкція: телеоператор-постановщик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу